info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Feedback in verpleegtehuizen

Het open kanaal voor bewoners en familie: snel, gemakkelijk en in realtime

Feedbackterminal-Altenpflege-Pflegeheim-Bewohnerfeedback-Besucherfeedback

Feedback in verpleegtehuizen

Gebruik feedback in de volgende situaties

Feedback in centrale ruimtes

Say­Way-feed­backsys­te­men wor­den vaak in de cen­trale ruimtes van ver­pleegte­huizen gebruikt. Met een dri­jfveer­analyse kun­nen we de oorza­k­en van de ontevre­den­heid snel en makke­lijk achter­halen, zon­der de tevre­den mensen op te houden met een lange vra­gen­li­jst. Deze sys­te­men van feed­back meten wor­den zeer posi­tief ont­van­gen door (poten­tiële) bewon­ers en hun naas­ten, omdat deze sys­te­men een directe en anon­ieme schakel met de lei­d­ing van het tehuis vor­men.

Feedback in de horecafaciliteiten

Voed­ing is een cul­tu­urbepaalde fac­tor die een enorme invloed heeft op de tevre­den­heid van bewon­ers van ver­pleegte­huizen. Daarom is het ver­standig om mensen regel­matig, of zelfs voort­durend, anon­iem te vra­gen om het eten te beo­orde­len. In de prak­tijk zult u niet alleen lof en kri­tiek ont­van­gen, maar ook sug­gesties die u kunt door­vo­eren in de maalti­j­den.

Feedback na events

Kleine events komen in ver­pleegte­huizen steeds vak­er voor. Maar hoe wor­den deze activiteit­en gewaardeerd? Willen de bewon­ers dit wel? Hoe zijn deze gep­land, bijvoor­beeld qua aan­vangsti­jd en duur? Dit zijn rel­e­vante vra­gen om te stellen bij het meten van de algemene tevre­den­heid.

Feedback van medewerkers

Feed­back van medew­erk­ers
Vra­gen­li­jsten kun­nen op elk Say­Way-sys­teem hand­matig, of op afs­tand vanu­it het hoofd­kan­toor, wor­den gewis­seld. Wij advis­eren onze klanten om het sys­teem min­stens vier maal per jaar voor een medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek te gebruiken. Het vin­den van goed per­son­eel is vaak moeil­ijk en kost­baar. Daarom is het ver­standig om nauw samen te werken met medew­erk­ers en het ver­loop zoveel mogelijk te beperken. Met ges­tandaardis­eerde medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoeken die zich al in de prak­tijk bewezen hebben kan Say­Way helpen om dit te bereiken.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Het feedbackproces

Om een feed­back­pro­ject suc­cesvol en duurza­am te lat­en zijn moet dit feed­back­pro­ces heel nauwkeurig wor­den gedefinieerd en geïm­ple­menteerd. Duidelijke ver­ant­wo­ordelijkhe­den bin­nen het project, geschik­te vra­gen­li­jsten en een nauwkeurige locatiekeuze zijn slechts enkele onderde­len van het opzetten van een feed­back­pro­ces. Wij reiken u kant-en-klare, beproefde tem­plates aan die alle presta­tie-indi­ca­toren met betrekking tot ver­pleegte­huizen meten. U kunt ook een sys­teem opzetten waarin bewon­ers en hun gas­ten automa­tisch een uitn­odig­ing toeges­tu­urd kri­j­gen om hun feed­back te geven, na con­tact te hebben gehad met het ver­pleegte­huis.

 

Closed Loop

Het Closed-Loop­con­cept geeft u richtli­j­nen over hoe u actief aan de slag kunt gaan met de verza­melde feed­back­da­ta en de resul­tat­en terug kunt com­mu­niceren naar uw doel­groep. Op deze manier vor­men feed­back, opti­mal­isatie en infor­matie een cirkel, een ’Closed Loop’. Bij een ges­laagde ’Closed Loop’ zullen bewon­ers en gas­ten het ver­pleegte­huis posi­tiev­er ervaren, wan­neer ze zien dat hun feed­back heeft geholpen bij het ver­helpen van zwakke pun­ten. Ons project man­age­ment team helpt u graag met het Closed-Loop­pro­ces.

