info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Zbieranie opinii na siłowniach i w klubach fitness

Optymalne zarządzanie poziomem lojalności i rekomendacji członków

Feedbackterminal-Mitgliederfeedback-Fitnessstudio
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Proces zbierania informacji

Jeśli pro­jekt zbiera­nia infor­ma­cji ma być skuteczny i dłu­go­falowy, pro­ces zbiera­nia opinii musi być pre­cyzyjnie zdefin­iowany i wdrożony. Jasne zada­nia wynika­jące z pro­jek­tu, odpowied­nie kwes­t­ionar­iusze i dokład­ny wybór lokaliza­cji to tylko niek­tóre z ele­men­tów związanych z defin­iowaniem pro­ce­su zbiera­nia opinii na miejs­cu w danym momen­cie. W restau­rac­jach skuteczne okaza­ło się połącze­nie zamon­towanego na stałe ter­mi­nala przy wyjś­ciu i tablet podawany goś­ciom wraz z rachunkiem.

 

Pętla zamknięta

Kon­cepc­ja zamkniętej pętli daje naszym klien­tom wskazów­ki co do tego, w jaki sposób mogą akty­wnie opra­cowywać zbier­ane infor­ma­c­je i przekazy­wać je z powrotem do grupy docelowej. W ten sposób opinie, opty­mal­iza­c­ja i infor­ma­c­je są uruchami­ane w swego rodza­ju cyk­lu, zamkniętej pętli.

1. Odd­zwa­ni­an­ie: jeśli członek chce otrzy­mać odpowiedź na swo­ją opinię, moż­na wprowadz­ić ją bezpośred­nio do ter­mi­nala i udzielić naty­ch­mi­as­towo. Wcześniej zdefin­iowani pra­cown­i­cy otrzy­mu­ją powiadomie­nie wraz z opini­a­mi i kon­tak­ta­mi, dzię­ki czemu mogą skon­tak­tować się z daną osobą.
2. Opinie o zmi­anach: Główne kwest­ie, które zostały wymienione w otrzy­manych infor­ma­c­jach i pod­jęte dzi­ała­nia, są rapor­towane kwartal­nie, na przykład w biule­tynie infor­ma­cyjnym i na tabli­cach infor­ma­cyjnych.

Terminale na terenie siłowni / klubu fitness

Wykorzystaj ten kanał cyfrowy dla zbadania potrzeb swoich klientów.

Sys­tem­aty­czne uży­wanie Say­Way na siłowni i w fit­ness klubach ma bezpośred­ni wpływ na ich sukces. Członkowie częs­to spędza­ją tam dużo cza­su. Iden­ty­fikac­ja i pas­ja są w tym kon­tekś­cie bard­zo wysok­ie. Wewnętrz­na motywac­ja członków i pow­iąza­nia wynika­jące z kon­trak­tów powodu­ją, że menedżerowie chcą się upewnić, że wszys­tko idzie ide­al­nie. Nieza­leżnie od tego, czy chodzi o har­mono­gram zajęć, tren­erów, stan sprzę­tu, czys­tość czy inne obszary — jeśli nieustan­nie pracu­jesz nad opty­mal­iza­cją warunk­ów i relac­ja­mi z członka­mi, dzię­ki wysok­iej iloś­ci rekomen­dacji, otrzy­masz wysoką lojal­ność wśród ist­nieją­cych członków i stały przypływ nowych.

Say­Way zmniejsza utrud­nienia w przekazy­wa­niu opinii do abso­lut­nego min­i­mum. Członkowie mogą szy­bko i anon­i­mowo przekazać infor­ma­c­je na tem­at swoich codzi­en­nych tren­ingów. Jako lid­erzy rynku, zain­stalowal­iśmy Say­Way w pon­ad 200 siłow­n­i­ach i fit­ness klubach. Obję­tość i jakość zebranych opinii jest zadzi­wia­ją­co wyso­ka i sta­bil­na w cza­sie. Jako pod­stawę siłown­ie uży­wa­ją stan­dard­ów Say­Way charak­terysty­cznych dla niemieck­iego fit­nes­su.

 

Say­Way poma­ga sieciom fit­ness klubów i siłowni, oraz poje­dynczym siłown­iom i klubom utworzyć w każdym miejs­cu kanał komu­nikacji cyfrowej, dzię­ki czemu mogą szy­bko reagować na potrze­by swoich członków. Odby­wa się to za pomocą narzędzi, opra­cow­anych wspól­nie z naszy­mi klien­ta­mi:

Pomiar impulsu satysfakcji klienta

Dzię­ki nasze­mu sys­te­mowi zbiera­nia opinii, który jest szy­b­ki i łatwy w kon­fig­u­racji, moż­na zmierzyć impuls satys­fakcji klien­ta nawet do poziomu mikro poziomu poszczegól­nych odd­zi­ałów. Na poziomie makro, tj. siedz­i­ba głów­na, odd­zi­ały moż­na łat­wo mon­i­torować i zop­ty­mal­i­zować. Opra­cow­al­iśmy opty­mal­ny pod­sta­wowy sys­tem zbiera­nia opinii dla sek­to­ra siłowni, w którym członkowie mogą przekazać swo­ją opinię po odby­tym treningu. Odd­a­je to nas­trój członków i dostar­cza dokład­nych infor­ma­cji w przy­pad­ku potenc­jal­nych prob­lemów, dzię­ki czemu wiesz dokład­nie, gdzie potrzeb­ne są ulep­szenia.

