info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Moderne feedback van patiënten

Digitaal, snel en makkelijk in uw ziekenhuis

Heeft zich al bewezen in meer dan 150 ziekenhuizen wereldwijd.

Feedbackterminal-Krankenhaus-Patientenfeedback-Besucherfeedback

Hoe SayWay in ziekenhuizen gebruikt kan worden

Verzamel onsite feedback in de volgende situaties

Feedback bij ontslag

Onze mobiele sys­te­men wor­den vaak gebruikt om de feed­back kort voor ontslag in de beschutte omgev­ing van de zieken­huisafdel­ing te verza­me­len. Wan­neer het ver­ple­gend per­son­eel enkele vrien­delijke woor­den tot de patiën­ten richt als ze hen de tablet met de vra­gen­li­jst over­handi­gen zijn zij berei­d­williger om deel te nemen. Zo kun­nen hier ook lan­gere, meer gede­tailleerde vra­gen­li­jsten gebruikt wor­den.

Feedback op de afdelingen

Say­Way feed­backsys­te­men wor­den vaak in de cen­trale ruimtes van zieken­huisafdelin­gen gebruikt. Met de dri­jfveer­analyse kun­nen we de oorza­k­en van de ontevre­den­heid snel en makke­lijk achter­halen, zon­der de tevre­den mensen onn­odig te storen.

Feedback van medewerkers

Vra­gen­li­jsten kun­nen op elk Say­Way-sys­teem hand­matig, of op afs­tand vanu­it het hoofd­kan­toor, wor­den gewis­seld. Wij advis­eren onze klanten om het sys­teem min­stens vier maal per jaar voor een medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek te gebruiken. Het vin­den van goed per­son­eel is vaak moeil­ijk en kost­baar. Daarom is het ver­standig om nauw samen te werken met medew­erk­ers en het ver­loop zoveel mogelijk te beperken. Met ges­tandaardis­eerde medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoeken die zich al in de prak­tijk bewezen hebben kan Say­Way helpen om dit te bereiken.

Feedback in de wachtruimtes

Wachtru­imtes bieden ruimte voor ontevre­den­heid. Zij zijn een goede locatie om patiën­ten en bezoek­ers een dig­i­taal com­mu­ni­catiekanaal aan te bieden. Enerz­i­jds om waar ook maar mogelijk ver­be­terin­gen door te voeren, anderz­i­jds om te voorkomen dat erg­ernissen op andere plat­forms wor­den gespuid

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Het feedbackproces

Om een feed­back­pro­ject suc­cesvol te lat­en zijn en voort­durend te gebruiken, moet het feed­back­pro­ces heel nauwkeurig wor­den gedefinieerd en geïm­ple­menteerd. Duidelijke ver­ant­wo­ordelijkhe­den bin­nen het project, geschik­te vra­gen­li­jsten en een nauwkeurige locatiekeuze zijn slechts enkele van de onderde­len van het opzetten van een feed­back­pro­ces. Als alter­natief kan een sys­teem wor­den opgezet waarin patiën­ten en hun bezoek­ers automa­tisch een uitn­odig­ing ont­van­gen om feed­back te geven nadat ze con­tact hebben gehad met het zieken­huis.

 

Closed Loop

Het Closed-Loop­con­cept geeft u richtli­j­nen over hoe u actief aan de slag kunt gaan met de verza­melde feed­back­da­ta en hoe u de resul­tat­en ‘terug’ kunt ver­tal­en naar uw doel­groep. Op deze manier vor­men feed­back, opti­mal­isatie en infor­matie een cirkel, een Closed Loop. Ons project man­age­ment team helpt u graag met het Closed-Loop­pro­ces.

Feedback op tablets in ziekenhuizen

Baat dit digitale kanaal voor patiënten en bezoekers uit

De uitdagin­gen met betrekking tot kwaliteits­man­age­ment in zieken­huizen nemen voort­durend toe. Tegelijk­er­ti­jd wor­den zieken­huizen gecon­fron­teerd met toen­e­mende con­cur­ren­tie. Daarom is het belan­grijk om ver­schil­lende doel­groepen de kans te bieden om hun waarder­ing en hun kri­tiek direct op de plaats waar ze die ervaren uit te spreken – op de afdel­ing, in wachtru­imtes, bij de uit­gang, en natu­urlijk op de kamers van de patiën­ten. Gezien de resul­tat­en real-time online geanaly­seerd wor­den kan elke negatieve ontwik­kel­ing direct wor­den gepa­reerd. Papieren vra­gen­li­jsten behoren tot het verleden.

