info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Voordelen

vorteile-kundenzufriedenheit-kundensicht-au-unternehmen

Zie uw bedrijf elke dag door de ogen van uw klant.

Met Say­Way kunt u een com­mu­ni­catiekanaal met uw klanten opzetten dat alti­jd toe­ganke­lijk is. Dit betekent dat u dichter bij uw doel­groep kunt han­de­len en sneller kunt rea­geren op hun kri­tieken, ver­zoeken en ideeën.
Say­Way legt de basis voor klant­gericht man­age­ment en helpt meer­waarde te creëren ten opzichte van de con­cur­ren­tie.

feedback-software-flexible-frageboegen

Flexibel gebruik van de infrastructuur

In een sys­teem kan een onbeperkt aan­tal vra­gen­li­jsten wor­den opges­la­gen. Deze kun­nen hand­matig op de tablet wor­den gewis­seld, of op afs­tand vanu­it een cen­trale locatie. Een sys­teem kan zow­el voor medew­erk­ers als klanten gebruikt wor­den, alsmede op events en beurzen.

vorteile-kundenzufriedenheit-alert-funktion

Alert-systeem – in real-time reageren

Alerts kun­nen voor elke waarder­ingsvraag wor­den opges­la­gen, voor elk tre­f­wo­ord in de velden voor vri­je tek­sten, en voor let­tertekens en cijfers. Als bijvoor­beeld tre­f­wo­or­den zoals “wacht­ti­jd”, “advies”, of “niet op voor­raad” voorkomen, wordt automa­tisch een e-mail ges­tu­urd aan de hier­voor ver­ant­wo­ordelijke medew­erk­ers in uw bedri­jf. Zo kan direct, ter plaatse actie wor­den onder­nomen.

vorteile-kundenzufriedenheit-closed-loop-kommunikation

Closed Loop – luister, analyseer, optimaliseer, communiceer

Door de “Closed Loop”-aanpak van Say­Way te gebruiken kan elk bedri­jf zijn kor­te­ter­mi­jn­presta­ties ver­beteren. “Closed Loop” betekent in principe voort­durend werken met de door u verza­melde data. De bij­zon­dere eigen­schap van deze aan­pak is dat de veran­derin­gen of ver­be­terin­gen die voortkomen uit de feed­back, weer terug naar de klanten wor­den gecom­mu­niceerd. En zo wordt de ’loop geclosed’.

vorteile-kundenzufriedenheit-it-autark-3g

Geen impact op de bestaande IT-infrastructuur

Say­Way kan volledig onafhanke­lijk van de bestaande IT wor­den geïm­ple­menteerd. Het sys­teem is volledig zelfvoorzienend. Het over­bren­gen van data is door de 4G-SIM-kaart gegaran­deerd. Data wor­den via het GSM-netwerk naar onze serv­er ges­tu­urd en ver­w­erkt. De geanaly­seerde data wor­den online toe­ganke­lijk gemaakt voor uw smart­phone of PC.