info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Deklaracja ochrony danych

Ochrona danych
Korzys­tanie z naszego ser­wisu jest zazwyczaj możli­we bez podawa­nia danych osobowych. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail, jeśli to możli­we są zawsze przekazy­wane na zasadzie dobrowol­noś­ci. Dane te nie będą przekazy­wane osobom trzec­im bez Państ­wa wyraźnej zgody.

Chcielibyśmy jed­nak pod­kreślić, że trans­mis­ja danych za pośred­nictwem Inter­ne­tu (np. komu­nikacją e-mail) nie może być całkowicie bez­piecz­na może posi­adać mieć luki w zabez­pieczeni­ach. Peł­na ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trze­ci­ch nie jest możli­wa.

Niniejszym wyraźnie zabra­ni­amy osobom trzec­im korzys­ta­nia z danych kon­tak­towych pub­likowanych w zakre­sie obow­iązków wynika­ją­cych z usta­wowych zobow­iązań prawnych w celu przesła­nia nam nieza­mówionej reklamy lub mate­ri­ałów infor­ma­cyjnych. Oper­a­torzy ser­wisu inter­ne­towego rez­er­wu­ją wyraźne pra­wo do pod­ję­cia dzi­ałań prawnych w przy­pad­ku nieza­mówienia mate­ri­ałów reklam­owych wysyłanych pocztą elek­tron­iczną itp.

 

Google Ana­lyt­ics

Strona inter­ne­towa korzys­ta z Google Ana­lyt­ics, usłu­gi anal­izy inter­ne­towej Google Inc. („Google”). Google Ana­lyt­ics uży­wa tzw. ciasteczek, plików tek­stowych zapisanych na kom­put­erze użytkown­i­ka, które umożli­wia­ją anal­izę korzys­ta­nia przez niego ze strony inter­ne­towej. Takie infor­ma­c­je wygen­erowane poprzez ciasteczko są z reguły przenos­zone na ser­w­er Google w USA i tam zapisy­wane. W przy­pad­ku aktywacji anon­i­miza­cji adresu IP na stron­ie inter­ne­towej następu­je jego uprzed­nie skróce­nie przez Google. Doty­czy to jed­nak użytkown­ików z państw członkows­kich Unii Europe­jskiej oraz innych państw będą­cych stroną Porozu­mienia o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym.

Jedynie w wyjątkowych przy­pad­kach na ser­w­er Google jest przenos­zony pełny adres IP, który jest następ­nie skra­cany. Na zlece­nie firmy użytku­jącej tę stronę inter­ne­tową fir­ma Google będzie uwzględ­ni­ać powyższe infor­ma­c­je pod­czas anal­izy korzys­ta­nia ze strony przez użytkown­i­ka i gen­erowa­nia raportów dot. akty­wnoś­ci na stron­ie oraz real­i­zowa­nia na jej rzecz innych usług związanych z korzys­taniem ze stron inter­ne­towych i Inter­ne­tu. Adres IP przekazy­wany za pomocą narzędzia Google Ana­lyt­ics przez przeglą­darkę nie jest łąc­zony z inny­mi dany­mi Google.

Użytkown­ik może uniemożli­wić zapis ciasteczek, wprowadza­jąc odpowied­nie ustaw­ienia w przeglą­darce. Wtedy jed­nak nie będzie miał możli­woś­ci korzys­ta­nia w pełnym zakre­sie ze wszys­t­kich funkcji dostęp­nych na stron­ie. Pon­ad­to może on zapo­biec reje­strowa­niu w Google danych wygen­erowanych przez ciasteczko, które odnoszą się do korzys­ta­nia przez niego ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarza­niu ich przez Google, pobier­a­jąc i instalu­jąc dodatek do przeglą­dar­ki dostęp­ny pod następu­ją­cym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Korzys­tanie z funkcji remar­ketingu Google Inc. lub listy podob­nych odbior­ców

