info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Sprzęt

Wyprodukowane przez SayWay, wyprodukowane w Niemczech

feedback-tablet

Tablet

Say­Way instalu­je pro­fesjon­alne table­ty B2B, które są spec­jal­nie dla nas zapro­jek­towane i wypróbowane w pon­ad 5000 ter­mi­nalach. Nieza­leżnie od tego, czy potrze­bu­je­cie Państ­wo 5 czy 5000 sys­temów, może­my je dostar­czyć szy­bko i nieza­wod­nie. Nasz sprzęt ma sta­bil­ny współczyn­nik ksz­tał­tu (ang. form fac­tor), wspar­cie i pomoc tech­nicz­na oraz wymi­ana są gwaran­towane przez dłu­gi okres cza­su. Oznacza to, że nie ma prob­lemów, jakie są typowe z table­ta­mi dla kon­sumen­tów. Sys­te­my są dostęp­ne w różnych rozmi­arach i mogą być zin­te­growane w indy­wid­u­al­nych kon­fig­u­rac­jach i obu­dowach.

Stojak podłogowy

Najpop­u­larniejszym sys­te­mem jest sto­jak podło­gowy ze wzglę­du na możli­wość jego reg­u­lacji.

Reg­u­lowana wysokość nogi i dodatkowe wzmoc­nie­nie gwaran­tu­ją sta­bil­ność na nierównych podłożach. Top­pery reklam­owe mogą być zapro­jek­towane zgod­nie z życze­niem klien­ta. 

Wszys­tkie met­alowe częś­ci mogą być wypro­dukowane w dowol­nym kolorze RAL. Cały sys­tem został opra­cow­any i zop­ty­mal­i­zowany przez Say­Way i jest pro­dukowany w Kolonii.

bodenstaendersystem-feedbackterminal
feedbackterminal-wandbefestigung

System ścienny

Sys­tem ści­en­ny Say­Way ide­al­nie nada­je się w miejs­cach o dużym natęże­niu ruchu, z dużą liczbą klien­tów i tam, gdzie kon­strukc­ja jest stała. Sys­tem ten jest stosowany głównie w szpi­ta­lach, na przykład na izbach przyjęć i szpi­tal­nych odd­zi­ałach ratunkowych. Państ­wa tech­ni­cy mogą szy­bko skon­fig­urować sys­tem dzię­ki łatwym w obsłudze instrukcjom i zesta­wowi mon­tażowe­mu.

System do postawienia na ladzie

W niewiel­kich lokaliza­c­jach lub przy ladach, lek­ki i solid­ny sys­tem ma wiele zalet. Jest bard­zo wszech­stron­ny i nada­je się szczegól­nie, gdy łąc­zone są bada­nia opinii klien­tów i pra­cown­ików. Ale detal­iś­ci, sklepy spoży­w­cze i prak­ty­ki lekarskie również uży­wa­ją tego niewielkiego urządzenia do zbiera­nia opinii.

Feedbackterminal-Countersystem-Restaurant-Feedback-Counterterminal
mobiles-feedback-tablet

tablet

Nasze mobilne table­ty sprawdz­iły się w wielu różnych sytu­ac­jach. Klien­ci, goś­cie czy też pac­jen­ci mogą elasty­cznie, wygod­nie i łat­wo wyrażać swo­je oce­ny i sug­estie kierown­ictwu. Współpracu­je­my z wielo­ma zatwierd­zony­mi pro­du­cen­ta­mi. Spec­jal­na obu­dowa Say­Way to wyjątkowe wykończe­nie takiego rozwiąza­nia (np. jako port­fel reklam­owy do podawa­nia rachunku klien­tom w restau­rac­jach).

autostart-tablet

Funkcja autostartu

Dane Say­Way powin­ny ułatwić, a nie utrud­nić życie pra­cown­ikom. W związku z tym opra­cow­ano funkcję autostar­tu. Gdy urządze­nie zostanie podłąc­zone do sieci, sys­tem automaty­cznie uruchamia się i prze­chodzi do strony z kwes­t­ionar­iuszem zapro­jek­towanym dla danego miejs­ca. Ter­mi­nal może być naty­ch­mi­ast uży­ty. W niek­tórych ustaw­ieni­ach ener­gia elek­trycz­na w cen­tral­nych obszarach jest wyłąc­zona na noc lub w week­endy, wtedy sys­te­my Say­Way są uruchami­ane i wyłączane automaty­cznie, per­son­el nie musi nic robić.

feedbackterminal-connectivity-4g

Podłączenie

Sys­te­my tabletów Say­Way moż­na łączyć z Inter­netem za pośred­nictwem sieci Wi-Fi lub za niewielką opłatą za pośred­nictwem kar­ty danych M2M (kar­ty 4G-SIM). Zale­ty korzys­ta­nia z kar­ty danych M2M są oczy­wiste. Najpierw sys­tem automaty­cznie łączy się z siecią komórkową po uru­chomie­niu autostar­tu i przekazu­je zebrane opinie na nasz ser­w­er, następ­nie Say­Way może dzi­ałać całkowicie nieza­leżnie od wewnętrznej infra­struk­tu­ry infor­maty­cznej.

Kar­ta M2M jest częś­cią stan­dar­d­owego paki­etu dołąc­zoną do wszys­t­kich naszych sys­temów. Przełącze­nie się z sieci Wi-Fi na M2M jest możli­we w dowol­nym momen­cie. Nasze bogate doświad­cze­nie i fachowa wiedza ofer­u­ją wiele istot­nych zalet:

- użyteczność między­nar­o­dowa

- opty­mal­ny zasięg: automaty­czny roam­ing we wszys­t­kich ważnych sieci­ach

- sprzęt przez­nac­zony do maksy­mal­nego odbioru radiowego

- cen­tralne zarządzanie i mon­i­torowanie wszys­t­kich kart

sayway-safe-box

Bezpieczne opakowanie SayWay Safe Box

Sys­tem jest testowany w siedz­i­bie naszej firmy w Kolonii i dostar­czany do Państ­wa, gotowy do uży­cia w spec­jal­nie zapro­jek­towanych opakowa­ni­ach Say­Way Safe Box. W ten sposób gwaran­tu­je­my, że sys­tem nie uleg­nie uszkodzeniom, oraz moż­na go szy­bko i łat­wo zamon­tować. Dostęp­ne są różne opc­je wysył­ki — cen­tral­na dys­try­buc­ja przez agen­ta spedy­cyjnego, odbiór z mag­a­zynu Say­Way lub indy­wid­u­alne przesył­ki do kra­jowych i / lub między­nar­o­dowych lokaliza­cji.