info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Cyfrowa opinia w czasie rzeczywistym w muzeach 

Najnowocześniejsza forma dialogu ze zwiedzającymi

Udane wdrożenie w ponad 100 muzeach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

besucherfeedback, besucherbefragung, visitor feedback, museum
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

System zbierania opinii na tabletach w muzeach

Wykorzystaj kanał cyfrowy do zbadania opinii zwiedzających.

Muzea częs­to zna­j­du­ją się w obszarze kon­flik­tu między wysoki­mi oczeki­wa­ni­a­mi zwiedza­ją­cych a szy­bko ros­ną­cy­mi wyma­gani­a­mi agencji finan­su­ją­cych i dar­czyńców. Badanie papierowe raz w roku nie wystar­cza­ją.

Say­Way poma­ga muzeom utworzyć kanał komu­nikacji cyfrowej, który dzi­ała codzi­en­nie przez cały rok, dzię­ki czemu mogą dowiedzieć się, czego zwiedza­ją­cy oczeku­ją, a następ­nie pod­jąć odpowied­nie dzi­ała­nia.

Odby­wa się to przy uży­ciu zestawu narzędzi, które w ciągu ostat­nich kilku lat opra­cow­al­iśmy i stale wzbo­ga­camy wspól­nie z naszy­mi klien­ta­mi detal­iczny­mi.

Pomiar impulsu satysfakcji klienta

Dzię­ki nasze­mu sys­te­mowi zbiera­nia opinii, który jest szy­b­ki i łatwy w kon­fig­u­racji, moż­na zmierzyć impuls satys­fakcji zwiedza­ją­cych przy wyjś­ciu, lub w dużych muzeach w każdej poszczegól­nej sekcji. Na poziomie makro, tj. siedz­i­ba głów­na, odd­zi­ały moż­na łat­wo mon­i­torować i zop­ty­mal­i­zować. W sys­temie rapor­towa­nia online, oce­ny są dostęp­ne dla kierown­ict­wa w cza­sie rzeczy­wistym.

 

Proces zbierania informacji

Jeśli pro­jekt zbiera­nia infor­ma­cji ma być skuteczny i dłu­go­falowy, pro­ces zbiera­nia opinii musi być pre­cyzyjnie zdefin­iowany i wdrożony. Jasne zada­nia wynika­jące z pro­jek­tu, odpowied­nie kwes­t­ionar­iusze i dokład­ny wybór lokaliza­cji to tylko niek­tóre z ele­men­tów związanych z defin­iowaniem pro­ce­su zbiera­nia opinii na miejs­cu w danym momen­cie. Alter­naty­wnie moż­na zaprosić zwiedza­ją­cych do wyraża­nia opinii w kasie lub gdy opuszcza­ją muzeum.

 

SayWay jako instrument marketingowy

W swo­jej pod­sta­wowej funkcji Say­Way “tylko” zbiera oce­ny, ale sys­tem może dokon­ać znacznie więcej. Otwarty kanał do zbiera­nia opinii, wysyła syg­nał do klien­tów, że ich opinie są szanowane. Jeśli zwiedza­ją­cy udziela­ją infor­ma­cji zwrot­nych wychodząc z muzeum, to jest to rodzaj emocjon­al­nego wymel­dowa­nia. Sys­te­my te mogą być również wyko­rzysty­wane jako tabli­ca infor­ma­cyj­na. Na ostat­niej stron­ie anki­ety może zostać wyświ­et­lona rekla­ma wiz­ual­na, na przykład, przy­pom­i­na­ją­ca o nad­chodzą­cym wydarze­niu lub zbliża­jącej się nowej wys­taw­ie.

Badanie gość & kwestionariusze

Cechy szczególne istotne dla muzeów

besucherfeedback-museum-2

Metoda analizy czynników powodzenia

Zasad­nic­zo za pomocą opro­gramowa­nia Say­Way moż­na wdrożyć dowol­ny możli­wy typ kwes­t­ionar­iusza. W muzeach, jed­nakże, anal­iza czyn­ników powodzenia Say­Way ugrun­towała się jako stan­dard. W takim przy­pad­ku tylko niezad­owoleni klien­ci są przekierowani do drugiej strony, w której są pytani o przy­czyny niezad­owole­nia. Zad­owoleni klien­ci otrzy­mu­ją tylko jed­no dodatkowe pytanie otwarte, w którym mogą wyraz­ić swo­je pochwały i sug­estie. W ten sposób szczęśli­wi klien­ci nie są niepoko­jeni niepotrzeb­nie, a niezad­owoleni klien­ci mogą zgłaszać swo­je skar­gi.

