info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Informacje zwrotne w domach opieki

Otwarty kanał dla mieszkańców i krewnych: szybki, łatwy i w czasie rzeczywistym

Feedbackterminal-Altenpflege-Pflegeheim-Bewohnerfeedback-Besucherfeedback

Rezydentna opinia w domu opieki z SayWay

Użycie zebranych opinii w następujących scenariuszach

Opinie w obszarach centralnych

Sys­te­my zbiera­nia opinii Say­Way są częs­to stosowane w cen­tral­nych obszarach domów opie­ki. Zwyk­le odby­wa się to za pomocą anal­izy czyn­ników powodzenia, aby szy­bko i bez wysiłku wykryć niezad­owolonych klien­tów, nie powodu­jąc niepotrzeb­nych obawy wśród tych zad­owolonych. Sys­te­my te odbier­ane są pozy­ty­wnie przez potenc­jal­nych mieszkańców i ich krewnych, ponieważ stanow­ią bezpośred­nie i anon­i­mowe pow­iąza­nia z zarzą­dem domu opie­ki.

Opinie w gastronomii i obsłudze cateringowej

Jedze­nie to czyn­nik kul­tur­owy, który ma olbrzy­mi wpływ na ogól­ną satys­fakcję mieszkańców domów opie­ki. Dlat­ego dobrym pomysłem jest poprosze­nie o reg­u­larną, a nawet stałą ocenę jakoś­ci wyży­wienia. W prak­tyce zna­jdziemy nie tylko pochwały i kry­tykę, ale także sug­estie, które moż­na uwzględ­nić w planach żywieniowych.

Opinie zebrane po imprezach i wydarzeniach

Coraz częś­ciej w domach opie­ki orga­nizu­je się małe imprezy i wydarzenia. Ale jak one są odbier­ane? Czy mieszkań­cy chcą czegoś innego? Czy ich cza­sy i dłu­gość są rozsądne? To są wszys­tko wartoś­ciowe pyta­nia, mające wpływ na ogól­ny poziom zad­owole­nia.

Opinie pracowników

Kwes­t­ionar­iusze doty­czące sys­temów Say­Way moż­na zamienić ręcznie lub zdal­nie w dowol­nym sys­temie na całym świecie z cen­trali w Kolonii. Zale­camy, aby klien­ci korzys­tali z sys­te­mu do anki­et doty­czą­cych pra­cown­ików w biu­rach co najm­niej cztery razy w roku. Pra­cown­i­cy sek­to­ra opie­ki stanow­ią mały pro­cent i są też najwięk­szym kosztem w budże­cie. Dlat­ego dobrym pomysłem jest ściśle współpra­cow­ać z nimi w celu utrzy­ma­nia min­i­mal­nej fluk­tu­acji.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Proces zbierania opinii

Jeśli pro­jekt zbiera­nia infor­ma­cji ma być skuteczny i dłu­go­falowy, pro­ces zbiera­nia opinii musi być pre­cyzyjnie zdefin­iowany i wdrożony. Jasne zada­nia wynika­jące z pro­jek­tu, odpowied­nie kwes­t­ionar­iusze i dokład­ny wybór lokaliza­cji to tylko niek­tóre z ele­men­tów związanych z defin­iowaniem pro­ce­su zbiera­nia opinii na miejs­cu w danym momen­cie. Dostar­cza­my szablony gotowe do uży­cia i testowane w cza­sie, które zaw­ier­a­ją wszys­tkie wskaźni­ki skutecznoś­ci w kon­tekś­cie domów opie­ki. Alter­naty­wnie moż­na skon­fig­urować sys­tem, w którym mieszkań­com i ich goś­ciom automaty­cznie wysyłane są zaprosze­nie do przekaza­nia opinii na tem­at domu.

 

Pętla zamknięta

Kon­cepc­ja zamkniętej pętli daje naszym klien­tom wskazów­ki co do tego, w jaki sposób mogą akty­wnie opra­cowywać zbier­ane infor­ma­c­je i przekazy­wać je z powrotem do grupy docelowej. W ten sposób opinie, opty­mal­iza­c­ja i infor­ma­c­je są uruchami­ane w swego rodza­ju cyk­lu, zamkniętej pętli. Jeśli kon­cepc­ja zamkniętej pętli dzi­ała, mieszkań­cy i odwiedza­ją­cy bardziej pozy­ty­wnie postrze­ga­ją dom opie­ki, jeśli odkryją, że ich opinie pomogły wye­lim­i­nować słabe punk­ty. Nasz zespół zarządza­ją­cy pro­jek­ta­mi chęt­nie pomoże w pro­ce­sie zamkniętej pętli.

