info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

 • de
 • en
 • nl
 • pl

Zmierzyć zadowolenie klienta? SayWayWay pokazuje, jak Twój klient działa!

Dlaczego zadowolenie klienta jest tak ważne?

Żyjemy na rynkach nabywców, klient siedzi dziś na dłuższej dźwigni. Wysokie oczekiwania i wysoka presja konkurencji sprawiają, że zadowolenie klientów i relacje z nimi są przenoszone do centralnego kręgu uwagi kierownictwa.

Liczne bada­nia dowodzą, że zad­owole­nie klien­tów i sukces eko­nom­iczny są ze sobą ściśle pow­iązane. Utrzymy­wanie relacji z klien­ta­mi i rozwi­janie zad­owole­nia klien­tów wśród ist­nieją­cych klien­tów zapew­nia, że ist­nieją­ca sprzedaż jest sta­bi­li­zowana i rozsz­erzana przez sprzeda­ją­cych lojal­nych klien­tów. Zad­owoleni klien­ci lubią pole­cać innych i dlat­ego są automaty­cznie źródłem nowej i przyszłej sprzedaży. Jed­nocześnie moż­na zaoszczędz­ić na kosz­tach mar­ketingu (pozyskanie nowych klien­tów) i ser­wisu.

Nowocześni sprzedawcy detaliczni i usługodawcy inwestują duże kwoty w swoje lokalizacje i oferty online, aby stworzyć niezwykłe wrażenia klientów.


Dokład­nie to konkretne doświad­cze­nie klien­ta, a co za tym idzie również zad­owole­nie klien­ta, musi być mier­zone, oce­ni­ane i wyko­rzysty­wane w przed­siębiorstwie w cza­sie rzeczy­wistym na miejs­cu.
W sys­temach Say­Way­Way cen­trum uwa­gi klien­ta nie pozosta­je strate­giczną deklaracją intencji. Say­Way zapew­nia, że głos klien­ta jest słyszal­ny każdego dnia i że pracu­ję. Proste i sprawd­zone w pon­ad 20 branżach.

W jaki sposób mierzona jest satysfakcja klienta?

SayWay oferuje kompleksowe i sprawdzone podejście do satysfakcji klienta i zarządzania relacjami z nim. Zalety w skrócie:

Sys­tem­aty­czny pomi­ar satys­fakcji klien­ta

Sys­tem­aty­czny pomi­ar satys­fakcji klien­ta musi odby­wać się codzi­en­nie i we wszys­t­kich ważnych punk­tach kon­tak­tu pomiędzy klien­tem a fir­mą (punk­ty kon­tak­towe).

 • Na miejs­cu w odd­zi­ałach (Ter­mi­nale Say­Way feed­back)
 • Onli­neshop (Say­Way Online Sur­vey)
 • Usługa/wsparcie (anki­eta Say­Way Online)
Prawdzi­we opinie to coś więcej niż tylko pytanie!

Jeśli tylko miarą jesteśmy zad­owoleni z naszych klien­tów, ale nie wiemy, jakie są przy­czyny niezad­owole­nia lub satys­fakcji, nie mogą one również naprawdę nic zmienić. Aby pro­fesjon­al­nie zarządzać satys­fakcją klien­ta lub jego lojal­noś­cią, konieczne jest posi­adanie elasty­cznego, w pełni cyfrowego opro­gramowa­nia anki­etowego. Indy­wid­u­alne pyta­nia, rotac­ja pytań, inte­grac­ja obrazów, warun­ki fil­trowa­nia i wiele innych są pod­stawą pro­fesjon­al­nego zarządza­nia infor­ma­cją zwrot­ną.

Mierzyć zad­owole­nie klien­ta w cza­sie rzeczy­wistym!

Dzię­ki table­towym sys­te­mom zwrot­nym Say­Way dostar­cza codzi­en­nie z każdego miejs­ca infor­ma­c­je o doświad­czeni­ach klien­ta i przenosi je na odpowiedzialne stanowiska i oso­by.

Kwes­t­ionar­iusze i son­daże z pon­ad 20 branż

Opra­cow­al­iśmy sprawd­zone kwes­t­ionar­iusze i bada­nia anki­etowe w pon­ad 20 branżach w celu pomi­aru i oblicza­nia wszys­t­kich kluc­zowych wskaźników satys­fakcji i doświad­czenia klien­tów:

 • Anal­izy kierow­ców (Jakie są przy­czyny niezad­owole­nia?
 • Instru­men­ty lojal­noś­ciowe dla klien­tów (serwis/wsparcie; kam­panie mar­ketingowe)
 • Net Pro­mo­tor Score (NPS)
 • Anal­iza tek­stu (automaty­cz­na oce­na sen­ty­men­tu i tem­atów)

Plat­for­ma danych Say­Way

Badanie satys­fakcji klien­ta jest opty­mal­nie uzu­peł­ni­ane przez plat­for­mę danych Say­Way. Oprócz obliczenia wskaźni­ka satys­fakcji klien­ta, wszys­tkie zmi­any w kon­tak­tach z klien­ta­mi są anal­i­zowane i przekazy­wane szy­bko i prze­jrzyś­cie (raporty, aler­ty, bile­ty). Zapew­nia to liczne instru­men­ty lojal­noś­ciowe dla klien­tów, które poma­ga­ją każdej fir­mie utrzymy­wać relac­je z klien­ta­mi, a tym samym sys­tem­aty­cznie i stale zwięk­szać ich zad­owole­nie.