Kompleksowe kwestionariusze

W kon­tekś­cie muzeów moż­na ogól­nie stosować dłuższe kwes­t­ionar­iusze niż w innych sek­torach. Powo­dem tego, jest fakt, że gru­pa docelowa iden­ty­fiku­je się ściślej z pod­miotem. Oto przykład­owy kwes­t­ionar­iusz dla muzeów, który moż­na uzu­pełnić w ciągu kilku min­ut, a mimo to zapew­nia wiele infor­ma­cji.

besucherfeedback-museum

Raportowanie indywidualne

Trzymaj rękę na pulsie kontrolując grupę docelową, centralnie i lokalnie

Każ­da fir­ma potrze­bu­je innych infor­ma­cji. Narzędzie Say­Way Report­ing te indy­wid­u­alne wyma­gania dzię­ki indy­wid­u­al­nym rozwiązan­iom dla każdej firmy. Różne struk­tu­ry lokaliza­cyjne wyma­ga­ją spec­jal­nych pul­pitów. Sys­te­my ról i uprawnień twor­zone są w różny sposób w zależnoś­ci od hier­ar­chicznych poziomów.

Sys­te­my ról i uprawnień twor­zone są w różny sposób w zależnoś­ci od hier­ar­chicznych poziomów. Pro­jekt automaty­cznych raportów PDF również musi również opier­ać się o indy­wid­u­alne warun­ki ramowe. Zespół ds. Sprzedaży Say­Way z przy­jem­noś­cią pomoże zapro­jek­tować własne indy­wid­u­alne narzędzie do rapor­towa­nia online.

feedback-online-reporting-browser

Jak SayWay można używać w muzeach.

Użyj informacji zebranych na miejscu w następujących scenariuszach

Informacje zwrotne za pomocą ankiety wśród odwiedzających

Bard­zo częs­to sys­te­my infor­ma­cji zwrot­nej Say­Way są wyko­rzysty­wane w cen­tral­nych obszarach muzeów. Klasy­cz­na anki­eta dla odwiedza­ją­cych odgry­wa tutaj główną rolę. Tutaj moż­na real­i­zować poje­dyncze dłuższe kwes­t­ionar­iusze lub kom­pak­tową anal­izę kierow­cy, która ujaw­nia czyn­ni­ki niezad­owole­nia.

Specjalne badania i kampanie

Say­Way jest częs­to uży­wany do oce­ny wys­taw cza­sowych lub wys­taw spec­jal­nych. Moż­na także łat­wo wdrażać kam­panie mar­ketingowe, takie jak zbieranie adresów e-mail do biule­tynów.

Opinie dotyczące gastronomii

Nie należy lekce­ważyć wpły­wu jakoś­ci żywnoś­ci lub gas­tronomii na ogól­ny poziom zad­owole­nia odwiedza­ją­cych muzeum. Wielu z naszych 100 klien­tów muzeal­nych umieś­ciło dru­gi lub trze­ci ter­mi­nal w restau­rac­jach i kaw­iar­ni­ach. Dobrym pomysłem jest przeprowadzanie badań w zakładach gas­tro­nom­icznych w ustalonych odstę­pach cza­su. Więk­sze muzea instalu­ją ter­mi­nale w tych miejs­cach na stałe.

Opinie pracowników

Kwes­t­ionar­iusze doty­czące sys­temów Say­Way moż­na zamienić ręcznie lub zdal­nie w dowol­nym sys­temie na całym świecie z cen­trali w Kolonii. Zale­camy, aby klien­ci korzys­tali z sys­te­mu do anki­etowa­nia pra­cown­ików w biurze co najm­niej cztery razy w roku. Trud­no znaleźć dobrych pra­cown­ików, a także jest to najwięk­szy czyn­nik kosz­towy w budże­cie. Dlat­ego dobrym pomysłem jest ściśle z nimi współpra­cow­ać w celu utrzy­ma­nia min­i­mal­nej fluk­tu­acji.