info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

 • de
 • en
 • nl
 • pl

Mierzyć satysfakcję pracowników? SayWay pokazuje jak!

Dlaczego ankieta pracownicza jest tak ważna?

Zadowolenie pracowników i motywacja pracowników to nie tylko zadowolenie klienta, ale także centralne elementy sukcesu firmy.

Dzię­ki ankiecie pra­cown­iczej i pro­ce­sowi infor­ma­cji zwrot­nej kierown­ict­wo firmy może zapewnić real­isty­czne infor­ma­c­je na tem­at satys­fakcji zawodowej i emocjon­al­nej, a także motywacji pra­cown­ików w każdej chwili. Na tej pod­staw­ie moż­na pode­j­mować decyz­je i wdrażać środ­ki mające na celu moty­wowanie i wspieranie pra­cown­ików, a tym samym utrzy­manie się na drodze do ogól­nego sukce­su.

Firmy, które motywują swoich pracowników i rozwijają satysfakcję pracowników w sposób holistyczny:

• Znacznie niższe kosz­ty dzię­ki mniejszej fluk­tu­acji (kosz­ty rekru­tacji, szkole­nia, odpływ know-how)
• Wyższa sprzedaż dzię­ki zmo­ty­wowanym pra­cown­ikom na wszys­t­kich stanowiskach istot­nych dla sukce­su
• Opty­malne per­spek­ty­wy na przyszłość i potenc­jał innowa­cyjny, ponieważ wyso­ka motywac­ja i zad­owole­nie pra­cown­ików wzmac­ni­a­ją wiz­erunek firmy i przy­cią­ga­ją decy­du­jące tal­en­ty i młod­szych pra­cown­ików.

Badania ankietowe pracowników z SayWay

SayWay oferuje 3 różne formy ankiet pracowniczych. Chętnie doradzimy, abyś znalazł odpowiedni dla siebie pakiet.

Klasy­czne son­daże wśród pra­cown­ików

Wiele firm przeprowadza duże bada­nia pra­cown­ików raz w roku lub co dwa lata. Celem jest kom­plek­sowy pomi­ar satys­fakcji pra­cown­ików. Kwes­t­ionar­iusze są dość długie (ok. 40 do pon­ad 100 pytań) i doty­czą wielu aspek­tów i szczegółów całego środowiska pra­cy (motywac­ja pra­cown­ików, wiz­erunek firmy, wygląd miejs­ca pra­cy itp.

 

Ta anki­eta pra­cown­icza jest do dziś częs­to przeprowadzana jako anki­eta papierowa. Jed­nak coraz więk­sza część badań anki­etowych wśród pra­cown­ików jest już prowad­zona online.

 

Say­Way wspiera Cię za pomocą “klasy­cznej” anki­ety pra­cown­iczej online:

 • Kon­cepc­ja kwes­t­ionar­iusza (opra­cow­anie anki­ety pra­cown­iczej)
 • Pro­gramowanie i pro­jek­towanie for­mu­la­rza infor­ma­cji zwrot­nej
 • Zapewnie­nie linku do anki­ety, kodów QR, pocz­ty elek­tron­icznej, inte­gracji intrane­tu, itp.
 • Bez­pieczne i zgodne z zasada­mi ochrony pry­wat­noś­ci prze­chowywanie danych z badań w Niem­czech
 • Online rapor­towanie satys­fakcji pra­cown­ików
 • Automaty­czne wysyłanie różnych raportów PDF (w zależnoś­ci od stanowiska/roli)
 • Osza­cow­anie anki­ety pra­cown­iczej z dany­mi surowy­mi (np. Excel)
 • Kre­owanie indy­wid­u­al­nych ocen z rekomen­dac­ja­mi dzi­ałań (pro­mowanie motywacji pra­cown­ików, pro­jek­towanie miejsc pra­cy, wiz­erunek firmy)
 • Dzi­ała­nia komu­nika­cyjne (cele bada­nia opinii pra­cown­ików, infor­ma­c­je o wynikach)
Anki­eta pra­cown­icza w “kabinie do głosowa­nia”: Ter­mi­nal pomiarowy/system infor­ma­cji zwrot­nej

