info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Zbieranie opinii w przemyśle motoryzacyjnym

Zarządzaj komunikacją, lojalnością klienta i zaleceniami

Jak zastosować SayWay w sektorze motoryzacyjnym

Użyj opinii zebranej na miejscu w następujących scenariuszach

Podstawowe informacje zwrotne

W prze­myśle moto­ryza­cyjnym pod­sta­wowy sys­tem zbiera­nia opinii, ogól­nie instalowany, dzi­ała w sposób ciągły i szy­bko rejestru­je odpowied­nie para­me­try. Generu­je to wiary­god­ny wykres satys­fakcji, który każ­da branża może wyko­rzys­tać jako pod­stawę do pode­j­mowa­nia decyzji. Częs­to uży­wana jest również meto­da anal­izy czyn­ników powodze­nie w celu szy­bkiego ujawnienia przy­czyn niezad­owole­nia. Narzędzie to jest zapro­jek­towane tak, aby klien­ci z dzi­ałów sprzedaży, wspar­cia i usług mogli szy­bko i bezpośred­nio przekazać swo­je opinie.

Uzupełniające badania online

Automaty­czne i sper­son­al­i­zowane pro­cesy zbiera­nia opinii mogą być gen­erowane w takim kon­tekś­cie: do klien­tów wysyłane są automaty­czne wiado­moś­ci e-mail po wiz­y­cie w warszta­cie, zachę­ca­jąc ich do bezpośred­niego oce­ni­a­nia usłu­gi.

Ulot­ki, biule­tyny lub znaczni­ki na tyl­nym lus­terku w samo­chodzie również mogą być uży­wane, przy­pom­i­na­jąc klien­tom, że mogą wyraz­ić swo­ją opinię.

Kompleksowe badania ankietowe

Sys­te­my mogą być wyko­rzys­tane w dowol­nych możli­wych bada­ni­ach zależnie od wyma­gań. Na przykład w celu oce­ny akcep­tacji i postrze­ga­nia zmi­an struk­tu­ral­nych, środ­ków reklam­owych lub spec­jal­nych kam­panii. Sys­te­my te są coraz częś­ciej stosowane w klasy­cznych pro­jek­tach badaw­czych. Jeśli klien­ci są oso­biś­cie zaproszeni przez pra­cown­i­ka do udzi­ału w nieco bardziej szczegółowym bada­niu i zaofer­u­je im się trochę więcej, wskaźnik odmowy jest niemal zerowy.

Opinie pracowników

Kwes­t­ionar­iusze doty­czące sys­temów Say­Way moż­na zamienić ręcznie lub zdal­nie w dowol­nym sys­temie na całym świecie z cen­trali w Kolonii. Zale­camy, aby klien­ci korzys­tali z sys­te­mu do anki­etowa­nia pra­cown­ików w biurze co najm­niej cztery razy w roku. Trud­no znaleźć dobrą kadrę do warsz­tatów i salonów samo­chodowych, a także jest to najwięk­szy czyn­nik kosz­towy w budże­cie. Dlat­ego dobrym pomysłem jest ściśle współpra­cow­ać z pra­cown­ika­mi w celu utrzy­ma­nia min­i­mal­nej fluk­tu­acji. Say­Way może pomóc to osiągnąć poprzez stan­dar­d­owe bada­nia pra­cown­ików, które sprawdz­iły się w prak­tyce i mogą być przenos­zone do sys­te­mu w krótkim cza­sie.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Proces zbierania informacji

Jeśli pro­jekt zbiera­nia infor­ma­cji ma być skuteczny i dłu­go­falowy, pro­ces zbiera­nia opinii musi być pre­cyzyjnie zdefin­iowany i wdrożony. Jasne zada­nia wynika­jące z pro­jek­tu, odpowied­nie kwes­t­ionar­iusze i dokład­ny wybór lokaliza­cji to tylko niek­tóre z ele­men­tów związanych z defin­iowaniem pro­ce­su zbiera­nia opinii na miejs­cu w danym momen­cie. Kole­jną możli­woś­cią jest zaprosze­nie klien­tów do przekaza­nia infor­ma­cji zwrot­nych po roz­mowach ze sprzedaw­ca­mi lub przekaza­niu pojaz­du.

 

Pętla zamknięta

Kon­cepc­ja zamkniętej pętli daje naszym klien­tom wskazów­ki co do tego, w jaki sposób mogą akty­wnie opra­cowywać zbier­ane infor­ma­c­je i przekazy­wać je z powrotem do grupy docelowej. W ten sposób opinie, opty­mal­iza­c­ja i infor­ma­c­je są uruchami­ane w swego rodza­ju cyk­lu, zamkniętej pętli. Jeśli kon­cepc­ja zamkniętej pętli dzi­ała, mieszkań­cy i odwiedza­ją­cy bardziej pozy­ty­wnie postrze­ga­ją dom opie­ki, jeśli odkryją, że ich opinie pomogły wye­lim­i­nować słabe punk­ty. Nasz zespół zarządza­ją­cy pro­jek­ta­mi chęt­nie pomoże w pro­ce­sie zamkniętej pętli.

