info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

 • de
 • en
 • nl
 • pl

Klanttevredenheid meten? SayWay laat zien hoe uw klant tikt!

Waarom is het klanttevredenheidsonderzoek zo belangrijk?

Onze markten zijn consumentgedreven, klanten bepalen uw succes. Hoge verwachtingen en een grote concurrentiedruk zorgen ervoor dat klanttevredenheid en de klantrelatie centraal staan binnen (service)management.

Tal­rijke stud­ies hebben aange­toond dat klant­tevre­den­heid en com­mer­cieel suc­ces nauw met elka­ar ver­bon­den zijn. Het behoud van de klantre­latie en de ontwik­kel­ing van klant­tevre­den­heid zorgt ervoor dat enerz­i­jds bestaande verkoop gesta­biliseerd wordt, en anderz­i­jds omzet uit­ge­breid wordt door mid­del van up-sell­ing bij loyale klanten. Tevre­den klanten beve­len u in de regel graag aan en zij zijn daarmee automa­tisch ook een bron van nieuwe en toekom­stige omzet. Tegelijk­er­ti­jd bespaart u kosten in mar­ket­ing (nieuwe klantwerv­ing) en in ser­vice.

Moderne retail- en serviceorganisaties investeren zwaar in hun winkelpanden en online diensten, om een buitengewone klantervaring en klantbeleving te realiseren.


Met het meten van deze buitenge­wone klanter­var­ing en de klant­tevre­den­heid con­troleert u of u uw oper­a­tionele doe­len realiseert. Het meten van klanter­var­ing en klant­tevre­den­heid kan in real-time en op ieder ‘point of expe­ri­ence’ onder veel respon­den­ten geme­ten wor­den.

Hoe doet u een zinvol klanttevredenheidsonderzoek?

SayWay biedt een uitgebreide en bewezen aanpak voor het managen van klanttevredenheid en klantrelaties. De Voordelen in overzicht:

Sys­tem­a­tisch meten van klant­tevre­den­heid

Sys­tem­a­tis­che klant­tevre­den­hei­dsmetin­gen moeten dagelijks plaatsvin­den en op alle belan­grijke con­tact­pun­ten tussen klant en bedri­jf (touch­points).

 • Ter­rein in de fil­ialen (Say­Way Feed­back­ter­mi­nals)
 • Onli­neshop (Say­Way Online Sur­vey)
 • Service/Support (Say­Way Online Sur­vey)
Echte feed­back is meer dan een vraag!

Als u alleen maar meet dat we tevre­den klanten zijn, maar niet weet wat de rede­nen voor ontevre­den­heid of tevre­den­heid zijn, kun­nen ze ook niet echt iets veran­deren. Om de klant­tevre­den­heid of klant­loy­aliteit pro­fes­sioneel te beheren, is een flex­i­bele, volledig dig­i­tale vra­gen­li­jst soft­ware een absolute must. Indi­vidu­ele vra­gen, vraa­gro­tatie, inte­gratie van beelden, fil­ter­voor­waar­den en nog veel meer zijn de basis­principes van pro­fes­sioneel feed­back­be­heer.

Meet klant­tevre­den­heid in real time!

Say­Way biedt de tablet­feed­backsys­te­men elke dag vanu­it elke locatie de infor­matie over de klanter­var­ing en trans­porteert deze naar de ver­ant­wo­ordelijke posi­ties en per­so­n­en.
Vra­gen­li­jsten en enquêtes van meer dan 20 bedri­jf­s­takken

Vra­gen­li­jsten en enquêtes van meer dan 20 bedri­jf­s­takken

Wij hebben beproefde vra­gen­li­jsten en enquêtes ontwikkeld in meer dan 20 indus­trieën waarmee u alle belan­grijke indi­ca­toren van klant­tevre­den­heid en -ervar­ing kunt meten en bereke­nen:

 • Dri­vier­analy­ses (Wat zijn de rede­nen voor ontevre­den­heid?)
 • Instru­menten voor klanten­bind­ing (dienst/ondersteuning; mar­ket­ing­cam­pagnes)
 • Net Pro­mo­tor Score (NPS)
 • Text analyse (automa­tis­che eval­u­atie van sen­ti­ment en onder­w­er­pen)
Het dat­a­plat­form Say­Way

Het klant­tevre­den­hei­d­son­der­zoek wordt opti­maal inge­vuld door het dat­a­plat­form van Say­Way. Naast de bereken­ing van de klant­tevre­den­hei­dsin­dex wor­den alle veran­derin­gen in de omgang met klanten snel en duidelijk geanaly­seerd en gecom­mu­niceerd (rap­porten; waarschuwin­gen, tick­ets). Zo zijn er tal van instru­menten voor klanten­bind­ing beschik­baar, die elke onderne­m­ing helpen om de klantre­latie te onder­houden en daar­door de klant­tevre­den­heid sys­tem­a­tisch en con­tinu te ver­hogen.