Say­Way GmbH wyko­rzys­tu­je narzędzie remar­ketingu oraz listy podob­nych odbior­ców, które udostęp­nia fir­ma Google Inc. (“Google”). Dzię­ki tej funkcji Say­Way jest w stanie przy­go­towywać odpowied­nio dos­tosowane komu­nikaty do rodza­ju odbior­cy i jego pref­er­encji, w trak­cie, gdy odwiedza­ją inne wit­ryny w Google Dis­play Net­work. Narzędzie to zbiera za pomocą plików cook­ies infor­ma­c­je o odwiedza­ją­cych wit­rynę, które stanow­ią pod­stawę do gen­erowa­nia reklam graficznych związanych z ich zain­tere­sowa­ni­a­mi.
Google wykonu­je to poprzez prze­chowywanie małego pliku z sek­wencją liczb w przeglą­dark­ach użytkown­ików wit­ryny. Licz­ba ta służy do przech­wyty­wa­nia wiz­yt w wit­rynie inter­ne­towej, a także anon­i­mowych danych na tem­at korzys­ta­nia ze strony inter­ne­towej. Nie są prze­chowywane dane osobowe użytkown­ików wit­ryny. Jeśli później odwiedzisz inną wit­rynę w Google Dis­play Net­work, zostaną wyświ­et­lone reklamy, które najpraw­dopodob­niej doty­czą pro­duk­tów i obszarów infor­ma­cji odwied­zonych wcześniej. Możesz trwale wyłączyć uży­wanie plików cook­ie przez Google, postępu­jąc zgod­nie z poniższym linkiem i pobier­a­jąc i instalu­jąc poniższą wty­czkę:
https://www.google.com/settings/ads/pluginAlternatywnie użytkown­ik może zde­cy­dować się na odrzuce­nie lub zablokowanie wszys­t­kich lub danego rodza­ju plików cook­ie pod­czas wiz­y­ty na stron­ie Net­work Adver­tis­ing Ini­tia­tive opt-out (zrezygnuj z sub­skrypcji) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/ i wprowadz­ić dodatkowe infor­ma­c­je tam podane. Więcej infor­ma­cji na tem­at remar­ketingu Google oraz oświad­cze­nie o ochronie danych Google moż­na znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Uży­cie funkcji śledzenia kon­wer­sji Google AdWords

Korzys­tamy z inter­ne­towego pro­gra­mu reklam Google AdWords i w ramach Google AdWords funkcję śledzenia kon­wer­sji. Funkc­ja śledzenia kon­wer­sji Google jest usługą anal­izy Google Inc. (1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA; „Google“).
W przy­pad­ku kliknię­cia przez Państ­wa na pokazy­wane przez Google ogłosze­nie, plik cook­ie do śledzenia kon­wer­sji zostanie zapisany na Państ­wa kom­put­erze. Te cook­ies mają ogranic­zoną ważność, nie zaw­ier­a­ją danych osobowych i nie służą zatem do oso­bis­tej iden­ty­fikacji.

Odwiedza­jąc w okre­sie ważnoś­ci cook­ie określone strony naszej wit­ryny inter­ne­towej, może­my wraz z Google rozpoz­nać, że nacis­nęli Państ­wo na ogłosze­nie Google i zostali Państ­wo przekierowani na odpowied­nią stronę. Każdy klient Google AdWords otrzy­ma inny cook­ie. W ten sposób nie ma możli­woś­ci, żeby cook­ies były śled­zone przez strony inter­ne­towe klien­tów AdWords. Infor­ma­c­je uzyskane za pomocą kon­wer­sji cook­ie służą tworze­niu statystyk kon­wer­sji dla klien­tów AdWords, którzy zde­cy­dowali się na śledze­nie kon­wer­sji.
Przy tym klien­ci otrzy­ma­ją infor­ma­cję o licz­bie użytkown­ików, którzy kliknęli na ich ogłosze­nie i zostali przekierowani na stronę z zawartym tagiem śledzenia kon­wer­sji. Nie otrzy­ma­ją oni jed­nakże infor­ma­cji, które umożli­wiły­by oso­bistą iden­ty­fikację użytkown­ików.

