info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Informacja prawna

Infor­ma­c­je zgod­nie z § 5 niemieck­iej Ustawy o Tele­me­di­ach (TMG)

Say­Way GmbH
Hol­be­in­str. 6
50733 Köln

Reprezen­towany przez dyrek­to­ra zarządza­jącego:
Frank Klein­ert
Kon­takt:
Tele­fon: +49 (0) 221 67782330
Tele­fax: +49 (0) 221 67782333
E-Mail: info@sayway.com

Szczegóły rejes­tracji:
Sąd Reje­strowy: Sąd Okrę­gowy w Kolonii
Rejestr nr: HRB 75837
NIP.:
VAT: zgod­nie z § 27a Ustawy o VAT:
DE 284051677

Zrzecze­nie się:
Odpowiedzial­ność za treść

Zawartość tej strony została opra­cow­ana z najwięk­szą staran­noś­cią. Nie może­my jed­nak pod­jąć odpowiedzial­noś­ci za dokład­ność, kom­plet­ność lub aktu­al­ność. Zgod­nie z § 7 ust. 1 niemieck­iej Ustawy o Tele­me­di­ach (TMG) pra­wo ogranicza naszą odpowiedzial­ność jako usłu­go­daw­cy do zawartoś­ci na tej stron­ie inter­ne­towej. Zgod­nie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobow­iązani do mon­i­torowa­nia infor­ma­cji pochodzą­cych od osób trze­ci­ch, dostar­c­zonych lub prze­chowywanych na naszej wit­rynie inter­ne­towej lub do bada­nia okolicznoś­ci, które powodu­ją niele­gal­ną dzi­ałal­ność. Nie ma to wpły­wu na nasz ogól­ny obow­iązek usunię­cia infor­ma­cji lub zablokowa­nia jego wyko­rzys­ta­nia. Nasza odpowiedzial­ność w takim przy­pad­ku rozpoczy­na się dopiero wtedy, gdy zostaniemy poin­for­mowani o narusze­niu. Po otrzy­ma­niu infor­ma­cji o narusze­niu prawa, będziemy niezwłocznie usuwać wszelkie tego typu treś­ci.

Odpowiedzial­ność za lin­ki

Nasza strona zaw­iera lin­ki do stron inter­ne­towych osób trze­ci­ch, na których nie mamy wpły­wu na treść i nie akcep­tu­je­my odpowiedzial­noś­ci za tę treść. Właś­ci­ciele lub oper­a­torzy wit­ryn są zawsze odpowiedzial­ni za treść pow­iązanych wit­ryn. Pow­iązane wit­ryny zostały sprawd­zone pod kątem potenc­jal­nych naruszeń w chwili łączenia. W tym cza­sie nie znaleziono żad­nych infor­ma­cji o niele­gal­nych treś­ci­ach. Niem­niej jed­nak, jeśli nie ist­nieją konkretne dowody naruszenia prawnego, nieuza­sad­nione jest trwałe mon­i­torowanie treś­ci pow­iązanej wit­ryny. Usuniemy lin­ki niezwłocznie po otrzy­ma­niu wiedzy o narusze­niu prawa.

Pra­wo autorskie

Treść i mate­ri­ały zna­j­du­jące się na tej stron­ie dostar­c­zone przez oper­a­to­ra ser­wisu są chro­nione niemieckim prawem autorskim. Powielanie, przetwarzanie, dys­try­buc­ja lub jakakol­wiek inna for­ma wyko­rzys­ta­nia tego mate­ri­ału poza zakres prawa autorskiego wyma­ga uprzed­niej pisem­nej zgody jego auto­ra lub twór­cy. Ta strona może być pobier­ana lub kopi­owana wyłącznie do użytku pry­wat­nego, a nie do celów komer­cyjnych. Tam, gdzie zawartość tej strony była dostar­czana przez oso­by trze­cie, przestrzegano prawa autorskiego osób trze­ci­ch. Treść oso­bista jest w ten sposób oznac­zona. Jeśli jed­nak odkry­jesz narusze­nie praw autors­kich, powiadom nas. Usuniemy tę treść naty­ch­mi­ast po uzyska­niu wiedzy, że narusza ona pra­wo.

(Źródło: eRecht24 Dis­claimer)