info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Obsługa

Podtrzymujemy palący się ogień

Państwo otrzymujecie wyniki. My robimy resztę.

Say­Way postrze­ga siebie jako dostaw­cę pełnych usług. Zapew­ni­amy doskon­ałe dopa­sowanie sprzę­tu i opro­gramowa­nia. Tworzymy i opra­cowu­je­my doskon­ałe kwes­t­ionar­iusze i kam­panie w ścisłej kon­sul­tacji z naszy­mi klien­ta­mi. Zespół ser­wisowy z siedz­ibą w Kolonii mon­i­toru­je sys­te­my w pon­ad 30 kra­jach i zapew­nia, że dane są przekazy­wane w bez­pieczny sposób. Zdal­nie wymieni­amy anki­ety i upewni­jmy się, że właś­ci­we kwes­t­ionar­iusze trafi­a­ją do właś­ci­wych sys­temów, nawet w przy­pad­ku złożonych sys­temów w odd­zi­ałach firm.

service-kundenzufriedenheit-project-management-support

Zarządzanie projektami i wsparcie

Zespół ser­wisowy Say­Way prowadzi pro­jek­ty doty­czące zbiera­nia opinii w pon­ad 25 kra­jach pros­to ze swo­jej siedz­i­by w Kolonii. Tutaj twor­zone są kon­cepc­je zarządza­nia zebrany­mi infor­ma­c­ja­mi, kwes­t­ionar­iusze są pro­gramowane, sys­te­my wysyłane a zapy­ta­nia obsługi­wane szy­bko i elasty­cznie.

service-kundenzufriedenheit-datenanalyse-data-analytics

Analizy danych

Sys­tem Say­Way online w cza­sie rzeczy­wistym jest potężnym narzędziem do zarządza­nia przepły­wem codzi­en­nych infor­ma­cji. Ale dla między­nar­o­dowych grup, w szczegól­noś­ci, ważne jest od cza­su do cza­su głęb­sze zbadanie dostęp­nych danych. Nasz zespół posi­a­da duże doświad­cze­nie w dziedzinie badań rynkowych i chęt­nie Państ­wa przez to przeprowadzi sto­su­jąc spec­jalne anal­izy i zalece­nia.

service-kundenzufriedenheit-beratung-consulting

Konsulting

Inte­grac­ja sys­temów zbiera­nia opinii w wielu miejs­cach jed­nocześnie musi być dobrze zaplanowana. Wybór lokaliza­cji, komu­nikowanie rozwiązań dla pra­cown­ików, opra­cowywanie różnych kwes­t­ionar­iuszy, zarządzanie dostępem do spra­woz­daw­c­zoś­ci online itp. Zespół PM może pomóc w opra­cow­a­niu zrównoważonego rozwiąza­nia, tak aby fir­ma mogła zauważyć konkretne korzyś­ci w dłuższej per­spek­ty­wie.