Zbieranie opinii na tabletach w salonach samochodowych i warsztatach

Wykorzystaj ten kanał cyfrowy do badania opinii swoich klientów. We wszystkich oddziałach

Świeże i nieza­kłó­cone wraże­nia klien­tów pod­czas rozmów hand­lowych w salonie samo­chodowym lub pod­czas wiz­y­ty w ser­wisie lub w warszta­cie są nieoce­nione. Szczegól­nie, gdy dane są dostęp­ne w cza­sie rzeczy­wistym i możli­we jest naty­ch­mi­as­towe reagowanie na kry­tykę. Dzię­ki trady­cyjnym anki­etom tele­fon­icznym przeprowad­zonym kil­ka dni lub tygod­ni później wiele szczegółów zostało już zapom­ni­ane. Częs­to dłu­go trwa, zan­im wyni­ki bada­nia tele­fonu zostaną udostęp­nione osobom odpowiedzial­nym w różnych odd­zi­ałach.

 

Say­Way umożli­wia salonom samo­chodowym i sieciom warsz­ta­towym stworze­nie cyfrowego kanału komu­nika­cyjnego w każdym z odd­zi­ałów, tak aby szy­b­ciej reagować na wyma­gania klien­tów. Odby­wa się to za pomocą narzędzi, które opra­cow­al­iśmy wspól­nie z klien­ta­mi z sek­to­ra moto­ryza­cyjnego.

Zmierzyć impuls satysfakcji klienta

Dzię­ki nasze­mu sys­te­mowi zbiera­nia opinii, który jest szy­b­ki i łatwy w kon­fig­u­racji, moż­na zmierzyć impuls satys­fakcji klien­ta nawet do poziomu mikro poszczegól­nych odd­zi­ałów. Na poziomie makro, tj. Siedz­i­ba głów­na firmy, moż­na łat­wo mon­i­torować i zop­ty­mal­i­zować odd­zi­ały.

 

SayWay jako instrument marketingowy

W swo­jej pod­sta­wowej funkcji Say­Way “tylko” zbiera oce­ny, ale sys­tem może dokon­ać znacznie więcej. Otwarty kanał do zbiera­nia opinii wysyła syg­nał do grupy docelowej, nawet jeśli w danym momen­cie nie jest uży­wany. Jeśli klien­ci wyraża swo­ja opinię opuszcza­jąc salon, jest to rodzaj emocjon­al­nego wymel­dowa­nia. Sys­te­my te mogą być również wyko­rzysty­wane jako tabli­ca infor­ma­cyj­na. Wielu klien­tów uży­wa ostat­niej strony anki­ety do reklam, na przykład rekla­mu­jąc spec­jalne ofer­ty doty­czące zmi­any opon.

Instrumenty do zbierania opinii stworzone dla sektora motoryzacyjnego

Specjalne cechy charakterystyczne dla sektora motoryzacyjnego

kundenfeedback-autohauskundenfeedback-autohaus

Analiza czynników powodzenia

Zasad­nic­zo za pomocą opro­gramowa­nia Say­Way moż­na wdrożyć dowol­ny możli­wy typ kwes­t­ionar­iusza. W warsz­tat­ach i salonach samo­chodowych anal­iza czyn­ników powodzenia Say­Way ugrun­towała się jako stan­dard. W takim przy­pad­ku tylko niezad­owoleni klien­ci są przekierowani do drugiej strony, w której są pytani o przy­czyny niezad­owole­nia. Zad­owoleni klien­ci otrzy­mu­ją tylko jed­no dodatkowe pytanie otwarte, w którym mogą wyraz­ić swo­je pochwały i sug­estie. W ten sposób szczęśli­wi klien­ci nie są niepoko­jeni niepotrzeb­nie, a niezad­owoleni klien­ci mogą zgłaszać swo­je skar­gi.

NPS – narzędzie oceny lojalności klientów

Coraz więcej firm z sek­to­ra moto­ryza­cyjnego przyjęło sys­tem NPS w celu zbiera­nia opinii na miejs­cu. Jest to stan­dar­d­owa kon­cepc­ja anki­ety opra­cow­ana w USA, która mierzy praw­dopodobieńst­wo, że klient pole­ci drugiemu klien­towi fir­mę, pro­dukt lub usługę, a także pośred­nio mierzy lojal­ność i zad­owole­nie klien­tów. Ist­nieje wiele badań, które dowodzą, że NPS kore­lu­je z przy­rostem dochodów. Ważne jest, aby NPS był mier­zony w sposób ciągły, aby odzwier­ciedlić zmi­any w sposób wiary­god­ny i akty­wnie kon­tak­tować się z klien­ta­mi w związku z ich opini­a­mi.

mitarbeiterfeedback-automobilbranche

Raportowanie indywidualne

Trzymaj rękę na pulsie kontrolując grupę docelową, centralnie i lokalnie

Każdy menedżer domu opie­ki potrze­bu­je innych infor­ma­cji. Narzędzie rapor­towa­nia Say­Way uwzględ­nia te indy­wid­u­alne wyma­gania dzię­ki indy­wid­u­al­nym rozwiązan­iom dla każdej firmy. Różne struk­tu­ry lokaliza­cji wyma­ga­ją spec­jal­nych pul­pitów.

Pro­jekt automaty­cznych raportów PDF wysyłanych automaty­cznie do wybranych menedżerów lub warsz­tatów musi również opier­ać się o indy­wid­u­alne warun­ki ramowe. Zespół ds. Sprzedaży Say­Way z przy­jem­noś­cią pomoże zapro­jek­tować własne indy­wid­u­alne narzędzie do rapor­towa­nia online.

feedback-online-reporting-browser