info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Cyfrowa badanie opinia pracowników w danym miejscu oraz online

Zarządzaj satysfakcją pracowników. Zmniejsz fluktuacje. Zwiększ przychody.

mitarbeiter-feedbackterminal-mitarbeiterbefragung-betriebliches-vorschlagswesen

Jak SayWay może być używany w sektorze HR

Użyj systemu do zbierania informacji na miejscu w następujących scenariuszach

Sprawdź informacje

Kiedy pra­cown­i­cy wraca­ją do domu, zabier­a­ją z sobą doświad­czenia i wraże­nia z danego dnia, powin­ni więc mieć możli­wość poin­for­mowa­nia kadry kierown­iczej o tym, jak się czu­ją. Tego typu pod­sta­wowa opinia jest zbier­ana w sposób ciągły i tylko prz­ery­wana bardziej szczegółowy­mi lub dogłęb­ny­mi anki­eta­mi. Z biegiem cza­su daje to fir­mie wiary­god­ny pomi­ar impul­su satys­fakcji.

Opinie o zdarzeniach / imprezach firmowych

W więk­szych orga­ni­za­c­jach pra­cown­i­cy częs­to uczest­niczą w szkole­ni­ach, sem­i­nar­i­ach i imprezach fir­mowych. Kluc­zowe zadanie pole­ga na tym, aby sprawdz­ić, czy w ogóle zostały spełnione ich oczeki­wa­nia, a bardziej szczegółowo, w jaki sposób są oce­ni­ani mów­cy, orga­ni­za­c­ja i przekazane treś­ci.

Opinie o stołówkach

Jedze­nie jest czyn­nikiem kul­tur­owym, który ma ogrom­ny wpływ na ogól­ną satys­fakcję pra­cown­ików. Dlat­ego dobrym pomysłem jest zwró­cić się do pra­cown­ików, aby oce­niali je reg­u­larnie, a nawet stale. W prak­tyce zna­jdziesz nie tylko pochwały i kry­tykę, ale także sug­estie, które mogą zostać włąc­zone do planów żywieniowych. Say­Way ma duże doświad­cze­nie w tej dziedzinie. Pon­ad 300 ter­mi­nali zostało z powodze­niem wyko­rzys­tanych w stołówkach wielu kra­jowych i między­nar­o­dowych odd­zi­ałów firm.

Sugestie dotyczące firmy

Każ­da fir­ma ma ogrom­ny potenc­jał twór­czy. Firmy powin­ny reg­u­larnie wyko­rzysty­wać tę kreaty­wność i inteligencję, aby zebrać sug­estie doty­czące ulep­szeń. Oczy­wiś­cie w tym kon­tekś­cie ważne jest, aby infor­mowano pra­cown­ików o wynikach / sug­es­ti­ach.

Informacje dotyczące strategii

Zmi­any wprowad­zone w strate­gii kor­po­ra­cyjnej lub dopiero planowane, obe­j­mu­jące alter­naty­wne kon­cepc­je, moż­na szy­bko i łat­wo ocenić przy uży­ciu opro­gramowa­nia Say­Way. Opinie mają istot­ny wpływ na akcep­tację i skuteczność zmi­an oraz nowych pomysłów w fir­ma­ch. Say­Way Inter­nal może służyć jako dodatkowe rozwiązanie do trady­cyjnych badań pra­cown­ików. Jeśli wykry­to by bra­ki w poszczegól­nych obszarach i pod­ję­to odpowied­nie dzi­ała­nia mające na celu zaradze­nie im, sys­te­my Say­Way mogą być wyko­rzys­tane do anal­izy skutecznoś­ci tych środ­ków bezpośred­nio w konkret­nych dzi­ałach.