 

W swojej podstawowej funkcji SayWay “tylko” zbiera oceny, ale system może dokonać znacznie więcej. Otwarty kanał do zbierania opinii, wysyła sygnał do klientów, że ich opinie są szanowane. Jeśli klienci udzielają informacji zwrotnych wychodząc z siłowni / fitness klubu, to jest to rodzaj emocjonalnego wymeldowania. Wielu klientów używa ostatniej strony ankiety do reklam, na przykład do reklamowania ofert specjalnych dla członków.

Opinia jako instrument dla branży fitness

Specjalne cechy charakterystyczne typowe dla sektora fitness

Analiza czynników powodzenia

Zasad­nic­zo za pomocą opro­gramowa­nia Say­Way moż­na wdrożyć dowol­ny możli­wy typ kwes­t­ionar­iusza. Jed­nakże, w siłow­n­i­ach i klubach fit­ness anal­iza czyn­ników powodzenia Say­Way ugrun­towała się jako stan­dard. W takim przy­pad­ku tylko niezad­owoleni klien­ci są przekierowani do drugiej strony, w której są pytani o przy­czyny niezad­owole­nia. Zad­owoleni klien­ci otrzy­mu­ją tylko jed­no dodatkowe pytanie otwarte, w którym mogą wyraz­ić swo­je pochwały i sug­estie. W ten sposób szczęśli­wi klien­ci nie są niepoko­jeni niepotrzeb­nie, a niezad­owoleni klien­ci mogą zgłaszać swo­je skar­gi.

Raportowanie indywidualne

Trzymaj rękę na pulsie kontrolując grupę docelową, centralnie i lokalnie

Każdy fit­ness klub, siłow­n­ia czy też sieć fit­ness klubów lub siłowni potrze­bu­je innych infor­ma­cji. Narzędzie rapor­towa­nia Say­Way uwzględ­nia te indy­wid­u­alne wyma­gania dzię­ki indy­wid­u­al­nym rozwiązan­iom dla każdej firmy. Różne struk­tu­ry (np. franczyza) wyma­ga­ją spec­jal­nych pul­pitów. Sys­te­my ról i uprawnień twor­zone są w różny sposób w zależnoś­ci od hier­ar­chicznych poziomów.

Pro­jekt automaty­cznych raportów PDF również musi również opier­ać się o indy­wid­u­alne warun­ki ramowe. Zespół ds. Sprzedaży Say­Way z przy­jem­noś­cią pomoże zapro­jek­tować własne indy­wid­u­alne narzędzie do rapor­towa­nia online.

Jak można stosować SayWay w sektorze fitness

Użycie zebranych opinii w następujących scenariuszach

Podstawowe informacje zwrotne

W sek­torze fit­ness pod­sta­wowy sys­tem zbiera­nia opinii, ogól­nie instalowany, dzi­ała w sposób ciągły i szy­bko rejestru­je odpowied­nie para­me­try na siłowni lub klu­bie fit­ness. Say­Way dostar­cza wiary­god­nego wykre­su satys­fakcji wraz z powoda­mi niezad­owole­nia w formie, która da pod­stawy do dzi­ała­nia i pode­j­mowa­nia szy­b­kich decyzji.

Specjalne badania / kampanie w celu zbierania opinii wśród pracowników

Kom­plet­na infra­struk­tu­ra urządzeń do zbiera­nia opinii może być zdal­nie sterowana, a więc obsługi­wana w łatwy i szy­b­ki sposób. W sieci klubów, jeden lub wszys­tkie, mogą rozpocząć spec­jalne anki­ety lub kam­panie w określonym cza­sie. Przykłady, które okaza­ły się skuteczne w prak­tyce:

- Zbieranie adresów klien­tów

- Członkowie przyprowadza­ją­cy nowych członków

- Wybór / głosowanie na tren­era roku

- Opinie na tem­at nowych urządzeń lub wprowad­zonych zmi­an

Opinie pracowników

Ter­mi­nale do zbiera­nia opinii mogą być również wyko­rzysty­wane w anki­etach przeprowadzanych wśród pra­cown­ików w wybranych odstę­pach cza­su. Satys­fakc­ja członków i klien­tów jest ściśle ze sobą pow­iązana i może być sys­tem­aty­cznie anal­i­zowana przy uży­ciu Say­Way.

Korzyści w skrócie:

- Przez cały czas wiado­mo, jaki nas­trój panu­je w siłowni/ klu­bie

- Kon­cen­trac­ja na doświad­cze­niu klien­ta

- Wysok­ie i stałe uczest­nict­wo

- Dobrowolne i anon­i­mowe

- Porówny­walne oce­ny z 200 siłowni w Niem­czech, Aus­trii i Szwa­j­carii

- Dłu­goter­mi­nowa i sys­tem­aty­cz­na opty­mal­iza­c­ja siłowni

- Kon­tro­la jakoś­ci wdrożonych środ­ków

- Przy­wiązanie stałych członków

- Zdoby­wanie nowych członków poprzez polece­nia

- Elasty­czne wyko­rzys­tanie innych typów opinii i kam­panii

- Pomoc i wspar­cie