Jeśli pra­cown­i­cy nie mogą uczest­niczyć w ankiecie online, ist­nieje możli­wość stworzenia sys­te­mu infor­ma­cji zwrot­nej Say­Way na miejs­cu w fir­mie i w jej lokaliza­c­jach:

 • Com­ple­men­tarny jako uzu­pełnie­nie anki­ety pra­cown­iczej online
 • Kom­pletne wyko­rzys­tanie urządzeń zwrot­nych do badań satys­fakcji pra­cown­ików
Stały puls i dodatkowe bada­nia pra­cown­ików
 • Say­Way Sys­te­my sprzęże­nia zwrot­nego są uży­wane na miejs­cu jako ciągły, otwarty kanał sprzęże­nia zwrot­nego w celu wspar­cia dużych głównych badań z codzi­en­nym barome­trem nas­tro­ju.
 • Krót­ka anki­eta, która może być uży­wana szy­bko, łat­wo i codzi­en­nie przez pra­cown­ików “prze­chodzą­cych obok”.
 • Dodane do anki­ety pra­cown­iczej: Spec­jalne, tym­cza­sowe bada­nia (imprezy fir­mowe, wydarzenia, plany sug­estii) mogą być również przeprowadzane na wszys­t­kich lub niek­tórych sys­temach w dowol­nym momen­cie.

Istotne zalety ankiety pracowniczej z SayWay

Walory:


— Infor­ma­c­je zwrotne pra­cown­ików on-line, jak również infor­ma­c­je zwrotne za pośred­nictwem stacjonarnych stołów anki­etowych
— Możli­wość pełnej anon­i­mowoś­ci poprzez sys­te­my infor­ma­cji zwrot­nej. Nie ma potrze­by wysyła­nia e-maili do poszczegól­nych pra­cown­ików
— Oprócz “głębok­iego nurkowa­nia” w ramach dużego bada­nia, za pomocą narzędzi Say­Way­Way moż­na również ocenić mniejsze dzi­ała­nia wdroże­niowe.
— Stały impuls zad­owole­nia pra­cown­ików jest ważnym sys­te­mem wczes­nego ostrze­ga­nia, dzię­ki które­mu nawet niewielkie waha­nia i nas­tro­je w fir­mie moż­na znacznie szy­b­ciej wykryć.
— Jasne określe­nie celów anki­ety pra­cown­iczej
— Uzu­pełnie­nie ist­nieją­cych narzędzi infor­ma­cji zwrot­nej o codzi­enne bada­nia impul­sów
— Wyższa motywac­ja pra­cown­ików do udzi­ału w bada­niu poprzez alter­naty­wne opc­je anki­et
— Peł­na obsłu­ga tech­nicz­na infor­ma­cji zwrot­nych od pra­cown­ików przez Say­Way
— Obsłu­ga, mon­i­torowanie i aktu­al­iza­c­ja wszys­t­kich sys­temów infor­ma­cji zwrot­nej przez Say­Way
— Możli­we są między­nar­o­dowe son­daże wśród pra­cown­ików w wielu różnych językach
— Kom­plek­sowe przykłady i szablony anki­et dla pra­cown­ików i pro­cesów zbiera­nia infor­ma­cji zwrot­nych

Spół­ka

Nazwa*

E-Mail*

Tele­fon

Two­ja wiado­mość

* pole wyma­ganeTERMINAL

Say­Way instalu­je pro­fesjon­alne table­ty B2B, które są pro­dukowane spec­jal­nie dla nas i sprawdz­iły się w długim i masowym uży­ciu w pon­ad 5.000 ter­mi­nali.

SPRAWOZDANIE

Kom­plek­sowe rozwiązanie anal­i­ty­czne Say­Way: Szy­bko i łat­wo dowiedzieć się, co pra­cown­i­cy naprawdę myślą, a co moż­na popraw­ić. Anal­iza online w cza­sie rzeczy­wistym, automaty­czne raporty PDF, wiado­moś­ci e-mail z aler­ta­mi, anal­iza tek­stu.

CONSULTING

20 lat doświad­czenia w zarządza­niu infor­ma­cją zwrot­ną w pon­ad 20 branżach. Skutecznie towarzyszymy Państ­wu w tworze­niu pro­ce­su infor­ma­cji zwrot­nej dla pra­cown­ików, który dzi­ała oper­a­cyjnie i strate­gicznie.