Tworzenie ankiety / sondażu

Son­daże w fir­mie jako całoś­ci lub w niek­tórych obszarach / regionach i odd­zi­ałach na różne tem­aty (np. pro­jek­ty do pozyski­wa­nia fun­duszy, zmi­any, imprezy fir­mowe i przyję­cia świąteczne). Ide­alne miejsce do tworzenia kul­tu­ry otwartej infor­ma­cji i łatwego sposobu na zaan­gażowanie pra­cown­ików.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Proces zbierania informacji

Jeśli pro­jekt zbiera­nia infor­ma­cji ma być skuteczny i dłu­go­falowy, pro­ces zbiera­nia opinii musi być pre­cyzyjnie zdefin­iowany i wdrożony. Jasne zada­nia wynika­jące z pro­jek­tu, odpowied­nie kwes­t­ionar­iusze i dokład­ny wybór lokaliza­cji to tylko niek­tóre z ele­men­tów związanych z defin­iowaniem pro­ce­su zbiera­nia opinii na miejs­cu w danym momen­cie.

 

Pętla zamknięta

Kon­cepc­ja zamkniętej pętli daje naszym klien­tom wskazów­ki co do tego, w jaki sposób mogą akty­wnie opra­cowywać zbier­ane infor­ma­c­je i przekazy­wać je z powrotem do grupy docelowej. Tworzy to żywą i bard­zo moty­wu­jącą kul­turę infor­ma­cji. Państ­wa pra­cown­i­cy odkry­wa­ją bezpośred­nio to, co zmieniło się w wyniku ich opinii i czu­ją, że ich głos może przy­czynić się do ksz­tał­towa­nia firmy. Nasz zespół zarządza­ją­cy pro­jek­ta­mi chęt­nie pomoże w pro­ce­sie zamkniętej pętli.

Cyfrowa badanie opinia pracowników w danym miejscu oraz online

Zarządzaj satysfakcją pracowników. Zmniejsz fluktuacje. Zwiększ przychody.

Firmy skutecznie inte­gru­jące swoich pra­cown­ików z proce­sa­mi komu­nika­cyjny­mi i efek­ty­wną infra­struk­turą infor­ma­cji dzi­ała­ją skuteczniej, ponieważ ich pra­cown­i­cy są bardziej zmo­ty­wowani, bardziej innowa­cyjni i szczęśli­wsi. Trans­for­ma­c­je i zmi­any, które są kluc­zowe dla zachowa­nia konkuren­cyjnoś­ci, mogą tam być zin­te­growane znacznie skuteczniej niż w fir­ma­ch, w których pra­cown­i­cy nie są lub są niewystar­cza­ją­co zaan­gażowani w pro­ces komu­nikacji lub gdzie zna­j­du­ją się dopiero na końcu, wyłącznie jako odbior­cy. Nowoczesne firmy powin­ny nie tylko stale i sys­tem­aty­cznie mon­i­torować trady­cyjne „twarde” fak­ty i KPI, ale także emocjon­al­ny impuls swoich pra­cown­ików. Wtedy w określonych kon­tek­stach moż­na ziden­ty­fikować zmi­any nas­tro­ju i ksz­tał­towanie opinii już na wczes­nym etapie i wyko­rzys­tać jako pod­stawę do lep­szych decyzji, bardziej zgod­nych z życzeni­a­mi pra­cown­ików.

Trady­cyjne bada­nia pra­cown­ików są ważnym narzędziem w tym zakre­sie. Są one zazwyczaj przeprowadzane raz w roku lub co dwa lata. Częs­to wyma­ga­ją dużego nakładu orga­ni­za­cji, a ich anal­iza i przed­staw­ie­nie rapor­tu zaj­mu­ją dużo cza­su. Ze wzglę­du na ros­nącą szy­bkość pro­cesów biz­ne­sowych, obok ist­nieją­cych, trady­cyjnych metod, konieczne są dodatkowe, szyb­sze i dłu­goter­mi­nowe pro­ce­dury służące zbiera­niu opinii. Cyfrowe sys­te­my do zbiera­nia opinii na miejs­cu w dzi­ałach lub obszarach usług wewnętrznych stanow­ią ide­al­ną bazę dla tej formy infra­struk­tu­ry infor­ma­cyjnej z kanałem komu­nika­cyjnym, który jest zawsze otwarty dla wszys­t­kich pra­cown­ików w kry­ty­cznych obszarach.

