info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

De medewerkerstevredenheid meten? SayWay laat zien hoe!

Waarom is een medewerkerstevredenheidsonderzoek belangrijk?

Tevreden en gemotiveerde werknemers zijn naast tevreden klanten sleutelelementen van het succes van elk bedrijf.

Een medew­erk­er­stevre­den­hei­d­son­der­zoek en gede­gen feed­back­processen zullen ervoor zor­gen dat het man­age­ment van uw bedri­jf real­is­tis­che infor­matie kri­jgt over de beroeps­matige en emo­tionele tevre­den­heid, en in het bij­zon­der de moti­vatie van uw werkne­mers. Op basis hier­van kun­nen beslissin­gen wor­den genomen en maa­trege­len wor­den uit­gevo­erd, ter bevorder­ing van de moti­vatie van uw per­son­eel. Hier­mee zorgt u ervoor dat de suc­cesko­ers van uw organ­isatie gevol­gd wordt.

Organisaties die medewerkers motiveren en integraal medewerkerstevredenheid ontwikkelen:

• hebben duidelijk lage kosten als gevolg van min­der ver­loop van arbei­d­skracht­en (werv­ingskosten, oplei­d­ingskosten, ver­lies van knowhow).
• realis­eren omzetsti­jging door gemo­tiveerde werkne­mers in alle posi­ties die van invloed zijn op het com­mer­ciële suc­ces van uw organ­isatie.
• creëren opti­male toekom­st­per­spec­tieven en inno­vatiepo­ten­tieel, omdat een hoge moti­vatie van de werkne­mer en een hoge tevre­den­heid van de werkne­mer het werkgev­er­sima­go van uw bedri­jf ver­sterken. Hier­door kan uw organ­isatie belan­grijk nieuw tal­ent en goede pro­fes­sion­als aantrekken.

Medewerkersonderzoeken met SayWay

SayWay biedt 3 verschillende soorten werknemersonderzoek. Wij adviseren u om het juiste pakket voor u te vinden.

De “klassieke” per­son­eelsen­quêtes

Veel bedri­jven houden eens per jaar of om de twee jaar een groot per­son­eel­son­der­zoek. Het doel is een uit­ge­brei­de met­ing van de tevre­den­heid van de medew­erk­ers. De vra­gen­li­jsten zijn vrij lang (ca. 40 tot meer dan 100 vra­gen) en hebben betrekking op vele aspecten en details van de gehele werkomgev­ing (moti­vatie van de werkne­mers, bedri­jf­sima­go, werk­plek­in­richt­ing, etc.).

Deze werkne­mersen­quête wordt van­daag de dag nog steeds vaak uit­gevo­erd als een papieren enquête. Een steeds grot­er deel van de enquêtes onder werkne­mers wordt echter al online uit­gevo­erd.

Say­Way onder­s­te­unt u met uw “klassieke” medew­erk­ersen­quête online:

  • Con­cept van de vra­gen­li­jst (ontwik­kel­ing van de vra­gen­li­jst voor medew­erk­er­son­der­zoek)
  • Pro­gram­mer­ing en ontwerp van het feed­back­for­muli­er
  • Ver­strekking van de enquêtekop­pel­ing, QR-codes, e-mail, intranet­inte­gratie, enz.
  • Beveilig­ing en pri­va­cy-con­forme host­ing van enquêtegegevens in Duit­s­land
  • Online rap­portage van medew­erk­er­stevre­den­heid
  • Automa­tis­che verzend­ing van ver­schil­lende PDF-rap­porten (afhanke­lijk van positie/rol)
  • Eval­u­atie van de medew­erk­ersen­quête met ruwe gegevens (bijv. Excel)
  • Cre­atie van indi­vidu­ele eval­u­aties met aan­bevelin­gen voor actie (bevorder­ing van de moti­vatie van werkne­mers, werk­plek­in­richt­ing, bedri­jf­sima­go)
  • Com­mu­ni­catiemaa­trege­len (doel­stellin­gen van het werkne­mer­son­der­zoek, infor­matie over de resul­tat­en)
Medew­erk­er­son­der­zoek in de “stemhok­je”: Enquêteterminal/feedbacksysteem