Feedback op tablets in verpleegtehuizen

Sla munt uit dit digitale kanaal voor bewoners en bezoekers

De uitdagin­gen met betrekking tot kwaliteits­man­age­ment in de bejaar­den­zorg nemen voort­durend toe. Tegelijk­er­ti­jd wor­den ver­pleegte­huizen gecon­fron­teerd met toen­e­mende con­cur­ren­tie. Daarom is het belan­grijk om ver­schil­lende doel­groepen de kans te bieden om hun waarder­ing en hun kri­tiek te uiten – op de afdel­ing, in wachtru­imtes, bij de uit­gang, of in de hore­cavoorzienin­gen. Aangezien de resul­tat­en real-time online geanaly­seerd wor­den kan elke negatieve ontwik­kel­ing direct wor­den gepa­reerd. Papieren vra­gen­li­jsten behoren tot het verleden. Een zeer belan­grijk punt: Met Say­Way kun­nen bewon­ers en hun naas­ten anon­iem feed­back over de dien­sten geven.

 

Say­Way helpt ver­pleegte­huizen om dit dig­i­tale kanaal snel en een­voudig op te zetten, zon­der de bestaande IT-infra­struc­tu­ur te ver­storen. Dit doen we met behulp van een tool­box die we samen met onze klanten in de zorg­sec­tor ontwikkeld en voort­durend ver­be­terd hebben:

Continue meting van tevredenheid

Met ons een­voudig op te bouwen feed­backsys­teem kunt u con­tinu tot op microniveau van elke afdel­ing de tevre­den­heid van patiën­ten meten. Op macroniveau, bijv. op uw hoofd­kan­toor, kun­nen ves­tigin­gen een­voudig wor­den gemon­i­tord en geop­ti­maliseerd. Het sys­teem is een soort anon­ieme dig­i­tale klacht­en- en ideeën­bus die in deze veeleisende omgev­ing zijn voordeel gaat oplev­eren.

 

SayWay als marketinginstrument

In de eerste plaats verza­melt Say­Way “slechts” beo­ordelin­gen. Maar het sys­teem kan veel meer dan dat. Het hebben van een feed­back­kanaal dat voort­durend open staat, zendt ook een sig­naal uit naar uw doel­groep, zelfs als het sys­teem niet wordt gebruikt. Als bewon­ers en bezoek­ers feed­back geven op het moment dat ze het tehuis ver­lat­en is dat een emo­tionele check-out. Daar­naast kan het sys­teem gebruikt wor­den als infor­matiepa­neel. Boven­di­en kan op de laat­ste pag­i­na van het onder­zoek een afbeeld­ing wor­den getoond, bijvoor­beeld om bezoek­ers aan een activiteit te herin­neren.

 

SayWay als “digitale verzamelbak ”

Vooral in de oud­eren­zorg bestaat het risi­co dat ontevre­den patiën­ten hun onge­noe­gen uiten op dig­i­tale plat­forms (zoals social media) waar u geen con­t­role over hebt. Met Say­Way kunt u deze onge­noe­gens in een bescher­mde omgev­ing verza­me­len, en hier snel opbouwend op rea­geren (bijvoor­beeld als de per­soon in kwest­ie om een reac­tie heeft gevraagd).

Feedbackvragenlijsten

Speciale functies voor verpleegtehuizen

Gesplitste vragenlijst

Vri­jwel ieder soort vra­gen­li­jst kan met de Say­Way feed­back-soft­ware wor­den geïm­ple­menteerd. In de oud­eren­zorg heeft de ges­plit­ste dri­jfveer­analyse van Say­Way zich ontwikkeld tot een stan­daard. De eerste vraag lei­dt tot een dif­fer­en­ti­atie tussen bewon­ers en bezoek­ers. Ver­vol­gens wordt alleen de ontevre­den mensen gevraagd naar de rede­nen van hun ontevre­den­heid. Tevre­den deel­ne­mers kri­j­gen alleen een aan­vul­lende vraag waar ze hun lof of sug­gesties kun­nen uiten. Zo kun­nen we de oorza­k­en van de ontevre­den­heid snel en makke­lijk achter­halen, zon­der de tevre­den mensen onn­odig te bevra­gen. Rap­portage op maat

Individuele rapportage

Centraal of regionaal, altijd op de hoogte van de doelgroep

Iedere zor­gaan­bieder heeft haar eigen infor­matiebe­hoefte. De Say­Way-rap­portage­tool biedt oplossin­gen op maat, om aan uw infor­matiebe­hoefte en die van uw organ­isatie te vol­doen. Het gebruik op ver­schil­lende locaties vraagt om spe­ciale dash­boards om de data gemakke­lijk te inter­preteren.

Afhanke­lijk van hiërar­chis­che niveaus wordt het rollen-en-recht­en­sys­teem ontwikkeld. Het ontwerp van geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten moet naad­loos aansluiten bij de indi­vidu­ele eisen. Het team van Say­Way helpt u graag bij het ontwer­pen van uw eigen online rap­portage.

feedback-online-reporting-browser