 

Say­Way helpt zieken­huizen en zieken­huis­groepen om dit dig­i­tale kanaal snel en een­voudig op te zetten, zon­der de bestaande IT-infra­struc­tu­ur te ver­storen. Dit doen we met behulp van een tool­box die we samen met onze klanten ontwikkeld en voort­durend ver­be­terd hebben:

Continue meting van patiënttevredenheid

Met ons een­voudig op te bouwen feed­backsys­teem kunt u con­tinu tot op microniveau van elke afdel­ing de patiënt­tevre­den­heid meten. Op macroniveau, bijv. het hoofd­kan­toor, kun­nen zieken­huizen en/of afdelin­gen een­voudig wor­den gemon­i­tord en geop­ti­maliseerd.

 

SayWay als marketinginstrument

In de eerste plaats verza­melt Say­Way “slechts” beo­ordelin­gen. Maar het sys­teem kan veel meer dan dat. Het hebben van een feed­back­kanaal dat voort­durend feed­back meet, zendt ook een sig­naal uit naar de doel­groep, zelfs als het sys­teem niet wordt gebruikt. Als patiën­ten en bezoek­ers feed­back geven op het moment dat ze het zieken­huis ver­lat­en is dat een soort ‘emo­tion­eel uitcheck­en’. Daar­naast kan het sys­teem ook als infor­matiepa­neel wor­den gebruikt. Op de laat­ste pag­i­na van het onder­zoek kan een beeld wor­den getoond, bijvoor­beeld om de mensen aan een activiteit te herin­neren.

 

SayWay als “digitale verzamelbak ”

Vooral in de gezond­hei­d­szorg bestaat het grote risi­co dat ontevre­den patiën­ten hun onge­noe­gen uiten op dig­i­tale plat­forms (zoals social media) waar u geen con­t­role over hebt. Met Say­Way kunt u deze onge­noe­gens in een bescher­mde omgev­ing verza­me­len, en hier snel opbouwend op rea­geren (bijvoor­beeld als de per­soon in kwest­ie om een reac­tie heeft gevraagd).

Feedbackvragenlijsten

Speciale functies voor ziekenhuizen

patientenfeedback-krankenhaus

Gesplitste vragenlijst

Ges­plit­ste vra­gen­li­jst
Vri­jwel ieder soort vra­gen­li­jst kan met de Say­Way feed­back-soft­ware wor­den geïm­ple­menteerd. In zieken­huizen heeft de ges­plit­ste dri­jfveer­analyse van Say­Way zich ontwikkeld tot een stan­daard. De eerste vraag lei­dt tot een dif­fer­en­ti­atie tussen gehos­pi­taliseerde mensen en bezoek­ers. Ver­vol­gens wordt alleen de ontevre­den mensen gevraagd naar de rede­nen van hun ontevre­den­heid. Tevre­den deel­ne­mers kri­j­gen alleen een aan­vul­lende vraag waar ze hun lof of sug­gesties kun­nen uiten. Zo kun­nen we de oorza­k­en van de ontevre­den­heid snel en makke­lijk achter­halen, zon­der de tevre­den mensen onn­odig te bevra­gen.

De net promoter score (NPS)

Steeds meer zieken­huizen hebben het NPS-sys­teem toegepast voor onsite feed­back. Dit is een ges­tandaardis­eerd onder­zoekscon­cept dat de waarschi­jn­lijkheid meet dat een klant het bedri­jf, het prod­uct, of de dienst aan iemand anders zou aan­beve­len. Boven­di­en meet het indi­rect loy­aliteit en klant­tevre­den­heid. Uit veel onder­zoeken blijkt dat NPS samen­hangt met zake­lijk suc­ces. Het is van cru­ci­aal belang dat NPS voort­durend wordt geme­ten, zodat veran­derin­gen op betrouw­bare wijze kun­nen wor­den opge­spo­ord en actief con­tact met klanten wordt opgenomen met betrekking tot hun feed­back.

Rapportage op maat

Centraal of lokaal: altijd contact met uw doelgroep

Elk zieken­huis en elke zieken­huis­groep heeft andere infor­matie nodig. De Say­Way-rap­portage­tool biedt oplossin­gen op maat, om aan uw behoeften en die van uw organ­isatie te vol­doen. Ver­schil­lende locatiestruc­turen vra­gen om spe­ciale dash­boards.

Afhanke­lijk van de hiërar­chis­che niveaus wordt het rollen-en-recht­en­sys­teem anders ontwikkeld.
Het ontwerp van geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten moet naad­loos aansluiten bij de indi­vidu­ele eisen. Het team van Say­Way helpt u graag bij het ontwer­pen van uw eigen online rap­portage.

feedback-online-reporting-browser