info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Rozwiązania w zakresie informacji zwrotnych od SayWay

MIERZYĆ ZADOWOLENIE KLIENTA

Say­Way ofer­u­je kom­plek­sowe i sprawd­zone pode­jś­cie do satys­fakcji klien­ta i zarządza­nia relac­ja­mi.

SONDAŻE WŚRÓD PACJENTÓW

Say­Way ofer­u­je kom­pletne rozwiązanie dla wszys­t­kich typów badań i wszys­t­kich placówek służ­by zdrowia.

MIERZYĆ SATYSFAKCJĘ PRACOWNIKÓW

Zad­owole­nie pra­cown­ików i motywac­ja pra­cown­ików to nie tylko zad­owole­nie klien­ta, ale także cen­tralne ele­men­ty sukce­su firmy.

Spół­ka

Nazwa*

E-Mail*

Tele­fon

Two­ja wiado­mość

* pole wyma­ganeTERMINAŁ

Say­Way instalu­je pro­fesjon­alne table­ty B2B, które są pro­dukowane spec­jal­nie dla nas i sprawdz­iły się w długim i masowym uży­ciu w pon­ad 5.000 ter­mi­nali.

SPRAWOZDANIE

Elasty­czne rozwiąza­nia dla indy­wid­u­al­nych potrzeb. Z Say­Way nie ma ograniczeń. Czy inte­grac­ja wideo lub alarmy e-maili.

DORADZTWO

Potrze­bu­jesz pomo­cy przy tworze­niu odpowied­niego kwes­t­ionar­iusza lub nie jesteś jeszcze w stanie praw­idłowo inter­pre­tować nowo pozyskanych danych? Say­Way pomoże Ci.