info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Zalety

vorteile-kundenzufriedenheit-kundensicht-au-unternehmen

Codziennie spojrzyjcie Państwo na swoją firmę oczami klientów.

Dzię­ki Say­Way możesz utworzyć kanał komu­nikacji dla klien­tów, który jest cały czas otwarty. Oznacza to, że możesz pra­cow­ać bliżej grupy docelowej i szy­b­ciej reagować na kry­tykę, proś­by i pomysły.

Say­Way stanowi fun­da­ment dla zarządza­nia kor­po­ra­cyjnego skon­cen­trowanego na klien­tach i daje przewagę nad konkurencją.

feedback-software-flexible-frageboegen

Elastyczne wykorzystanie infrastruktury

W jed­nym sys­temie moż­na prze­chowywać dowol­ną liczbę kwes­t­ionar­iuszy. Moż­na je wymienić ręcznie na table­cie lub zdal­nie sterować z cen­trali w Kolonii. Oznacza to, że sys­tem moż­na wyko­rzys­tać zarówno wśród pra­cown­ików jak i klien­tów, a także w trak­cie różnych wydarzeń i targów.

vorteile-kundenzufriedenheit-alert-funktion

System powiadomień — odpowiedź w czasie rzeczywistym

Powiadomienia mogą być prze­chowywane dla każdego pyta­nia doty­czące oce­ny, dla każdego słowa kluc­zowego w otwartych polach tek­stowych, a także dla sym­boli i liczb. Jeśli pojaw­ią się słowa kluc­zowe takie jak “czas oczeki­wa­nia”, “doradzt­wo” lub “brak w mag­a­zynie”, do wybranych osób w fir­mie zostanie wysłane automaty­cznie powiadomie­nie ostrze­gaw­cze. Oznacza to, że moż­na pod­jąć naty­ch­mi­as­towe dzi­ała­nia.

vorteile-kundenzufriedenheit-closed-loop-kommunikation

Pętla zamknięta — słuchaj, analizuj, optymalizuj, komunikuj

Korzys­ta­jąc z pode­jś­cia Say­Way “Closed loop”, tzw. „pętli zamkniętej”, każ­da fir­ma może popraw­ić swo­ją wyda­jność w krótkim okre­sie cza­su. “Zamknię­ta pęt­la” zasad­nic­zo oznacza pracę z dany­mi gro­mad­zony­mi na bieżą­co. Szczegól­ną cechą tego pode­jś­cia jest to, że zmi­any, bodźce lub ulep­szenia wynika­jące z zebranych opinii przekazu­je się klien­tom. I w ten sposób pęt­la jest zamknię­ta.

vorteile-kundenzufriedenheit-it-autark-3g

Brak wpływu na istniejącą infrastrukturę informatyczną

Say­Way moż­na wdrożyć całkowicie nieza­leżnie od ist­niejącego sys­te­mu infor­maty­cznego. Sys­tem jest całkowicie samowystar­czal­ny. Trans­fer danych jest gwaran­towany przy uży­ciu kar­ty SIM 3G. Dane są przesyłane do naszego ser­w­era w Niem­czech za pośred­nictwem sieci komórkowej, a następ­nie przeanal­i­zowane dane są udostęp­ni­ane online na smart­fona lub do kom­put­era.