info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Zbieranie opinii w czasie rzeczywistym w restauracjach i firmach cateringowych

Opinie klientów: łatwo, systematycznie i na bieżąco. Poprawa jakości i zwiększenie wskaźników rekomendacji.

gastronomie-restaurant-cafe-gaestefeedback-feedbackterminal

Jak zastosować SayWay w restauracjach

Użyj systemu zbierania informacji na miejscu w danym momencie w następujących scenariuszach

SayWay przy wyjściu

Sys­te­my infor­ma­cyjne Say­Way są częs­to umieszczane przy wyjś­ciu i zin­te­growane w pełny pro­ces zbiera­nia opinii. Po zapłace­niu goś­cie, wychodząc z restau­racji, proszeni są o przekazanie opinii przy uży­ciu table­tu. Zwyk­le odby­wa się to za pomocą metody anal­izy czyn­ników powodzenia, aby szy­bko i bez wysiłku wykryć powody niezad­owole­nia, nie powodu­jąc niepotrzeb­nych obawy wśród zad­owolonych klien­tów.

gastronomy-restaurant-cafe-guestfeedback-feedbackterminal

SayWay przy stole

Spec­jal­nie dla restau­racji Say­Way opra­cow­ał spec­jal­ny rodzaj port­fela na rachunek. Kiedy goś­cie otwier­a­ją port­fel, aby spo­jrzeć na rachunek, od razu widzą pier­wsze pytanie na zin­te­growanym table­cie. Zan­im kel­ner powró­ci, aby ode­brać pieniądze, jest wystar­cza­ją­co dużo cza­su, aby klient mógł spoko­jnie zakończyć krótką anki­etę. Say­Way przy stole dzi­ała ide­al­nie, pod warunk­iem, że jest zin­te­growany w nieza­wod­ny pro­ces.

Opinie pracowników

Kwes­t­ionar­iusze doty­czące sys­temów Say­Way moż­na zamienić ręcznie lub zdal­nie w dowol­nym sys­temie na całym świecie z cen­trali w Kolonii. Zale­camy, aby klien­ci korzys­tali z sys­te­mu do anki­etowa­nia pra­cown­ików w biurze co najm­niej cztery razy w roku. Trud­no znaleźć dobrą kadrę do pra­cy w sek­torze gas­tronomii, a także jest to najwięk­szy czyn­nik kosz­towy w budże­cie. Dlat­ego dobrym pomysłem jest ściśle współpra­cow­ać z pra­cown­ika­mi w celu utrzy­ma­nia min­i­mal­nej fluk­tu­acji.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Proces zbierania informacji

Jeśli pro­jekt zbiera­nia infor­ma­cji ma być skuteczny i dłu­go­falowy, pro­ces zbiera­nia opinii musi być pre­cyzyjnie zdefin­iowany i wdrożony. Jasne zada­nia wynika­jące z pro­jek­tu, odpowied­nie kwes­t­ionar­iusze i dokład­ny wybór lokaliza­cji to tylko niek­tóre z ele­men­tów związanych z defin­iowaniem pro­ce­su zbiera­nia opinii na miejs­cu w danym momen­cie. W restau­rac­jach skuteczne okaza­ło się połącze­nie zamon­towanego na stałe ter­mi­nala przy wyjś­ciu i tablet podawany goś­ciom wraz z rachunkiem.

 

Pętla zamknięta

Kon­cepc­ja zamkniętej pętli daje naszym klien­tom wskazów­ki co do tego, w jaki sposób mogą akty­wnie opra­cowywać zbier­ane infor­ma­c­je i przekazy­wać je z powrotem do grupy docelowej. W ten sposób opinie, opty­mal­iza­c­ja i infor­ma­c­je są uruchami­ane w swego rodza­ju cyk­lu, zamkniętej pętli. Nasz zespół zarządza­ją­cy pro­jek­ta­mi chęt­nie pomoże w pro­ce­sie zamkniętej pętli.

System zbierania opinii na tabletach w restauracjach

Wykorzystaj ten kanał cyfrowy dla zbadania potrzeb swoich klientów.

Mierze­nie satys­fakcji cyfrowo jest znacznie bardziej zaawan­sowane w branży restau­racji niż w jakimkol­wiek innym sek­torze. Ale głównie odby­wa się to za pośred­nictwem por­tali, takich jak Tri­pad­vi­sor, Yelp czy Book a Table. Korzys­ta­jąc z Say­Way, właś­ci­ciele restau­racji i sieci są blisko klien­ta i mogą odpowiedzieć na kry­tykę bezpośred­nio za pośred­nictwem inter­ne­towego sys­te­mu rapor­towa­nia w cza­sie rzeczy­wistym. Co więcej, infor­ma­c­je zwrotne są pod pełną kon­trolą, udostęp­ni­ane online wtedy, kiedy macie Państ­wo takie życze­nie.