Als medew­erk­ers niet online kun­nen deel­ne­men aan het onder­zoek, is er de mogelijkheid om ter plaatse in het bedri­jf en op de locaties Say­Way feed­back sys­te­men op te zetten:

  • Aan­vul­lend als aan­vulling op online medew­erk­ersen­quête
  • Volledig gebruik van feed­back­ap­pa­rat­en voor medew­erk­er­stevre­den­hei­d­son­der­zoeken
Per­ma­nente polss­lag en aan­vul­lende enquêtes bij de medew­erk­ers
  • Say­Way­Way feed­back sys­te­men wor­den ter plaatse gebruikt als een con­tinu, open feed­back­kanaal ter onder­s­te­un­ing van de grote hoof­don­der­zoeken met een dagelijkse stem­mings­barom­e­ter.
  • Korte enquête die snel, een­voudig en dagelijks kan wor­den gebruikt door werkne­mers die “langskomen”.
  • Voor­waardelijk aan de werkne­mersen­quête: Spec­i­fieke, tijdelijke enquêtes (bedri­jfs­feesten, even­e­menten, suggestieprogramma’s) kun­nen ook wor­den uit­gevo­erd op alle of bepaalde sys­te­men op elk moment.

Wezenlijke voordelen voor uw medewerkerstevredenheidsonderzoek door het gebruik van SayWay

voordelen:


— Online feed­back van medew­erk­er­stevre­den­heid, alsook feed­back via lokaal geplaat­ste ter­mi­nals
— Volledi­ge anon­imiteit door feed­backsys­te­men. Geen e-mails naar indi­viduen nodig
— Say­Way kan gebruikt wor­den om een “Deep dive” (diep­gaand onder­zoek) uit te vra­gen, maar is ook uiter­mate geschikt voor kleinere onder­zoeken
— De per­ma­nente terugkop­pel­ing van medew­erk­er­stevre­den­heid is een belan­grijk vroegti­jdig waarschuwingssys­teem dat de kleinere schom­melin­gen en stem­min­gen in uw organ­isatie snel aan het licht brengt
— Duidelijke omschri­jv­ing van de doel­stellin­gen van uw medew­erk­er­stevre­den­hei­d­son­der­zoek
— Aan­vulling op bestaande feed­back tools via dagelijkse vra­gen­li­jsten
— Hogere moti­vatie van werkne­mers om deel te nemen door mid­del van alter­natieve onder­zoeksmo­gelijkhe­den
— Volledig tech­nisch beheer van de werkne­mers­feed­back via Say­Way
— Oper­atie, mon­i­tor­ing en actu­alis­er­ing van alle feed­backsys­te­men via Say­Way
— Inter­na­tionale medew­erk­er­stevre­den­hei­d­son­der­zoeken in vele ver­schil­lende tal­en zijn mogelijk
— Uit­ge­brei­de voor­beelden en sjablo­nen voor medew­erk­er­stevre­den­hei­d­son­der­zoek en feed­back­processen

Bedri­jf

Naam*

E-Mail*

Tele­foon­num­mer

Uw bericht

* Ver­plichte veldenDE TERMINAL

Say­Way installeert pro­fes­sionele B2B-tablet­ten, die spe­ci­aal voor ons zijn ver­vaardigd en zich hebben bewezen in lang en mas­saal gebruik in meer dan 5.000 ter­mi­nals.

DE RAPPORTAGE

De uit­ge­brei­de Say­Way analyse oploss­ing: Snel en een­voudig leren wat medew­erk­ers echt denken en wat er ver­be­terd kan wor­den. Online real-time analyse, automa­tis­che PDF-rap­porten, waarschuwings­mails, tek­st­analyse.

CONSULTING

20 jaar ervar­ing met feed­back man­age­ment in meer dan 20 indus­trieën. Wij begelei­den u effec­tief bij het opzetten van een pro­ces van feed­back van medew­erk­ers dat oper­a­tion­eel en strate­gisch werkt.