info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Patiëntenonderzoek ? SayWay laat zien hoe!

waarom doe je een patiëntenonderzoek?

Een consequente inrichting van een zorginstelling op de behoeften en wensen van patiënten is een must, zeker door de huidige marktwerking in de zorg. Hoe tevreden zijn uw patiënten nu echt? Het maakt niet uit of u een dokterspraktijk, tandartspraktijk, ziekenhuis of privékliniek heeft of vertegenwoordigt.

Of het nu op het spreekkamer, tan­dart­sprak­tijk, zieken­huis of privék­lin­iek is — weet u hoe tevre­den uw patiën­ten zijn? De patiënt wordt steeds zelfvoorziener in zijn beslissin­gen en is een klant gewor­den die volledig tevre­den moet zijn, zodat hij een “klant” kan bli­jven bli­jft”. Daarom moeten deze verwachtin­gen wor­den geme­ten en beo­ordeeld in kwaliteits­be­heer (QM).
Een sys­tem­a­tisch patiën­ton­der­zoek moet dagelijks, con­tinu en dig­i­taal ter plaatse wor­den uit­gevo­erd in het kan­toor van uw arts, tan­dart­sprak­tijk of zieken­huis om de tevre­den­heid van de patiënt sys­tem­a­tisch te ver­hogen:

 

De enige efficiënte manier om patiënttevredenheid systematisch te verhogen is door het uitvoeren van voortdurende digitale patiënttevredenheidsonderzoeken in uw huisartspraktijk, tandheelkundige praktijk of in uw ziekenhuis:


• Dit geeft een sig­naal van waarder­ing aan uw patiënt
• Door mid­del van valide patiëntvra­gen­li­jsten kunt u patiënt­tevre­den­heid objec­tief meten
• U kunt trends in patiënt­tevre­den­heid vroegti­jdig herken­nen
• U kunt con­cur­ren­tie- en mar­ket­ingvo­orde­len behalen met de uitkom­sten van uw dagelijkse klant­tevre­den­hei­dsmetin­gen onder patiën­ten
• U kunt sug­gesties voor ver­be­ter­ing in kwaliteits­man­age­ment inte­gr­eren
• U kunt strate­gis­che en con­ceptuele ver­be­ter­ings­maa­trege­len ini­tiëren
• U kunt kwal­i­tatief hoog­waardi­ge kwaliteit­sregels aan­houden in door u gebo­den gezond­hei­d­szorg

Patiëntenonderzoek met SayWay

De SayWay Voordelen in overzicht

• Ter plaatse dig­i­tale, real time feed­back van patiën­ten
• Anon­ieme patiënt­tevre­den­hei­d­son­der­zoeken, dus eerlijke feed­back van de patiënt
• Enorme toe­name van de respons in het patiënt­tevre­den­hei­d­son­der­zoek
• Actiegerichte en flex­i­bele vraagtech­nieken
• Alert func­tie voor inter­es­sante sleutel­wo­or­den
• In real-time rea­geren en negatieve feed­back “in huis“ houden
• Automa­tis­che eval­u­atie van de patiënt­tevre­den­heid in real time
• Overzichtelijk en geïn­di­vid­u­aliseerd Dash­board
• Interne en externe bench­mark­ing / vergelijk­ing van Patiënt­tevre­den­heid met andere klin­ieken en medis­che prak­tijken

Hoe implementeert u een patiënttevredenheidsonderzoek concreet met SayWay?

Doel­gerichte en spec­i­fieke vra­gen­li­jsten spe­ci­aal voor patiën­ten die nog in de zor­gin­stelling aan­wezig zijn geven ged­if­fer­en­tieerde menin­gen weer. Patiënt­tevre­den­hei­d­son­der­zoeken die ver­schei­dene maan­den na suc­cesvolle behan­del­ing gehouden wor­den, zijn vri­jwel alti­jd gek­leurd en bezit­ten geheugen­fouten. Het Say­Way sys­teem reg­istreert veilig alle belan­grijke details over uw organ­isatie en behan­delin­gen. Patiënt­tevre­den­hei­dsvra­gen moeten apart voor u ont­wor­pen wor­den.