 

Say­Way poma­ga fir­mom szy­bko i łat­wo tworzyć ten kanał cyfrowy w ramach anki­et przeprowadzanych wśród pra­cown­ików, nie zakłó­ca­jąc ist­niejącej infra­struk­tu­ry infor­maty­cznej. Pod­czas insta­lacji pro­gra­mu Say­Way uży­wamy narzędzi, które w ciągu ostat­nich kilku lat opra­cow­al­iśmy i stale wzbo­ga­camy wspól­nie z klien­ta­mi.

Pomiar impulsu satysfakcji klienta

Dzię­ki nasze­mu sys­te­mowi zbiera­nia opinii, który jest szy­b­ki i łatwy w kon­fig­u­racji, moż­na zmierzyć impuls satys­fakcji klien­ta nawet do poziomu mikro poziomu poszczegól­nych odd­zi­ałów. Na poziomie makro, tj. siedz­i­ba głów­na, odd­zi­ały moż­na łat­wo mon­i­torować i zop­ty­mal­i­zować.

Kwestionariusze do zbierania opinii

Szczegółowa ankiety HR

mitarbeiterfeedback-mitarbeiterbefragung-vorschlagswesen

Analiza czynników powodzenia w HR

Narzędzie do anal­izy czyn­ników powodzenia Say­Way sprawdza się codzi­en­nie jako stan­dard. Jed­no pytanie, jeden ekran — jedynie niezad­owoleni pra­cown­i­cy proszeni są o wskazanie obszarów, które są przy­czyną tego niezad­owole­nia. To pozwala na bieżą­co kon­trolować ogól­ny poziom zad­owole­nia pra­cown­ików. Codzi­en­nie, wszędzie. Infor­ma­c­je o przy­czy­nach niezad­owole­nia są reje­strowane w cza­sie rzeczy­wistym i naty­ch­mi­ast pokazu­ją czy ist­nieją istotne i sys­tem­aty­czne odstępst­wa w określonym obszarze firmy, które wyma­gały­by dzi­ała­nia.

Szczegółowa ankiety HR

Fir­ma Say­Way zale­ca klien­tom przeprowadzanie pogłębionej anal­izy, co najm­niej co trzy miesiące. Może­my wysyłać lin­ki do tych anki­et, które oczy­wiś­cie są bardziej czasochłonne. Lin­ki mogą być dostar­czane w intranecie lub wysyłane do pra­cown­ików emailem, co pozwala im wybrać dogodne miejsce na uzu­pełnie­nie anki­ety.

Raportowanie indywidualne

Trzymaj rękę na pulsie kontrolując grupę docelową, centralnie i lokalnie

Każ­da fir­ma potrze­bu­je innych infor­ma­cji. Narzędzie rapor­towa­nia Say­Way Report­ing te indy­wid­u­alne wyma­gania dzię­ki indy­wid­u­al­nym rozwiązan­iom dla każdej firmy. Różne struk­tu­ry lokaliza­cyjne wyma­ga­ją spec­jal­nych pul­pitów. Sys­te­my ról i uprawnień twor­zone są w różny sposób w zależnoś­ci od hier­ar­chicznych poziomów.

Sys­tem rapor­towa­nia musi intu­icyjnie odróż­ni­ać bada­nia online a kwes­t­ionar­iusze na miejs­cu. Pro­jekt automaty­cznych raportów PDF również musi również opier­ać się o indy­wid­u­alne warun­ki ramowe. Zespół ds. Sprzedaży Say­Way z przy­jem­noś­cią pomoże zapro­jek­tować własne indy­wid­u­alne narzędzie do rapor­towa­nia online.

feedback-online-reporting-browser