Jak konkretnie działają ankiety konsumenckie z SayWayWay we wdrażaniu?

SayWay Sześciopoziomowa formuła zadowolenia i zatrzymania klienta

Pomi­ar zad­owole­nia klien­ta

Przesyłanie danych w cza­sie rzeczy­wistym

Obliczyć zad­owole­nie klien­ta

Wyświ­et­lanie i dys­try­buc­ja oce­ny i wyników w cza­sie rzeczy­wistym

Wprowadzanie zmi­an i ulep­szeń

Kun­den­beziehun­gen pfle­gen

Zadowolenie klientów w handlu detalicznym


Han­del detal­iczny stacjonarny jest jed­ną z naszych najważniejszych gałęzi prze­mysłu. Wiele firm wyposażyło swo­je lokaliza­c­je w Say­Way w celu stałego pomi­aru doświad­czeń klien­tów i sys­tem­aty­cznego zarządza­nia ich zad­owole­niem.
Oprócz wyniku Net Pro­mo­tor Score (NPS) do pomi­aru satys­fakcji klien­ta w hand­lu detal­icznym, Say­Way również z powodze­niem wyko­rzys­tu­je anal­izę kierow­ców, w której tylko kry­ty­cy lub niezad­owoleni klien­ci otrzy­mu­ją dodatkowe pyta­nia doty­czące przy­czyn. Nie zatrzy­mu­je to zad­owolonych klien­tów i uczą się oni bezpośred­nio od niezad­owolonych klien­tów, co to był konkret­ny prob­lem.
Więcej infor­ma­cji na tem­at zad­owole­nia klien­tów w hand­lu detal­icznym TUTAJ.

Say­Way w hand­lu detal­icznym

Korzyści SayWay Feedback i zadowolenie klienta


— Sta­bil­na sprzedaż dzię­ki sta­bil­nym relacjom z klien­ta­mi
— Wzrost sprzedaży poprzez wzrost sprzedaży z lojal­ny­mi ist­nieją­cy­mi klien­ta­mi
— Nowy biznes dzię­ki zwięk­szonej rekomen­dacji
— Mniej wspar­cia i obsłu­gi poprzez poprawę relacji z klien­ta­mi
— Możli­woś­ci oszczęd­noś­ci w mar­ketingu (reklamie) w całej Grupie
— Każdy pra­cown­ik otrzy­mu­je odpowied­nie spra­woz­danie z wyników
— Opinie klien­tów są zbier­ane codzi­en­nie z każdego miejs­ca
— Say­Way jest pozy­ty­wnym syg­nałem dla klien­tów
— To nie może być łatwiejsze niż Say­Way­Way Feed­back. Bez pocz­ty elek­tron­icznej, bez połączeń tele­fon­icznych, bez dodatkowego opro­gramowa­nia — mogą być uży­wane bezpośred­nio na miejs­cu!
— Pyta­nia tek­stowe są możli­we i są oce­ni­ane automaty­cznie
— Urządzenia Say­Way Feed­back mogą być dos­tosowane do układu/CI firmy
— Oprócz zad­owole­nia klien­ta i jego pomi­aru, Say­Way może być również wyko­rzysty­wany do dal­szych badań rynku i kam­panii mar­ketingowych.
— Każde urządze­nie jest pro­fesjon­al­nie mon­i­torowane, kon­ser­wowane i może być również dostar­czane z nowy­mi treś­ci­a­mi za pomocą pilota.
— Zmi­any i nowe kwes­t­ionar­iusze są już uwzględ­nione w cenie Say­Way

TERMINAL

Say­Way instalu­je pro­fesjon­alne table­ty B2B, które są pro­dukowane spec­jal­nie dla nas i sprawdz­iły się w długim i masowym uży­ciu w pon­ad 5.000 ter­mi­nali.

SPRAWOZDANIE

Kom­plek­sowe rozwiązanie anal­i­ty­czne Say­Way: szy­bko i łat­wo dowiedzieć się, co klien­ci naprawdę myślą, a co moż­na popraw­ić. Anal­iza online w cza­sie rzeczy­wistym, automaty­czne raporty PDF, wiado­moś­ci e-mail z aler­ta­mi, anal­iza tek­stu.

CONSULTING

20 lat doświad­czenia w zarządza­niu infor­ma­cją zwrot­ną w pon­ad 20 branżach. Skutecznie towarzyszymy Państ­wu w tworze­niu pro­ce­su infor­ma­cji zwrot­nej dla klien­tów, który dzi­ała oper­a­cyjnie i strate­gicznie.