info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Ankieta dla pacjentów? SayWayWay pokazuje Ci jak!

Dlaczego robisz pacjentów surveys?

Konsekwentne ukierunkowanie placówki służby zdrowia na potrzeby i życzenia pacjentów jest obecnie koniecznością dla osiągnięcia sukcesu gospodarczego.

Czy w gabinecie lekarskim, gabinecie den­tysty­cznym, szpi­talu czy pry­wat­nej klin­ice — czy wiedzą Państ­wo, jak bard­zo zad­owoleni są Państ­wa pac­jen­ci? Pac­jent sta­je się coraz bardziej samowystar­czal­ny w pode­j­mowa­niu decyzji i stał się raczej klien­tem, który musi być w pełni usatys­fakcjonowany, aby w przyszłoś­ci pozostać “klien­tem”. Oczeki­wa­nia te muszą być zatem mier­zone i oce­ni­ane w zarządza­niu jakoś­cią (QM).
Aby sys­tem­aty­cznie zwięk­szać zad­owole­nie pac­jen­tów, w gabinecie lekarskim, gabinecie stom­a­to­log­icznym lub szpi­talu należy codzi­en­nie, w sposób ciągły i cyfrowy przeprowadzać na miejs­cu sys­tem­aty­czne bada­nia pac­jen­tów:

Aby systematycznie zwiększać zadowolenie pacjentów, w gabinecie lekarskim, gabinecie stomatologicznym lub szpitalu należy codziennie, w sposób ciągły i cyfrowy przeprowadzać na miejscu systematyczne badania pacjentów:


• Syg­nał uzna­nia dla pac­jen­tów
• obiek­ty­wnie mierzyć zad­owole­nie pac­jen­ta za pomocą ważnych kwes­t­ionar­iuszy dla pac­jen­ta
• Iden­ty­fikac­ja ten­dencji w obra­zie opinii w odpowied­nim cza­sie
• Sko­rzys­taj z przewag konkuren­cyjnych i mar­ketingowych dzię­ki anki­etom pac­jen­tów
• Wdrażanie sug­estii doty­czą­cych poprawy zarządza­nia jakoś­cią
• Inicjowanie strate­gicznych i kon­cep­cyjnych środ­ków doskonale­nia
• Zgod­ność z usta­wowy­mi wyma­gani­a­mi QM w sys­temie opie­ki zdrowot­nej

Badania ankietowe pacjentów z SayWay

Zalety SayWay w skrócie

• Cyfrowa infor­ma­c­ja zwrot­na dla pac­jen­ta na miejs­cu w cza­sie rzeczy­wistym
• Anon­i­mowe anki­ety wśród pac­jen­tów, a tym samym ucz­ci­we infor­ma­c­je zwrotne od pac­jen­tów
• Ogrom­ny wzrost wskaźni­ka odpowiedzi na anki­ety pac­jen­tów
• Zori­en­towana na dzi­ałanie i elasty­cz­na tech­nolo­gia kwes­t­ionar­iusza
• Funkc­ja aler­tu dla spec­jal­nych słów kluc­zowych — dzi­ała w cza­sie rzeczy­wistym i utrzy­mu­je negaty­wne infor­ma­c­je zwrotne w fir­mie
• Automaty­cz­na oce­na zad­owole­nia pac­jen­ta w cza­sie rzeczy­wistym
• Prze­jrzyś­cie ułożona i kon­fig­urowal­na des­ka rozdziel­cza
• Wewnętrzny i zewnętrzny bench­mark­ing / porów­nanie satys­fakcji pac­jen­ta z inny­mi klinika­mi i prak­tyka­mi medy­czny­mi

Jak konkretnie działają badania ankietowe pacjentów z SayWay w procesie wdrażania?

Ukierunk­owane i konkretne bada­nia pac­jen­tów pod­czas poby­tu w gabinecie lekarskim lub w szpi­talu odzwier­cied­la­ją zróżni­cow­aną opinię — doświad­cze­nie pokaza­ło, że bada­nia pac­jen­tów kil­ka miesię­cy po lecze­niu są zawsze kolorowe i prowadzą do błędów pamię­ci. Ważne szczegóły doty­czące orga­ni­za­cji i leczenia na miejs­cu są bez­piecznie reje­strowane za pomocą Say­Way. Ustaw­ie­nie bada­nia musi być zapro­jek­towane indy­wid­u­al­nie.