 

Say­Way poma­ga restau­racjom dos­tosować ten cyfrowy kanał szy­bko i bez ingerencji w ist­niejącą infra­struk­turę infor­maty­czną. Pod­czas insta­lacji Say­Way korzys­tamy z narzędzi, które opra­cow­al­iśmy i stale udoskon­alamy wspól­nie z naszy­mi klien­ta­mi w ciągu ostat­nich kilku lat:

Pomiar impulsu satysfakcji klienta

Dzię­ki nasze­mu sys­te­mowi zbiera­nia opinii, który jest szy­b­ki i łatwy w kon­fig­u­racji, moż­na zmierzyć impuls satys­fakcji klien­ta nawet do poziomu mikro poziomu poszczegól­nych restau­racji. Na poziomie makro, tj. siedz­i­ba głów­na lub zarząd, odd­zi­ały moż­na łat­wo mon­i­torować i zop­ty­mal­i­zować.

 

SayWay jako instrument marketingowy

W swo­jej pod­sta­wowej funkcji Say­Way “tylko” zbiera oce­ny, ale sys­tem może dokon­ać znacznie więcej. Otwarty kanał do zbiera­nia opinii, wysyła syg­nał do klien­tów, że ich opinie są szanowane. Jeśli klien­ci udziela­ją infor­ma­cji zwrot­nych wychodząc z restau­racji, to jest to rodzaj emocjon­al­nego wymel­dowa­nia. Sys­te­my te mogą być również wyko­rzysty­wane jako tabli­ca infor­ma­cyj­na. Na ostat­niej stron­ie anki­ety może zostać wyświ­et­lona rekla­ma wiz­ual­na, przy­pom­i­na­ją­ca klien­tom o ofer­cie spec­jal­nych.

 

SayWay jako “cyfrowy zbiornik zbierający”

W gas­tronomii ist­nieje duże ryzyko, że niezad­owoleni goś­cie mogą wyraz­ić swo­ją frus­trację na plat­for­ma­ch cyfrowych, które pozosta­ją poza kon­trolą. Jeśli uży­wamy Say­Way, to niezad­owole­nie może być reje­strowane w ściśle chro­nionym środowisku. Jeśli dana oso­ba zażą­dała odpowiedzi, moż­na wtedy reagować szy­bko i kon­struk­ty­wnie.

Kwestionariusze do zbierania opinii

Cechy szczególne związane z sektorem restauracyjnym

Sprawdzone instrumenty do zbierania opinii w restauracjach

Zasad­nic­zo dowol­ny możli­wy typ kwes­t­ionar­iusza moż­na zre­al­i­zować za pomocą opro­gramowa­nia Say­Way. W branży gas­tro­nom­icznej opra­cow­al­iśmy instru­men­ty dla różnych pod­grup, które w prak­tyce okaza­ły się bard­zo skuteczne. Rejestru­ją i rapor­tu­ją wszys­tkie najważniejsze para­me­try, szy­bko i dokład­nie określa­jące wyda­jność w trady­cyjnych restau­rac­jach i obiek­tach gas­tro­nom­icznych firm i hoteli.

Raportowanie indywidualne

Trzymaj rękę na pulsie kontrolując grupę docelową, centralnie i lokalnie

Każ­da restau­rac­ja czy też sieć restau­racji potrze­bu­je innych infor­ma­cji. Narzędzie rapor­towa­nia Say­Way uwzględ­nia te indy­wid­u­alne wyma­gania dzię­ki indy­wid­u­al­nym rozwiązan­iom dla każdej firmy. Różne struk­tu­ry lokaliza­cyjne wyma­ga­ją spec­jal­nych pul­pitów.

Sys­te­my ról i uprawnień twor­zone są w różny sposób w zależnoś­ci od hier­ar­chicznych poziomów. Pro­jekt automaty­cznych raportów PDF również musi również opier­ać się o indy­wid­u­alne warun­ki ramowe. Zespół ds. Sprzedaży Say­Way z przy­jem­noś­cią pomoże zapro­jek­tować własne indy­wid­u­alne narzędzie do rapor­towa­nia online.

feedback-online-reporting-browser