info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Platforma raportowania online

Słuchaj, zrozum i zarządzaj głosem klienta

feedback-online-reporting-notebook
feedback-reporting-flexible-dashboard

Możliwość dostosowania pulpitu

Doświad­czenia, oce­ny i pomysły klien­tów są gro­mad­zone w cza­sie rzeczy­wistym na cen­tral­nej plat­formie zarządza­nia online. Infor­ma­c­je z ter­mi­nali, oce­ny online lub anki­ety pra­cown­ików zapisy­wyne są w jas­ny sposób, a przesyłane dane są automaty­cznie anal­i­zowane i moż­na je zobaczyć na dowol­nym ter­mi­nalu z dostępem do Inter­ne­tu.

Unikalna funkc­ja rapor­towa­nia Say­Way: każdy pul­pit może być skon­fig­urowany tak, aby speł­ni­ał indy­wid­u­alne wyma­gania klien­ta. Nasze doświad­cze­nie i stan­dardy w połącze­niu z wyma­gani­a­mi i pomysła­mi są wyko­rzysty­wane do tworzenia narzędzi anal­izy, które dostar­cza­ją jas­nego i użytecznego obrazu Państ­wa pro­duk­tów i usług z punk­tu widzenia klien­ta. Kładziemy duży nacisk na kon­cen­trację, tak aby szy­bko znaleźć wszys­tkie ważne infor­ma­c­je i roz­bieżnoś­ci i szy­bko pode­j­mować właś­ci­we decyz­je oper­a­cyjne. Moż­na również wprowadzać opinie klien­tów i wskaźni­ki KPI do ist­nieją­cych, wewnętrznych aplikacji fir­mowych lub narzędzi Busi­ness Intel­li­gence (BI) (pro­ce­su przetwarza­nia danych w celu zwięk­szenia konkuren­cyjnoś­ci Państ­wa firmy) za pośred­nictwem inter­fe­jsów.

feedback-reporting-flexible-dashboard

System przypisywania ról i uprawnień

W przy­pad­ku firm mają­cych kil­ka lokaliza­cji lub złożonych struk­tur branżowych istotne jest, aby wyni­ki były dostęp­ne tylko w odniesie­niu do poziomów hier­ar­chicznych, których doty­czą.

Dyrek­tor odd­zi­ału nie musi wyświ­et­lać wyników dla wszys­t­kich innych lokaliza­cji. Jed­nak dla menedżera kra­ju przegląd wszys­t­kich wyników na całym świecie może mieć sens.

Sys­tem defin­iowa­nia ról i uprawnień do rapor­towa­nia w Say­Way umożli­wia określe­nie, kto co otrzy­mu­je. Dokład­nie według wskazań klient.

feedback-alert-system

System powiadomień (raportowanie oparte na działaniach)

Sys­tem powiadomień Say­Way jest potężnym narzędziem umożli­wia­ją­cym inte­grację infor­ma­cji zebranych od klien­tów z orga­ni­za­cją w cza­sie rzeczy­wistym.

Jeśli w otwartym polu tek­stowym pojawi się określone, uprzed­nio zdefin­iowane słowo kluc­zowe (np. nieprzy­jazny, zep­su­ty, czas oczeki­wa­nia itp.), menedżer odd­zi­ału lub cen­tral­ny punkt ser­wisowy zostanie automaty­cznie powiadomiony mailem ostrze­gaw­czym. Oznacza to, że możesz reagować bezpośred­nio na miejs­cu i stale opty­mal­i­zować jakość usług na poziomie oper­a­cyjnym. Sys­tem ostrze­ga­nia jest oczy­wiś­cie kom­paty­bil­ny z wszelki­mi typa­mi zamknię­tych pytań oraz może być skon­fig­urowany zgod­nie z Państ­wa wyma­gani­a­mi.

feedback-reporting-plausibility-check

Menedżer wiarygodności

Opinia w momen­cie doświad­czenia to możli­wość utrzy­ma­nia stałego kon­tak­tu z klien­tem na co dzień. Ale, podob­nie jak w przy­pad­ku każdej metody badaw­czej, zawsze ist­nieje ryzyko manip­u­lacji. Z tego powodu Say­Way stworzył również menedżera wiary­god­noś­ci, wszech­stron­ny zestaw narzędzi, który zapo­b­ie­ga manip­u­lowa­niu dany­mi w momen­cie ich wprowadza­nia.

