info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Nasza pasja dla Państwa klientów

Globalni liderzy rynku na temat systemu zbierania opinii na miejscu

Informacje o firmie

Fir­ma Say­Way ode­grała kluc­zową rolę w ksz­tał­towa­niu między­nar­o­dowego rynku zbiera­nia infor­ma­cji na miejs­cu. Say­Way to obec­nie pon­ad 5000 dzi­ała­ją­cych sys­temów do zbiera­nia infor­ma­cji w pon­ad 25 kra­jach. Obec­nie 10 firm notowanych na DAX i EuroStoxx wyko­rzys­tu­je Say­Way do sys­tem­aty­cznego i ciągłego wzmac­ni­a­nia lojal­noś­ci klien­tów i pra­cown­ików.

Say­Way został założony w 2012 roku przez Fran­ka Klein­er­ta. Klein­ert, ekspert ds. badań rynkowych, był jed­nym z pio­nierów i pomysło­daw­ców inter­ne­towych badań w Niem­czech. Inter­dyscy­pli­narny zespół Say­Way to obec­nie 28 członków z sze­rokim i bogatym doświad­cze­niem w dziedzinie doradzt­wa w zakre­sie zarządza­nia, badań rynkowych i tech­nologii inter­ne­towej. Poświę­camy całą naszą pasję roz­wo­jowi rozwiązań na rzecz lep­szego dia­logu i prost­szego sys­te­mu do zbiera­nia opinii i infor­ma­cji między ludź­mi i orga­ni­za­c­ja­mi.

Zarząd

profile_fk

Frank Klein­ert 

CEO (Chief Exec­u­tive Offi­cer)

frank.kleinert@sayway.com

profile_ts

Dr. Torsten Sprenger 

CTO (Chief Tech­nol­o­gy Offi­cer)

torsten.sprenger@sayway.com

Mario_Deutschmann_4

Mario Deutschmann 

COO (Chief Oper­at­ing Offi­cer)

mario.deutschmann@sayway.com

Czekamy na Twoje zapytanie!

Nasz zespół natychmiast się Państwem skontaktuje.

Spół­ka

Nazwa*

E-Mail*

Tele­fon

Two­ja wiado­mość

* pole wyma­gane