Hoe werkt een SayWay klanttevredenheidsonderzoek in de praktijk?

SayWay 6 Level Klanttevredenheidsfomule en Klantloyaliteitsformule

Het meten van klant­tevre­den­heid

Gegevens in real time over­bren­gen

Bereken klant­tevre­den­heid

Eval­u­atie en resul­tat­en in real time weergeven en ver­sprei­den

Veran­derin­gen en ver­be­terin­gen aan­bren­gen

Onder­houden van klantre­laties

Klanttevredenheid in Retail (post)


Retail (in Bricks) behoort tot één van onze belan­grijk­ste sec­toren. Grote retail­con­cerns in West-, Zuid- en Oost-Europa hebben hun fil­ialen uit­gerust met Say­Way, om per­ma­nent hun ‘cus­tomer expe­ri­ence’ te meten en sys­tem­a­tisch klant­tevre­den­heid te man­a­gen.
Naast de Net Pro­mo­tor Score (NPS) voor het meten van klant­tevre­den­heid in de detail­han­del zet Say­Way ook de ‘dri­ver analy­sis’ met suc­ces in. Hier­bij wor­den alleen kri­tis­che en ontevre­den klanten extra vra­gen gesteld over de rede­nen van hun ontevre­den­heid. Zodoende wor­den tevre­den klanten niet opge­houden, en u leert enkel van de ontevre­den klanten wat het spec­i­fieke prob­leem geweest is.
Klik hier voor meer infor­matie over een klant­tevre­den­hei­d­son­der­zoek in Retail.

Say­Way in de detail­han­del

Voordelen SayWay feedback en klanttevredenheid (post)


— Sta­biele inkom­sten via een sta­biele klantre­latie
— Sti­jging van de omzet door up-sell­ing bij uw loyale klantenbe­stand
— Nieuwe verkopen door meer aan­bevelin­gen
— Min­der onder­s­te­un­ings- en ser­vicekosten door ver­be­ter­de klantre­laties
— Bespaar­mo­gelijkhe­den in Mar­ket­ing (Reclame) bin­nen het totale con­cern
— Iedere werkne­mer kri­jgt een voor zijn of haar rol passende rap­portage
— De klant­feed­back van het klant­tevre­den­hei­d­son­der­zoek wordt iedere dag vanu­it iedere fysieke meet­lo­catie ver­stu­urd
— Say­Way geeft een posi­tief sig­naal naar uw klanten
— Feed­back met Say­Way is super­sim­pel. Geen e-mail, geen tele­foon­t­je, geen extra soft­ware
– direct op het ‘point of expe­ri­ence’ bruik­baar
— Open vra­gen zijn mogelijk en de tekst wordt automa­tisch ingelezen en geïn­ter­pre­teerd
— De Say­Way feed­back appa­rat­en kun­nen wor­den aangepast aan het lay-out­/de Cor­po­rate Iden­ti­ty van uw organ­isatie
— Naast het klant­tevre­den­hei­d­son­der­zoek kan Say­Way ook voor ander mark­ton­der­zoek en mar­ket­ing­cam­pagnes ingezet wor­den.
— Elk appa­raat is pro­fes­sioneel gecon­troleerd, onder­houden en kan op afs­tand met nieuwe inhoud bedi­end wor­den.
— Wijzigin­gen en nieuwe vra­gen­li­jsten bij Say­Way zijn al in de pri­js inbe­grepen.

Bedri­jf

Naam*

E-Mail*

Tele­foon­num­mer

Uw bericht

* Ver­plichte veldenDE TERMINAL

Say­Way gebruikt pro­fes­sionele B2B-tablet­ten, die spe­ci­aal voor ons zijn ver­vaardigd en zich hebben bewezen in lang en mas­saal gebruik in meer dan 5.000 ter­mi­nals.

DE RAPPORTAGE

Flex­i­bele oplossin­gen voor indi­vidu­ele behoeften. Met Say­Way zijn er geen gren­zen. Of het nu gaat om video-inte­gratie of waarschuwings­mails.

VERDRAG

Hebt u hulp nodig bij het mak­en van een geschik­te vra­gen­li­jst of kunt u de nieuw verkre­gen gegevens nog niet juist inter­preteren? Say­Way helpt je daar­bij.