info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Cyfrowe opinie zbierane na miejscu

Specjalnie zoptymalizowany dla Państwa sektora:

Zarządzanie opiniami zwiększa sukces firmy

Wystarczy zapytać, co myślą Państwa klienci, pracownicy, pacjenci, użytkownicy, odbiorcy, …

Sys­tem zbiera­nia opinii Say­Way zapisu­je online konkretne doświad­czenia, oczeki­wa­nia i sug­erowane ulep­szenia według klien­tów w cza­sie rzeczy­wistym za pomocą ter­mi­nala (ustaw­ionego na podłodze, stole lub na ścian­ie) lub mobil­nego table­tu. Say­Way przetwarza te kluc­zowe dane bezpośred­nio na cen­tral­nej plat­formie inter­ne­towej i zapew­nia, że wszys­tkie odpowied­nie oso­by i odd­zi­ały Państ­wa firmy mają szy­b­ki i prze­jrzysty przegląd tego, co klien­ci myślą w danym momen­cie i czego potrze­bu­ją. Oprócz dostępu do plat­formy online, Say­Way może wysyłać powiadomienia w cza­sie rzeczy­wistym, gdy wcześniej zdefin­iowane zdarzenia mają miejsce lub automaty­cznie wysyła nie­s­tandar­d­owe raporty PDF do różnych osób wyz­nac­zonych do kon­tak­tu drogą elek­tron­iczną, co tydzień lub co miesiąc.

Pro­fesjon­alne rozwiązanie służące do zbiera­nia opinii dla Two­jej firmy jest wynikiem naszego dużego doświad­czenia w wielu różnych sek­torach w połącze­niu z naszym sprzętem i opro­gramowaniem. Dzię­ki opin­iom ekspertów, rapor­tom, powiadomieniom i poradom doty­czą­cym pro­cesów wewnętrznych zapew­ni­amy, że głos klien­ta jest naprawdę słyszany w fir­mie, i że jest akty­wnie uży­wany do kierowa­nia decyz­ja­mi i usprawnieni­a­mi. Say­Way dzi­ała jako „zamknię­ta pęt­la”, tak aby moż­na było poin­for­mować klien­tów o wszel­kich zmi­anach doko­nanych w wyniku ich opinii.

Rozwiązanie Say­Way jest ide­al­nym sposobem na odkry­wanie tego, co klien­ci doświad­cza­ją na co dzień. To poprawi lojal­ność wśród doty­chcza­sowych klien­tów i pomoże pozyskać nowych, dzię­ki dużej iloś­ci rekomen­dacji, PR i mar­ketingowi oparte­mu o ocenę.

5 powodów, dla których warto wybrać SayWay

Standard zbierania opinii cyfrowo i na miejscu

handel-vorteile-kundenzufriedenheit-transparenz-filialmanagement

1. Przejrzystość

Say­Way przenosi puls satys­fakcji z odd­zi­ałów do cen­trali, zapew­ni­a­jąc w ten sposób maksy­mal­ną prze­jrzys­tość i bliskość klien­ta.

handel-vorteile-qualitaetsmanagement-qm-echtzeit-kundenfeedback

2. Zarządzanie jakością

Rapor­towanie online w cza­sie rzeczy­wistym Say­Way dostar­cza wczes­nych infor­ma­cji na tem­at niepożą­danych wydarzeń. W ten sposób moż­na nieza­wod­nie zapewnić i pod­nieść jakość.

handel-vorteile-marketing-marketinginstrument-direktmarketing

3. Sprzedaż

Say­Way to wiado­mość dla Twoich klien­tów: “Two­ja opinia jest dla nas waż­na“. Pon­ad­to, ter­mi­nale klienck­ie mogą być wyko­rzysty­wane do reklam­owa­nia pro­duk­tów, real­iza­cji kam­panii mar­ketingu bezpośred­niego i wyko­rzysty­wa­nia ocen do mar­ketingu w wyszuki­warkach.

handel-vorteile-kundenbindung-kundennaehe-kundenkritik-kundenfeedback-loyalitaet

4. Lojalność i rekomendacja klienta

Dzię­ki Say­Way zna­ją Państ­wo swoich klien­tów i mogą szy­bko reagować na życzenia, sug­estie i kry­tykę. Ta for­ma bliskoś­ci z klien­tem generu­je więk­szą lojal­ność i trwale zwięk­sza wskaźnik rekomen­dacji.

handel-vorteile-umsatzsteigerung-kundenfeedback

5. Wzrost obrotów

Więk­sza prze­jrzys­tość w zakre­sie lokalnej satys­fakcji, zapewnione stan­dardy jakoś­ci, jak również uznanie, lojal­ność klien­tów i rekomen­dac­ja prowadzą do więk­szego sukce­su firmy.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół natychmiast się Państwem skontaktuje.

Spół­ka

Nazwa*

E-Mail*

Tele­fon

Two­ja wiado­mość

* pole wyma­gane