info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Opinia współczesnego pacjenta

Cyfrowo, szybko i łatwo w Państwa szpitalu

Sprawdzony i przetestowany w ponad 150 szpitalach na całym świecie.

Feedbackterminal-Krankenhaus-Patientenfeedback-Besucherfeedback

Jak SayWay może być używany w szpitalach.

Użyj systemu do zbierania opinii na miejscu w następujących scenariuszach

Sprawdź informacje

Kiedy pra­cown­i­cy wraca­ją do domu, zabier­a­ją z sobą doświad­czenia i wraże­nia z danego dnia, powin­ni więc mieć możli­wość poin­for­mowa­nia kadry kierown­iczej o tym, jak się czu­ją. Tego typu pod­sta­wowa opinia jest zbier­ana w sposób ciągły i tylko prz­ery­wana bardziej szczegółowy­mi lub dogłęb­ny­mi anki­eta­mi. Z biegiem cza­su daje to fir­mie wiary­god­ny pomi­ar impul­su satys­fakcji.

Opinie na oddziałach szpitalnych

Sys­te­my do zbiera­nia opinii Say­Way są częs­to stosowane w cen­tral­nych obszarach odd­zi­ałów. Zwyk­le odby­wa się to za pomocą anal­izy czyn­ników powodzenia, aby szy­bko i bez wysiłku wych­wycić powody niezad­owole­nia, nie powodu­jąc niepotrzeb­nych obawy wśród zad­owolonych pac­jen­tów.

Opinie pracowników

Kwes­t­ionar­iusze doty­czące sys­temów Say­Way moż­na zamienić ręcznie lub zdal­nie w dowol­nym sys­temie na całym świecie z cen­trali w Kolonii. Zale­camy, aby klien­ci korzys­tali z sys­te­mu do anki­etowa­nia pra­cown­ików w biurze co najm­niej cztery razy w roku. Trud­no znaleźć dobry per­son­el do pra­cy w służ­bie zdrowia, a także jest to najwięk­szy czyn­nik kosz­towy w budże­cie. Dlat­ego dobrym pomysłem jest ściśle współpra­cow­ać z pra­cown­ika­mi w celu utrzy­ma­nia min­i­mal­nej fluk­tu­acji.

Zbieranie opinii w poczekalniach

Poczekalnie stanow­ią klasy­czne miejsce niezad­owole­nia. Jest to dobre miejsce, aby zaofer­ować pac­jen­tom i odwiedza­ją­cym cyfrowy kanał komu­nika­cyjny. Z jed­nej strony w celu umożli­wienia poprawy w miarę możli­woś­ci, a z drugiej strony, aby zapo­biec wyraża­niu frus­tracji na innych plat­for­ma­ch.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Proces zbierania informacji

Jeśli pro­jekt zbiera­nia infor­ma­cji ma być skuteczny i dłu­go­falowy, pro­ces zbiera­nia opinii musi być pre­cyzyjnie zdefin­iowany i wdrożony. Jasne zada­nia wynika­jące z pro­jek­tu, odpowied­nie kwes­t­ionar­iusze i dokład­ny wybór lokaliza­cji to tylko niek­tóre z ele­men­tów związanych z defin­iowaniem pro­ce­su zbiera­nia opinii na miejs­cu w danym momen­cie. Alter­naty­wnie moż­na skon­fig­urować sys­tem, w którym pac­jen­ci i odwiedza­ją­cy automaty­cznie otrzy­mu­ją zaprosze­nie do wyraże­nia opinii po wiz­y­cie w szpi­talu.

 

Pętla zamknięta

Kon­cepc­ja zamkniętej pętli daje naszym klien­tom wskazów­ki co do tego, w jaki sposób mogą akty­wnie opra­cowywać zbier­ane infor­ma­c­je i przekazy­wać je z powrotem do grupy docelowej. W ten sposób opinie, opty­mal­iza­c­ja i infor­ma­c­je są uruchami­ane w swego rodza­ju cyk­lu, zamkniętej pętli. Nasz zespół zarządza­ją­cy pro­jek­ta­mi chęt­nie pomoże w pro­ce­sie zamkniętej pętli.

System zbierania opinii na tabletach w szpitalach

Wykorzystaj kanał cyfrowy wśród pacjentów i odwiedzających

Wyzwa­nia sto­jące przed zarządzaniem jakoś­cią w szpi­ta­lach stale ros­ną. Jed­nocześnie obiek­ty medy­czne spo­tyka­ją się z coraz ostrze­jszą konkurencją. Dlat­ego konieczne jest zaofer­owanie różnym grupom docelowym możli­woś­ci przekaza­nia zarówno pochwał, jak i kry­ty­ki bezpośred­nio w momen­cie doświad­czenia — w odd­zi­ałach, w poczekalni­ach, przy wyjś­ci­ach i oczy­wiś­cie w pomieszczeni­ach dla pac­jen­tów. Ponieważ wyni­ki są anal­i­zowane online w cza­sie rzeczy­wistym, wszelkie negaty­wne zjawiska moż­na naty­ch­mi­ast odrzu­cić. Kwes­t­ionar­iusze na papierze to już przeszłość.