System zbierania opinii na tabletach w domach opieki nad osobami starszymi

Wykorzystaj kanał cyfrowy wśród mieszkańców i odwiedzających

Wyzwa­nia sto­jące przez zarządzaniem jakoś­cią w dziedzinie opie­ki nad osoba­mi starszy­mi stale ros­ną. Jed­nocześnie rośnie również konkurenc­ja wśród domów opie­ki. Dlat­ego konieczne jest zaofer­owanie różnym grupom docelowym szan­sy wyraża­nia pochwał i kry­ty­ki bezpośred­nio w danym momen­cie — w odd­zi­ałach, w stre­fach oczeku­ją­cych, przy wyjś­ciu lub w placówkach gas­tro­nom­icznych. Ponieważ wyni­ki są anal­i­zowane online w cza­sie rzeczy­wistym, wszelkie negaty­wne zjawiska moż­na naty­ch­mi­ast wye­lim­i­nować. Kwes­t­ionar­iusze na papierze są przeszłoś­cią. Bard­zo ważny punkt: dzię­ki Say­Way, krewni i mieszkań­cy mogą przekazy­wać swo­je opinie na tem­at usług anon­i­mowo i bezpośred­nio infor­mować kierown­ict­wo domów.

 

Say­Way poma­ga domom opie­ki dos­tosować ten cyfrowy kanał szy­bko i bez ingerencji w ist­niejącą infra­struk­turę infor­maty­czną. Pod­czas insta­lacji Say­Way korzys­tamy z narzędzi, które opra­cow­al­iśmy i stale udoskon­alamy wspól­nie z naszy­mi klien­ta­mi w sek­torze służ­by zdrowia w ciągu ostat­nich kilku lat.

Zmierz “impuls satysfakcji”

Dzię­ki nasze­mu sys­te­mowi opinii, który jest szy­b­ki i łatwy w kon­fig­u­racji, moż­na zmierzyć impuls satys­fakcji nawet do mikro poziomu każdego odd­zi­ału. Na poziomie makro, tj. siedz­ibach głównych, odd­zi­ały moż­na łat­wo mon­i­torować i zop­ty­mal­i­zować. Sys­tem jest jak anon­i­mowe cyfrowe skrzyn­ki skarg i zażaleń, które moż­na w pełni wyko­rzys­tać w tym wrażli­wym środowisku.

SayWay jako ” cyfrowy zbiornik ”

W sek­torze opie­ki nad osoba­mi starszy­mi ist­nieje duże ryzyko, że niezad­owoleni pac­jen­ci mogą zasi­ać swo­ją frus­trację na cyfrowych plat­for­ma­ch, które pozosta­ją poza Państ­wa kon­trolą. Jeśli uży­wasz Say­Way, to niezad­owole­nie moż­na gro­madz­ić w zamknię­tym chro­nionym środowisku. A ide­al­na sprawa to to, że moż­na nawet udzielić kon­struk­ty­wnej odpowiedzi, jeśli dana oso­ba jej zażą­dała.

Kwestionariusze

Specjalne cechy charakterystyczne typowe dla domów opieki

Kwestionariusz typu „split”

Zasad­nic­zo dowol­ny możli­wy typ kwes­t­ionar­iusza moż­na zre­al­i­zować za pomocą opro­gramowa­nia Say­Way. W przy­pad­ku opie­ki nad osoba­mi starszy­mi stan­dar­d­em jest stosowanie metody anal­izy czyn­ników powodzenia Say­Way, typu „split”. Pier­wsze pytanie prowadzi do zróżni­cow­a­nia między mieszkań­ca­mi a odwiedza­ją­cy­mi. Wtedy tylko niezad­owoleni badani są pytani o przy­czyny ich niezad­owole­nia. Zad­owoleni uczest­ni­cy anki­ety otrzy­mu­ją tylko jed­no dodatkowe pytanie otwarte, w którym mogą wyraz­ić swo­je pochwały i sug­estie. W ten sposób szczęśli­wi mieszkań­cy nie prze­j­mu­ją się niepotrzeb­nie i niezad­owoleni ludzie mogą wyraz­ić swo­je żale.

Raportowanie indywidualne

Trzymaj rękę na pulsie kontrolując grupę docelową, centralnie i lokalnie

Każdy menedżer domu opie­ki potrze­bu­je innych infor­ma­cji. Narzędzie rapor­towa­nia Say­Way uwzględ­nia te indy­wid­u­alne wyma­gania dzię­ki indy­wid­u­al­nym rozwiązan­iom dla każdej firmy. Różne struk­tu­ry lokaliza­cji wyma­ga­ją spec­jal­nych pul­pitów.

Sys­te­my ról i uprawnień twor­zone są w różny sposób w zależnoś­ci od hier­ar­chicznych poziomów. Pro­jekt automaty­cznych raportów PDF jest dos­tosowany do indy­wid­u­al­nych warunk­ów ramowych. Zespół ds. Sprzedaży Say­Way z przy­jem­noś­cią pomoże zapro­jek­tować własne indy­wid­u­alne narzędzie do rapor­towa­nia online.

feedback-online-reporting-browser