Jeżeli nie chcą Państ­wo brać udzi­ału w pro­ce­sie śledzenia (ang. track­ing), moż­na sprze­ci­wić się jego wyko­rzysty­wa­niu poprzez wyłącze­nie zapisy­wa­nia cook­ies za pomocą odpowied­nich ustaw­ień opro­gramowa­nia przeglą­dar­ki (możli­wość deza­k­tywacji). W ten sposób nie będą Państ­wo brani pod uwagę w statystykach śledzenia kon­wer­sji. Więcej infor­ma­cji, a także poli­tykę pry­wat­noś­ci Google zna­jdą Państ­wo na stron­ie: http://www.google.de/policies/privacy/

 

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci dla stososwa­nia Google AdSense

Ta strona wyko­rzys­tu­je Google AdSense, jest to usłu­ga służą­ca do zamieszcza­nia ogłoszeń reklam­owych Google. Google AdSense sto­su­je cook­ies, czyli pli­ki tek­stowe, które są zapisy­wane na Twoim kom­put­erze i które umożli­wia­ją anal­izę korzys­ta­nia ze strony inter­ne­towej. Google AdSense sto­su­je także tzw. Web Bea­cons (niewidoczne grafi­ki). Umożli­wia­ją one ocenę i pod­sumowanie infor­ma­cji takich jak ruch odwiedza­ją­cych na danej stron­ie

Uzyskane na skutek stosowa­nia cook­ies i Web Bea­cons infor­ma­c­je doty­czące użytkowa­nia tej strony (łącznie z adresem IP użytkown­i­ka) jak też przekazanie for­matów reklam­owych są przesyłane na ser­w­er Google w USA i tam zapisy­wane. Infor­ma­c­je te mogą być przekazy­wane przez Google part­nerom Google. Google nie będzie łączyć Two­jego adresu IP z inny­mi dany­mi doty­czą­cy­mi Two­jej oso­by.
Korzys­ta­jąc z odpowied­nich ustaw­ień Two­jej przeglą­dar­ki możesz zapo­biec insta­lacji cook­ies; pamię­taj jed­nak, że w takim przy­pad­ku opc­ja korzys­ta­nia w pełnym zakre­sie z funkcji strony może być niedostęp­na. Korzys­ta­jąc z tej wit­ryny stwierdzisz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

 

Quel­lenangaben: eRecht24Daten­schutzerk­lärung Google Ana­lyt­icseRecht24 Daten­schutzerk­lärung Google Adsense

 

Wyko­rzys­tanie  Whoisvisting.com tech­nologii

 

Ta strona inter­ne­towa wyko­rzys­tu­je tech­nologię Whoisvis­it­ing (www.Whoisvisiting.com) do zbiera­nia i prze­chowywa­nia danych do celów mar­ketingowych i iden­ty­fikowa­nia interesów firmy. Tech­nolo­gia Whoisvis­it­ing wyko­rzys­tu­je te dane do przeprowadzenia wyszuki­wa­nia adresowego, ale tylko wtedy, gdy są pewni, że odwiedza­ją­cy to fir­ma, a nie indy­wid­u­al­na oso­ba. Charak­terysty­ka ruchu również może być przekazy­wana do tech­nologii Whoisvis­it­ing. Whoisvisting.com może uży­wać plików cook­ie. Są to małe pli­ki tek­stowe prze­chowywane lokalnie w pamię­ci podręcznej przeglą­dar­ki inter­ne­towej oso­by odwiedza­jącej wit­rynę. Pli­ki cook­ie umożli­wia­ją rozpoz­nawanie przeglą­dar­ki inter­ne­towej.