info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

 • de
 • en
 • nl
 • pl

Rozwiązania w zakresie informacji zwrotnych od SayWay

MIERZYĆ ZADOWOLENIE KLIENTA

Say­Way ofer­u­je kom­plek­sowe i sprawd­zone pode­jś­cie do satys­fakcji klien­ta i zarządza­nia relac­ja­mi.

SONDAŻE WŚRÓD PACJENTÓW

Say­Way ofer­u­je kom­pletne rozwiązanie dla wszys­t­kich typów badań i wszys­t­kich placówek służ­by zdrowia.

MIERZYĆ SATYSFAKCJĘ PRACOWNIKÓW

Zad­owole­nie pra­cown­ików i motywac­ja pra­cown­ików to nie tylko zad­owole­nie klien­ta, ale także cen­tralne ele­men­ty sukce­su firmy.

 • Kompletny pakiet

 • €39,00

  miesięcznik
 • — indy­wid­u­alne kwes­t­ionar­iusze zgod­nie z Państ­wa wyma­gani­a­mi i życzeni­a­mi
  — Licenc­ja na opro­gramowanie Say­Way
  — bezpłatne aktu­al­iza­c­je
  — bezpłatne aktu­al­iza­c­je
  — Host­ing w niemieckim cen­trum danych o wysokim poziomie bez­pieczeńst­wa
  — Wspar­cie w D / E
  — Ustaw­ian­ie indy­wid­u­al­nego pro­fesjon­al­nego rapor­towa­nia
  — zau­tomaty­zowane raporty w for­ma­cie PDF
  — Sys­tem pocz­ty elek­tron­icznej
  — automaty­cz­na anal­iza tek­stu
 • Zamów ter­az
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Spół­ka

Nazwa*

E-Mail*

Tele­fon

Two­ja wiado­mość

* pole wyma­ganeTERMINAŁ

Say­Way instalu­je pro­fesjon­alne table­ty B2B, które są pro­dukowane spec­jal­nie dla nas i sprawdz­iły się w długim i masowym uży­ciu w pon­ad 5.000 ter­mi­nali.

SPRAWOZDANIE

Elasty­czne rozwiąza­nia dla indy­wid­u­al­nych potrzeb. Z Say­Way nie ma ograniczeń. Czy inte­grac­ja wideo lub alarmy e-maili.

DORADZTWO

Potrze­bu­jesz pomo­cy przy tworze­niu odpowied­niego kwes­t­ionar­iusza lub nie jesteś jeszcze w stanie praw­idłowo inter­pre­tować nowo pozyskanych danych? Say­Way pomoże Ci.