info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Kompleksowe rozwiązanie typu end-to-end

Standard cyfrowego zbierania opinii na miejscu

Say­Way to innowa­cyjne rozwiązanie typu end-to-end służące do sys­tem­aty­cznego określa­nia satys­fakcji klien­ta: nowoczesne sprzę­ty, elasty­czne opro­gramowanie, a także prze­jrzysty i bard­zo elasty­czny sys­tem rapor­towa­nia online. Te trzy kom­po­nen­ty są ide­al­nie dopa­sowane do siebie oraz są szy­bkie i łatwe w obsłudze na miejs­cu oraz w sieci.

Kundenfeedback-Handel-Hardware-Software-Reporting-Tablet
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Sprzęt

Terminale do zbierania opinii stworzone do użytku w konkretnym miejscu i czasie

Solid­ny sprzęt, zop­ty­mal­i­zowany do użytku w danym momen­cie, jest opra­cowywany i pro­dukowany wyłącznie przez Say­Way. Dzię­ki sys­te­mom podło­gowym, ter­mi­nalom mon­towanym na ladach lub ścianach może­my prak­ty­cznie zawsze znaleźć ide­alne rozwiązanie do wszys­t­kich zas­tosowań. Ale Say­Way może również zaspokoić Państ­wa indy­wid­u­alne wyma­gania pod­czas dig­i­tal­iza­cji punk­tu sprzedaży.

bodenstaendersysteme-test

Oprogramowanie do gromadzenia opinii

Specjalnie zoptymalizowane do terminali

Spec­jal­nie zop­ty­mal­i­zowane do ter­mi­nali
Już w fazie tworzenia opro­gramowa­nia sys­tem­aty­cznie przyglą­dal­iśmy się wszys­tkiemu z per­spek­ty­wy grupy docelowej. Duże guzi­ki, atrak­cyjne skale ratin­gowe i opty­mal­ny układ ekranu są zapro­jek­towane tak, aby zmo­ty­wować jak najwięk­szą ilość klien­tów do udzi­ału w bada­niu i pozostaw­ić u nich pozy­ty­wne odczu­cia. 

Nasze kwes­t­ionar­iusze ofer­u­ją wiele możli­woś­ci zindy­wid­u­al­i­zowanych wzorów i treś­ci. Układ moż­na łat­wo dos­tosować do potrzeb Państ­wa firmy. Wielo­języ­czny potenc­jał, elasty­czne skale i wiele typów pytań poma­ga­ją zgro­madz­ić jak najwięcej infor­ma­cji. Oprócz danych wejś­ciowych za pośred­nictwem ter­mi­nali anki­etowych, opinie mogą być również reje­strowane online, e-mailem lub kodem QR.

Raportowanie online

Inteligentne narzędzie do raportowania dla wszystkich platform

Say­Way infor­mu­je dokład­nie o tym, co klien­ci myślą pod­czas dokony­wa­nia zakupu lub korzys­ta­nia z usłu­gi. Infor­ma­c­je te są dostar­czane w cza­sie rzeczy­wistym, z każdej lokaliza­cji i w for­ma­cie możli­wym do bezpośred­niego uży­cia. Nasz sys­tem rapor­towa­nia online codzi­en­nie poma­ga skuteczniej inte­grować głos klien­ta z decyz­ja­mi biz­ne­sowy­mi.

Różne para­me­try, spec­jalne anal­izy, automaty­cz­na anal­iza tek­stu: każdy raport na ekranie i w for­ma­cie PDF na e-mailu jest dos­tosowywany do indy­wid­u­al­nych potrzeb i zaw­iera infor­ma­c­je, które Państ­wa intere­su­ją.

Usługi SayWay

Nasze usługi

Jed­nym z naszych głównych celów jest pomoc klien­tom w wyko­rzys­ta­niu gro­mad­zonych danych. Odpowied­ni zespół anal­i­tyków, menedżerów pro­jek­tów oraz kon­sul­tan­ci i dorad­cy poma­ga­ją pod­czas korzys­ta­nia z Say­Way, tak aby klient znalazł się w cen­trum wszys­t­kich dzi­ałań Państ­wa firmy. Real­izu­je­my kon­cepc­je zarządza­nia infor­ma­c­ja­mi zwrot­ny­mi, stale mon­i­toru­je­my przy­chodzące dane i zale­camy pod­ję­cie odpowied­nich dzi­ałań.

Zori­en­towanie na klien­ta to mag­iczne słowo, które pozwala widzieć rzeczy z punk­tu widzenia klien­ta z wyko­rzys­taniem Say­Way.

vor-ort-feedback-service

Chcecie się Państwo z nami skontaktować?

Nasz zespół natychmiast skontaktuje się z Wami.

Spół­ka

Nazwa*

E-Mail*

Tele­fon

Two­ja wiado­mość

* pole wyma­gane