feedback-reporting-text-analysis

Analiza tekstowa

Say­Way przez pon­ad rok ciężko pra­cow­ał nad wyda­jnym sys­te­mem anal­izy tek­stowej. To narzędzie umożli­wia automaty­czną anal­izę tek­stów w trzech eta­pach
— elim­i­nowanie przek­leństw i bezsen­sownych wpisów

- elim­i­nowanie przek­leństw i bezsen­sownych wpisów
- rozróżnie­nie pomiędzy pozy­ty­wny­mi a negaty­wny­mi wpisa­mi, oraz
- automaty­czne kat­e­go­ry­zowanie wpisów
Sys­tem anal­izy tek­stu może być oczy­wiś­cie pow­iązany z sys­te­mem powiadomień, aby na niek­tóre wpisy tek­stowe moż­na było naty­ch­mi­ast zareagować.

feedback-reporting-automatic-pdf-report

Automatyczne raporty w formacie PDF

Nie każdy menedżer odd­zi­ałów jest w stanie reg­u­larnie logować się do raportów online w celu przeprowadzenia indy­wid­u­al­nych anal­iz. W takich sytu­ac­jach opra­cow­ano automaty­czne raporty PDF. Klient może zdefin­iować, jak częs­to chce otrzymy­wać stan­dar­d­owy raport wysłany na adres e-mail (codzi­en­nie, raz w tygod­niu itd.). Pro­jekt tych raportów jest elasty­czny. W przy­pad­ku wykrycia niepraw­idłowoś­ci w narzędz­iu do rapor­towa­nia online, mamy możli­wość przeprowadzenia dal­szej anal­izy.

feedback-reporting-raw-data-export

Eksport danych pierwotnych

Dla wielu naszych klien­tów ważne jest, aby móc wykony­wać złożone anal­izy na pod­staw­ie dostęp­nych danych. W takim przy­pad­ku klien­ci mogą eksportować nieprzetwor­zone dane jako plik CSV bezpośred­nio do narzędzia do rapor­towa­nia online. Następ­nie te dane mogą być dalej przetwarzane przy uży­ciu stan­dar­d­owych pro­gramów statysty­cznych takich jak Excel, SPSS czy SAS. Dostęp do eksportu danych pier­wot­nych moż­na ograniczyć poprzez przyp­isanie odpowied­nich ról i uprawnień.

feedback-reporting-api

Interfejsy / API

Say­Way posi­a­da stan­dar­d­owe inter­fe­jsy, za pomocą których moż­na zin­te­grować dane zebrane przez Say­Way lub wstęp­nie oblic­zone wskaźni­ki KPI z ist­nieją­cym pul­pitem firmy, oczy­wiś­cie jeśli jest taka potrze­ba. Wystar­czy skon­tak­tować się z dzi­ałem IT. Po skon­fig­urowa­niu dane są przesyłane w szy­b­ki i łatwy sposób, a wyni­ki są prezen­towane w zwykłym for­ma­cie w Państ­wa włas­nym sys­temie zarządza­nia infor­ma­c­ja­mi lub narzędz­iu BI.

feedback-reporting-automatic-feedback

Automatyczne procesy zbierania informacji

Daje­my klien­tom możli­wość opowiedzenia nam o swoich doświad­czeni­ach i sug­es­ti­ach, gdy dokon­ali zakupu przy uży­ciu kar­ty lojal­noś­ciowej, w sklepie lub online lub poprosili o kon­takt korzys­ta­jąc z cen­trum pomo­cy. Say­Way umożli­wia ciągłe i sys­tem­aty­czne mon­i­torowanie wszys­t­kich kluc­zowych inter­fe­jsów biz­ne­sowych z klien­ta­mi. Korzys­ta­jąc z bez­piecznych inter­fe­jsów w połącze­niu z bazą danych klien­ta / CRM, tworzymy cyfrowe pro­ce­dury zbiera­nia infor­ma­cji i automaty­cznie wysyłamy prośbę o naty­ch­mi­as­tową reakcję za pomocą wiado­moś­ci e-mail lub wiado­moś­ci tek­stowej.