info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Privacybeleid

Gegevens­bescherming
Wan­neer u onze web­site bezoekt vra­gen we over het alge­meen niet naar welke per­soon­lijke gegevens dan ook. Wan­neer op onze site per­soon­lijke data wor­den opgevraagd (zoals naam, adres of e-mailadres), wordt dit waar mogelijk vri­jwillig gedaan. Zon­der uw uit­drukke­lijke toestem­ming zullen deze gegevens niet aan derde par­ti­jen wor­den doorgegeven

Wees u ervan bewust dat gegevensover­dracht op inter­net (bijv. bij com­mu­ni­catie via e-mail) hiat­en in de beveilig­ing kan ver­to­nen. Het is onmo­gelijk om volledi­ge bescherming tegen onbevoegde toe­gang door der­den te bieden.

Wij ver­bieden hier­bij uit­drukke­lijk het gebruik van con­tact­gegevens die zijn gepub­liceerd in het kad­er van onze wet­telijke ver­plichtin­gen door derde par­ti­jen met het doel om ons ongevraagd reclame- of infor­matie­ma­te­ri­aal te sturen.
De web­site-exploitan­ten behouden zich het uit­drukke­lijke recht voor om gerechtelijke stap­pen te onderne­men in het geval dat ongevraagd reclame­ma­te­ri­aal wordt ver­zon­den via spam, e-mail enz.

 

Verk­lar­ing van gegevens­bescherming voor het gebruik van Google Ana­lyt­ics

Deze web­site maakt gebruik van Google Ana­lyt­ics, een web­analyse­di­enst van Google Inc. (“Google”). Google Ana­lyt­ics maakt gebruik van cook­ies, tek­st­be­standen die op uw com­put­er wor­den opges­la­gen en die ons in staat stellen om te analy­seren hoe u de web­site gebruikt. De infor­matie die door de cook­ie wordt gegenereerd over uw gebruik van de web­site wordt meestal overge­bracht naar een serv­er van Google in de USA en daar opges­la­gen. Als u echter de anon­ieme modus op deze web­site inschakelt, zal Google uw IP-adres inko­rten bin­nen de lid­stat­en van de Europese Unie of in andere onderteke­nende stat­en bij de Overeenkomst betr­e­f­fende de Europese Economis­che Ruimte.

Alleen in uit­zon­der­lijke gevallen wordt het volledi­ge IP-adres naar een serv­er van Google in de USA overge­bracht en daar ingeko­rt. Google gebruikt deze infor­matie namens de exploitant van deze web­site om uw gebruik van de web­site te analy­seren, om rap­porten over web­site-activiteit­en samen te stellen en om andere dien­sten aan de web­site-exploitant te ver­lenen in ver­band met het gebruik van de web­site en inter­net. Het IP-adres dat wordt ver­zon­den vanu­it uw brows­er in ver­band met Google Ana­lyt­ics, zal onder geen bed­ing wor­den gekop­peld aan andere gegevens van Google.

U kunt uw browser­soft­ware instellen om het opslaan van cook­ies te voorkomen; we informeren u echter dat u in dit geval niet alle func­ties van deze web­site volledig kunt gebruiken. U kunt ook het verzen­den van door de cook­ie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de web­site (inclusief IP-adres) aan Google en de ver­w­erk­ing van dergelijke infor­matie door Google ver­bieden door de onder de vol­gende link gebo­den gegevens­browser­plug-in te down­load­en en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Gebruik van de remar­ket­ing- of vergelijk­bare doel­groepen­func­tie van Google Inc.

Say­Way GmbH gebruikt de remar­ket­ing- of vergelijk­bare doel­groepen­func­tie van Google Inc. (“Google”) op haar web­site. Say­Way kan deze func­tie gebruiken om bezoek­ers van de web­site aan te spreken met gerichte adver­ten­ties, door dis­play-adver­ten­ties in te schake­len die zijn gere­la­teerd aan de inter­ess­es van gebruik­ers van de web­site van Say­Way wan­neer zij andere web­sites in het Google Dis­play Netwerk bezoeken. Google gebruikt cook­ies om een analyse van het gebruik van de web­site uit te voeren, wat de basis vormt voor het gener­eren van aan inter­esse gere­la­teerde dis­play-adver­ten­ties. Google doet dit door een klein bestand met een reeks getallen op te slaan in de browsers van bezoek­ers van de web­site. Dit num­mer wordt gebruikt om bezoeken aan de web­site vast te leggen, eve­nals anon­ieme gegevens over het gebruik van de web­site. Er wor­den geen per­soon­lijke gegevens over bezoek­ers van de web­site opges­la­gen. Als u ver­vol­gens een andere web­site in het Google Dis­play Netwerk bezoekt, kri­jgt u adver­ten­tie­weer­gaven te zien die waarschi­jn­lijk betrekking hebben op eerder bezochte prod­uct- en infor­matiege­bieden. U kunt het gebruik van cook­ies door Google per­ma­nent uitschake­len door de onder­staande link te vol­gen en de plug-in te down­load­en en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook het gebruik van cook­ies door externe lever­anciers uitschake­len door naar de opt-out­pag­i­na van het Net­work Adver­tis­ing Ini­tia­tive op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar ver­strek­te aan­vul­lende infor­matie over opt-out te imple­menteren. U vin­dt aan­vul­lende infor­matie over remar­ket­ing van Google en de Google-verk­lar­ing voor gegevens­bescherming op: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Gebruik van de func­tie con­ver­sie bijhouden van Google Adwords

