info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Oprogramowanie do zbierania opinii

Elastyczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań

feedback-software-tablet-app-header
feedback-software-flexible-design-dark

Możliwość dopasowania formy kwestionariusza

Przy pro­jek­towa­niu naszych anki­et, naszym pod­sta­wowym założe­niem jest to, że nie ma rzeczy niemożli­wych. 20 lat naszych inter­ne­towych i cyfrowych doświad­czeń badaw­czych wpły­wa­ją na ten pro­ces. Moż­na, na przykład, wybier­ać różne typy pytań, fil­try lub rotac­je, lub zaży­czyć sobie zamieszczenia sym­boli iden­ty­fiku­ją­cych tożsamość firmy w układzie kwes­t­ionar­iuszy. Na powierzch­ni moż­na też zamieś­cić filmy lub książ­ki. Opinie klien­tów, pro­jek­ty badaw­cze lub kam­panie mar­ketingowe: zna­jdziemy właś­ci­we rozwiązanie cyfrowe, dopa­sowane do każdej Państ­wa potrze­by.

feedback-software-omnichannel-light

Rozwiązanie wielokanałowe

Oczy­wiś­cie kwes­t­ionar­iusze Say­Way moż­na przeglą­dać z dowol­nego ter­mi­nala za pomocą łącza, wiado­moś­ci e-mail lub kodu QR. Nasze opro­gramowanie jest respon­sy­wne, co oznacza, że obraz i rozdziel­czość kwes­t­ionar­iusza są zop­ty­mal­i­zowane w zależnoś­ci od uży­wanego ter­mi­nala. Posi­adacze kart lojal­noś­ciowych mogą np. otrzy­mać kwes­t­ionar­iusz inter­ne­towy po doko­na­niu zakupu lub pra­cown­i­cy mogą przesłać im link zachę­ca­ją­cy ich do udzi­ału w ankiecie. Tech­nolo­gia gro­madzenia opinii Say­Way może być również zin­te­growana z ist­nieją­cy­mi ter­mi­nala­mi lub sys­tema­mi sprzę­towy­mi.

feedback-software-multi-language-dark

Wielojęzyczny

Nasza plat­for­ma może być uży­wana na całym świecie i przy uży­ciu dowol­nego języ­ka urzę­dowego. Nasze sys­te­my są już w uży­ciu w pon­ad 30 kra­jach i pon­ad 20 różnych językach. Klien­ci mogą wybrać język, który chcą, uży­wa­jąc sym­boli flag. Say­Way może oczy­wiś­cie również zor­ga­ni­zować pro­fesjon­alne tłu­maczenia kwes­t­ionar­iuszy na Państ­wa życze­nie.

feedback-software-offline-light

Funkcjonalność off-line

Sys­te­my Say­Way są zapro­jek­towane do trwałego połączenia z Inter­netem przez Wi-Fi lub M2M-SIM. Ważne jest, jed­nakże, że mogą być uży­wane poza siecią. Oznacza to, że dane doty­czące zebranych opinii mogą być prze­chowywane na table­cie, nawet jeśli nie ma połączenia inter­ne­towego. Gdy sys­tem rozpoz­na dostęp­ne sta­bilne połącze­nie, dane są przesyłane do ser­w­era Say­Way. Jest to gwarancją, że żadne dane nie zostaną utra­cone.

feedback-software-free-text-analysis-dark

Dowolny tekst

Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że sys­tem Say­Way umożli­wia także dowolone wpisy tek­stowe. Jest to bard­zo ważne, ponieważ klien­ci szczegól­nie niezad­owoleni czu­ją potrze­bę wyraża­nia swoich żali w szczegółach. Co więcej, bezpłatne wpisy tek­stowe zaw­ier­a­ją pomysły, pochwały i sug­estie w cza­sie rzeczy­wistym, które mogą pomóc zop­ty­mal­i­zować zakres ofer­owanych pro­duk­tów lub usług w sposób ciągły. Narzędzie do anal­izy tek­stu Say­Way może być uży­wane do automaty­cznego usuwa­nia, oce­ny i klasy­fikowa­nia wpisów.

feedback-software-remote-control-light

Zdalna kontrola

Cała infra­struk­tu­ra ter­mi­nali Say­Way może być zdal­nie sterowana z naszej cen­trali w Kolonii w dość łatwy sposób. Oznacza to, że nowe kwes­t­ionar­iusze w dużych orga­ni­za­c­jach mogą być szy­bko i łat­wo wprowadzane (na przykład, jeśli prowad­zona jest spec­jal­na kam­pa­nia, po renowacji lub w celu przeprowadzenia anki­ety wśród pra­cown­ików). Nowy­mi wer­s­ja­mi pro­gra­mu i aktu­al­iza­c­ja­mi lub dzi­ała­ni­am związany­mi z obsługą moż­na zarządzać cen­tral­nie z głównej siedz­i­by Say­Way. Jako stały skład­nik świad­c­zonych Państ­wu usług, sys­te­my Say­Way będą stale wspier­ane i mon­i­torowane pod kątem ich stanu online i dzi­ałań anki­etowych.