Profiteer van onze jarenlange ervaring:


— In dig­i­tale patiënt­tevre­den­heid feed­back ter­mi­nals bij de fysieke uit­gang van uw medis­che prak­tijk of tand­heelkundi­ge prak­tijk
— Door mid­del van mobiele sys­te­men bij bijvoor­beeld een tan­darts kun­nen patiën­ten in de stoel direct na de behan­del­ing een dig­i­tale enquête invullen.
— Patiënt­tevre­den­heid feed­back ter­mi­nals in belan­grijke door­gan­gen op bijvoor­beeld de polik­lin­iek, de spoedeisende hul­pafdel­ing, de cen­trale ont­vangstru­imte, en in het zieken­huis­restau­rant
— Gede­tailleerd patiënt­tevre­den­hei­d­son­der­zoek met behulp van een mobiele tablet zodat bij het bed van een opgenomen patiënt kort voor ontslag een uitvo­erigere vra­gen­li­jst afgenomen kan wor­den.
— Online patiënt­tevre­den­hei­dsvra­gen over uw home­page, per E-Mail, QR-code of App

Met Say­Way kun­nen klin­ieken en zieken­huizen en zelfs hun ver­wi­jz­ers bereiken – dit kan via online links in ontslagver­sla­gen of recht­streeks op locatie bij medis­che events: Hoe denken de voor u belan­grijk­ste art­sen en andere ver­wi­jz­ers over uw organ­isatie? En miss­chien belan­grijk­er: Hoe denken art­sen die geen patiën­ten naar uw organ­isatie doorver­wi­jzen over u?

SayWay biedt een complete end-to-end oplossing voor alle soorten tevredenheidsonderzoeken en iedere zorgverlener:


— Patiënttevredenheidsonderzoek/ patiënt feed­back
— Gede­tailleerde enquêtes onder patiën­ten als onderdeel van een ontslag­pro­ce­dure
— Onder­zoek onder huis­art­sen en overige ver­wi­jz­ers
— Onder­zoek onder bewon­ers van ver­zorg­ing­ste­huizen
— Onder­zoek onder fam­i­liele­den en betrokke­nen
— Onder­zoek onder kinderen en jon­geren in een klin­is­che set­ting, door mid­del van spe­ciale vra­gen­li­jsten
— Onder­zoek onder part­ners
— Medew­erk­er­stevre­den­hei­d­son­der­zoek
— Onder­zoek aanslui­tend aan even­e­menten / train­in­gen

catharina_holz

uw con­tact­per­soon 

Cathe­ri­na Holz

Key Account Man­ag­er

Tel: +49 221 677 82 33 — 0

Bedri­jf

Naam*

E-Mail*

Tele­foon­num­mer

Uw bericht

* Ver­plichte veldenDE TERMINAL

Say­Way installeert pro­fes­sionele B2B-tablet­ten, die spe­ci­aal voor ons zijn ver­vaardigd en zich hebben bewezen in lang en mas­saal gebruik in meer dan 5.000 ter­mi­nals.

DE RAPPORTAGE

De uit­ge­brei­de Say­Way­Way analyse oploss­ing: Snel en een­voudig leren wat patiën­ten echt denken en wat er ver­be­terd kan wor­den. Online real-time analyse, automa­tis­che PDF-rap­porten, waarschuwings­mails, tek­st­analyse.

CONSULTING

20 jaar ervar­ing op het gebied van feed­back man­age­ment. Wij helpen u effec­tief bij het opzetten van een pro­ces van feed­back van patiën­ten, bewon­ers en bezoek­ers dat oper­a­tion­eel en strate­gisch werkt.