 

Say­Way poma­ga szpi­talom i grupom szpi­tal­nym szy­bko i łat­wo zain­stalować ten kanał cyfrowy bez ingerencji w ist­niejącą infra­struk­turę infor­maty­czną. Pod­czas insta­lacji pro­gra­mu Say­Way uży­wamy narzędzi, które w ciągu ostat­nich kilku lat opra­cow­al­iśmy i stale wzbo­ga­camy wspól­nie z klien­ta­mi.

Pomiar impulsu satysfakcji klienta

Dzię­ki nasze­mu sys­te­mowi zbiera­nia opinii, który jest szy­b­ki i łatwy w kon­fig­u­racji, moż­na zmierzyć impuls satys­fakcji klien­ta nawet do poziomu mikro poziomu poszczegól­nych odd­zi­ałów szpi­tal­nych. Na poziomie makro, tj. siedz­i­ba głów­na, szpi­tale i/lub ich odd­zi­ały moż­na łat­wo mon­i­torować i zop­ty­mal­i­zować.

 

SayWay jako instrument marketingowy

W swo­jej pod­sta­wowej funkcji Say­Way “tylko” zbiera oce­ny, ale sys­tem może dokon­ać znacznie więcej. Otwarty kanał do zbiera­nia opinii, wysyła syg­nał do klien­tów, że ich opinie są szanowane. Jeśli klien­ci udziela­ją infor­ma­cji zwrot­nych wychodząc ze szpi­ta­la, to jest to rodzaj emocjon­al­nego wymel­dowa­nia. Sys­te­my te mogą być również wyko­rzysty­wane jako tabli­ca infor­ma­cyj­na. Na ostat­niej stron­ie anki­ety może zostać wyświ­et­lona rekla­ma wiz­ual­na, przy­pom­i­na­ją­ca odwiedzją­cym o nad­chodzą­cym wydarze­niu.

 

SayWay jako ” cyfrowy zbiornik ”

W sek­torze opie­ki nad osoba­mi starszy­mi ist­nieje duże ryzyko, że niezad­owoleni pac­jen­ci mogą zasi­ać swo­ją frus­trację na cyfrowych plat­for­ma­ch, które pozosta­ją poza Państ­wa kon­trolą. Jeśli uży­wasz Say­Way, to niezad­owole­nie moż­na gro­madz­ić w zamknię­tym chro­nionym środowisku. A ide­al­na sprawa to to, że moż­na udzielić kon­struk­ty­wnej odpowiedzi, jeśli dana oso­ba jej zażą­dała.

Kwestionariusze do zbierania opinii

Cechy szczególe charakterystyczne dla sektora szpitali

patientenfeedback-krankenhaus

Kwestionariusz typu „split”

Zasad­nic­zo dowol­ny możli­wy typ kwes­t­ionar­iusza moż­na zre­al­i­zować za pomocą opro­gramowa­nia Say­Way. W przy­pad­ku opie­ki nad osoba­mi starszy­mi stan­dar­d­em stosowanie metody anal­izy czyn­ników powodzenia Say­Way, typu „split”. Pier­wsze pytanie prowadzi do zróżni­cow­a­nia między mieszkań­ca­mi a odwiedza­ją­cy­mi. Wtedy tylko niezad­owoleni badani są pytani o przy­czyny ich niezad­owole­nia. Zad­owoleni uczest­ni­cy otrzy­mu­ją tylko jed­no dodatkowe pytanie otwarte, w którym mogą wyraz­ić swo­je pochwały i sug­estie. W ten sposób szczęśli­wi mieszkań­cy nie prze­j­mu­ją się niepotrzeb­nie i niezad­owoleni ludzie mogą wyraz­ić swo­je żale.

NPS – narzędzie oceny lojalności klientów

Coraz więcej hoteli przyjęło sys­tem NPS w celu zbiera­nia opinii na miejs­cu. Jest to stan­dar­d­owa kon­cepc­ja anki­ety opra­cow­ana w USA, która mierzy praw­dopodobieńst­wo, że klient pole­ci drugiemu klien­towi fir­mę, pro­dukt lub usługę, a także pośred­nio mierzy lojal­ność i zad­owole­nie klien­tów. Ist­nieje wiele badań, które dowodzą, że NPS kore­lu­je z sukce­sem firmy. Ważne jest, aby NPS był mier­zony reg­u­larnie, aby w sposób wiary­god­ny wykry­wać zmi­any.

Raportowanie indywidualne

Trzymaj rękę na pulsie kontrolując grupę docelową, centralnie i lokalnie

Każ­da szpi­tal czy też sieć szpi­tali potrze­bu­je innych infor­ma­cji. Narzędzie rapor­towa­nia Say­Way uwzględ­nia indy­wid­u­alne wyma­gania dzię­ki rozwiązan­iom stwor­zonym indy­wid­u­al­nie dla każdej firmy. Różne struk­tu­ry lokaliza­cyjne wyma­ga­ją spec­jal­nych pul­pitów.

Sys­te­my ról i uprawnień twor­zone są w różny sposób w zależnoś­ci od hier­ar­chicznych poziomów. Pro­jekt automaty­cznych raportów PDF również musi również opier­ać się o indy­wid­u­alne warun­ki ramowe. Zespół ds. Sprzedaży Say­Way z przy­jem­noś­cią pomoże zapro­jek­tować własne indy­wid­u­alne narzędzie do rapor­towa­nia online.

feedback-online-reporting-browser