We gebruiken het online adver­ten­tiepro­gram­ma van Google AdWords en het bijhouden van con­ver­sies als onderdeel van Google AdWords. Google-con­ver­sies bijhouden is een analyse­di­enst die wordt aange­bo­den door Google Inc. (1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA; “Google”). Als u op reclame klikt die is ingeschakeld door Google, wordt er een cook­ie voor het bijhouden van con­ver­sies op uw com­put­er geplaatst. Deze cook­ies ver­vallen na 30 dagen, bevat­ten geen per­soon­lijke gegevens en wor­den daarom niet gebruikt voor het iden­ti­fi­ceren van per­so­n­en.
Als u bepaalde pagina’s op onze web­site bezoekt en de cook­ie nog niet is ver­lopen, kun­nen Google en wij vast­stellen dat u op de adver­ten­tie hebt gek­likt en naar deze pag­i­na bent doorges­tu­urd. Elke Google AdWords-klant ont­vangt een andere cook­ie. Daarom is er geen mogelijkheid dat cook­ies wor­den getraceerd via de web­sites van AdWords-klanten.
De infor­matie die wordt verkre­gen met behulp van de con­ver­siecook­ie, wordt gebruikt om con­ver­si­es­ta­tistieken te gener­eren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van con­ver­sies. Op deze manier leren de klanten het totale aan­tal gebruik­ers ken­nen dat op hun adver­ten­tie heeft gek­likt en is doorges­tu­urd naar een pag­i­na die is voorzien van een tag voor het bijhouden van con­ver­sies. Ze ont­van­gen echter geen infor­matie die kan wor­den gebruikt om gebruik­ers per­soon­lijk te iden­ti­fi­ceren.
Als u niet wilt opteren voor track­ing, kunt u bezwaar mak­en tegen het gebruik ervan door de instal­latie van cook­ies te voorkomen via een overeenkom­stige instelling in uw browser­soft­ware (optie uitschake­len). U wordt ver­vol­gens uit­ges­loten van de sta­tistieken voor het bijhouden van con­ver­sies. U vin­dt aan­vul­lende infor­matie en de Google-verk­lar­ing voor gegevens­bescherming op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

 

Pri­va­cy­beleid voor het gebruik van Google Adsense

Deze web­site maakt gebruik van Google AdSense, een ser­vice voor de inte­gratie van adver­ten­ties aange­bo­den door Google Inc. (“Google”). Google Adsense maakt gebruik van cook­ies, tek­st­be­standen die op uw com­put­er wor­den opges­la­gen en die ons in staat stellen om te analy­seren hoe u de web­site gebruikt. Google AdSense maakt ook gebruik van web bea­cons (transparante grafis­che afbeeldin­gen). Web bea­cons mak­en het mogelijk infor­matie zoals bijvoor­beeld bezoek­ersver­keer op de web­site te eval­ueren.
De door de cook­ies en web bea­cons gegenereerde infor­matie over uw gebruik van de web­site (inclusief IP-adres) en lev­er­ing van adver­ten­tiefor­mats wordt overge­bracht naar een serv­er van Google in de USA en daar opges­la­gen. Deze infor­matie kan door Google wor­den doorges­tu­urd naar Google-part­ners. In geen geval zal Google uw IP-adres bun­de­len met andere gegevens die door Google zijn opges­la­gen.
U kunt uw brows­er instellen om de instal­latie van cook­ies te voorkomen; we informeren u echter dat u in dit geval niet alle func­ties van deze web­site volledig kunt gebruiken. Door deze web­site te gebruiken, verk­laart u dat u ermee akko­ord gaat dat Google de gegevens die over u zijn verza­meld, op de hier­boven beschreven manier en voor het hier­boven beschreven doel ver­w­erkt.

 

Bron: eRecht24Daten­schutzerk­lärung Google Ana­lyt­icseRecht24 Daten­schutzerk­lärung Google Adsense

 

Gebruik van de Whoisvisting.com tech­nolo­gie

 

Deze web­site maakt gebruik van Whoisvis­it­ing-tech­nolo­gie (www.Whoisvisiting.com) om voor mar­ket­ing­doelein­den gegevens te verza­me­len en op te slaan en om bedri­jfs­be­lan­gen te iden­ti­fi­ceren. Whoisvis­it­ing-tech­nolo­gie gebruikt deze gegevens om een adres­zoekop­dracht uit te voeren, maar alleen als ze er zek­er van kun­nen zijn dat de bezoek­er een bedri­jf is en geen indi­vidu. Beweg­ingsken­merken kun­nen ook wor­den doorgegeven aan Whoisvis­it­ing-tech­nolo­gie. Whoisvisting.com kan cook­ies gebruiken. Dit zijn kleine tek­st­be­standen die lokaal wor­den opges­la­gen in de cache van de inter­net­brows­er van de per­soon die de site bezoekt. Cook­ies mak­en het mogelijk om de inter­net­brows­er te herken­nen.