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia:


— Cyfrowa anki­eta pac­jen­ta poprzez ter­mi­nale infor­ma­cji zwrot­nej w stre­fie wyjś­cia z gabi­ne­tu lekarskiego / gabi­ne­tu den­tysty­cznego
— Korzys­tanie z sys­temów mobil­nych, wywiady z pac­jen­tem w gabinecie stom­a­to­log­icznym w fotelu bezpośred­nio po lecze­niu
— Badanie pac­jen­tów za pośred­nictwem ter­mi­nali infor­ma­cji zwrot­nej w ważnych punk­tach przełącza­nia, takich jak karet­ki pogo­towia, pogo­towie ratunkowe, recepc­ja, kaw­iar­nia w szpi­talu.
— Sze­roko zakro­jone bada­nia pac­jen­tów szpi­tal­nych z wyko­rzys­taniem sys­temów mobil­nych przy łóżku pac­jen­ta na krótko przed wypisem
— Anki­ety inter­ne­towe dla pac­jen­tów za pośred­nictwem strony głównej, pocz­ty elek­tron­icznej, kodu QR lub aplikacji

Dzię­ki Say­Way osią­ga­ją one doskon­ałe wskaźni­ki odpowiedzi w bada­ni­ach anki­etowych pac­jen­tów i zróżni­cow­aną ocenę zad­owole­nia pac­jen­tów, w podziale na grupy docelowe. Tylko wtedy, gdy dokład­nie zna­ją przy­czyny niezad­owole­nia lub zad­owole­nia swoich pac­jen­tów, mogą naprawdę coś zmienić!
Z nami klini­ki i szpi­tale również docier­a­ją do lekarzy pole­ca­ją­cych — czy to za pośred­nictwem linków inter­ne­towych w rapor­tach z wyp­isów, czy też bezpośred­nio na miejs­cu pod­czas cer­ty­fikowanych imprez medy­cznych: Co sądzą Twoi najważniejsi lekarze i inni lekarze kieru­ją­cy? A co ważniejsze, jak oce­ni­a­ją niepolic­jan­tów?

SayWay oferuje kompletne rozwiązanie dla wszystkich typów badań i wszystkich placówek służby zdrowia:


— Anki­eta wśród pac­jen­tów / opinie pac­jen­tów
— Szczegółowe badanie pac­jen­ta w kon­tekś­cie zarządza­nia wyp­isa­mi
— Badanie lekarzy i lekarzy kieru­ją­cych
— Bada­nia anki­etowe seniorów w ośrod­kach dla seniorów lub gru­pach mieszkan­iowych
— Infor­ma­c­je zwrotne od krewnych
— Badanie dzieci i młodzieży w kon­tekś­cie klin­icznym z wyko­rzys­taniem spec­jal­nych kwes­t­ionar­iuszy
— Badanie part­nerów współpra­cy
— Badanie anki­etowe wśród pra­cown­ików
— Badanie następu­ją­cych wydarzeń/szkoleń

catharina_holz

Two­ja oso­ba kon­tak­towa 

Cathe­ri­na Holz

Key Account Man­ag­er

Tel: +49 221 677 82 33 — 0

Spół­ka

Nazwa*

E-Mail*

Tele­fon

Two­ja wiado­mość

* pole wyma­ganeTERMINAL

Say­Way instalu­je pro­fesjon­alne table­ty B2B, które są pro­dukowane spec­jal­nie dla nas i sprawdz­iły się w długim i masowym uży­ciu w pon­ad 5.000 ter­mi­nali.

SPRAWOZDANIE

Kom­plek­sowe rozwiązanie anal­i­ty­czne Say­Way: szy­bko i łat­wo dowiedz się, co pac­jen­ci naprawdę myślą, a co moż­na popraw­ić. Anal­iza online w cza­sie rzeczy­wistym, automaty­czne raporty PDF, wiado­moś­ci e-mail z aler­ta­mi, anal­iza tek­stu.

CONSULTING

20 lat doświad­czenia w zarządza­niu infor­ma­cją zwrot­ną. Skutecznie pomagamy w tworze­niu pro­ce­su infor­ma­cji zwrot­nej dla pac­jen­ta, rezy­den­ta i goś­cia, który dzi­ała oper­a­cyjnie i strate­gicznie.