info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Feedback in de auto-industrie

Manage communicatie, loyaliteit en aanbevelingen

Hoe SayWay in de auto-industrie gebruikt kan worden

Verzamel onsite feedback in de volgende situaties

Basisfeedback

In de auto-indus­trie installeert Say­Way een bas­is­feed­backsys­teem dat snel en voort­durend de rel­e­vante para­me­ters reg­istreert. Dit genereert een betrouw­bare tevre­den­hei­ds­grafiek die elke afdel­ing als basis kan gebruiken voor beslissin­gen. Daar­naast wor­den dri­jfveer­analy­ses vaak gebruikt om de oorza­k­en van ontevre­den­heid snel bloot te leggen. De tool wordt zo ont­wor­pen dat klanten hun feed­back in uw verkoop-, sup­port- en ser­viceafdelin­gen snel en direct kun­nen geven.

klantonderzoeken

Geau­toma­tiseerde en geper­son­aliseerde feed­back­processen kun­nen in deze con­text wor­den gegenereerd: Klanten kri­j­gen nadat ze uw garage hebben bezocht automa­tisch geper­son­aliseerde e-mails met het ver­zoek om uw dien­stver­len­ing direct te beo­orde­len.

Fly­ers, nieuws­brieven of labels aan de achteruitk­ijk­spiegel kun­nen ook gebruikt wor­den om klanten eraan te herin­neren feed­back te geven.

Complexe onderzoeksprojecten

De sys­te­men kun­nen voor ieder soort onder­zoek wor­den gebruikt, afhanke­lijk van de eisen. Bijvoor­beeld om de accep­tatie en per­cep­tie van struc­turele wijzigin­gen, reclame-uitin­gen of spe­ciale pro­moties te onder­zoeken. De sys­te­men wor­den ook steeds meer gebruikt voor tra­di­tionele mark­ton­der­zoek­spro­jecten. Wan­neer een medew­erk­er per­soon­lijk aan een klant vraagt om een meer gede­tailleerde enquête in te vullen en een kleine beloning aan­biedt, daalt het aan­tal vroegti­jdi­ge uit­stap­pers in het onder­zoek tot vri­jwel nul.

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Vra­gen­li­jsten kun­nen op elk Say­Way-sys­teem hand­matig, of op afs­tand vanu­it het hoofd­kan­toor, wor­den gewis­seld. Wij advis­eren onze klanten om het sys­teem min­stens vier maal per jaar voor een medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek te gebruiken. Het vin­den van goed per­son­eel is vaak moeil­ijk en kost­baar. Daarom is het ver­standig om nauw samen te werken met medew­erk­ers en het ver­loop zoveel mogelijk te beperken. Met ges­tandaardis­eerde medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoeken, die zich al in de prak­tijk bewezen hebben kan Say­Way helpen om dit te bereiken.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Het feedbackproces

Om een feed­back­pro­ject suc­cesvol te lat­en zijn en voort­durend te gebruiken, moet het feed­back­pro­ces heel nauwkeurig wor­den gedefinieerd en geïm­ple­menteerd. Duidelijke ver­ant­wo­ordelijkhe­den bin­nen het project, geschik­te vra­gen­li­jsten en een nauwkeurige locatiekeuze zijn slechts enkele onderde­len van het opzetten van een feed­back­pro­ces. Een extra optie is het uitn­odi­gen van klanten tot het geven van feed­back na een verkoopge­sprek of na de over­dracht van een voer­tu­ig.

 

Closed Loop

Het Closed-Loop­con­cept geeft u richtli­j­nen over hoe u actief aan de slag kunt gaan met de verza­melde feed­back­da­ta en hoe u de resul­tat­en ‘terug’ kunt ver­tal­en naar uw doel­groep. Op deze manier vor­men feed­back, opti­mal­isatie en infor­matie een cirkel, een Closed Loop. Als het Closed-Loop­con­cept werkt zullen klanten gaan inzien dat hun feed­back heeft geholpen bij het ver­beteren van zwakke pun­ten in uw ser­vice, wat tot een sterkere band met uw bedri­jf lei­dt. Ons project man­age­ment team helpt u graag met het Closed-Loop­pro­ces.

Feedback op tablets in autoshowrooms en garages

Baat dit digitale kanaal naar klanten uit. In alle filialen.

De nieuwe, nog onver­sto­orde indrukken van een klant tij­dens een verkoopge­sprek in een autoshow­room of garage zijn van onschat­bare waarde. Zek­er wan­neer de infor­matie in real-time beschik­baar is en direct hierop rea­geren mogelijk is. Bij de tra­di­tionele tele­foo­nen­quêtes die een paar dagen of weken na lev­er­ing van een dienst wor­den uit­gevo­erd is een groot deel van de details alweer ver­geten. Boven­di­en duurt het vaak lang voor­dat de uitkom­sten van tele­foo­nen­quêtes beschik­baar zijn voor dege­nen die in de ver­schil­lende ves­tigin­gen ver­ant­wo­ordelijk zijn.

 

Say­Way helpt autoshow­rooms en garageketens om een dig­i­taal com­mu­ni­catiekanaal op te zetten bij elke ves­tig­ing. Zo kan sneller op klantwensen wor­den gereageerd. Dit doen we met behulp van een tool­box die we samen met klanten in de auto-indus­trie hebben ontwikkeld:

Continue meting van klanttevredenheid

Tevre­den klanten bli­jven langer klant. Met ons een­voudig op te bouwen feed­backsys­teem kunt u con­tinu tot op microniveau van elke afdel­ing de klant­tevre­den­heid meten. Op macroniveau, bijv. het hoofd­kan­toor, kun­nen ves­tigin­gen een­voudig wor­den gemon­i­tord en geop­ti­maliseerd.

 

SayWay als marketinginstrument

In de eerste plaats verza­melt Say­Way “slechts” beo­ordelin­gen. Maar het sys­teem kan veel meer dan dat. Het hebben van een feed­back­kanaal dat voort­durend feed­back meet, zendt ook een sig­naal uit naar de doel­groep, zelfs als het sys­teem niet wordt gebruikt. Als klanten feed­back geven op het moment dat ze de show­room ver­lat­en is dat een soort ‘emo­tion­eel uitcheck­en’. Daar­naast kan het sys­teem ook als infor­matiepa­neel wor­den gebruikt. Veel van onze klanten gebruiken de laat­ste pag­i­na van het onder­zoek voor reclame-uitin­gen, om bijvoor­beeld spe­ciale aan­biedin­gen op ban­den­wis­sels te tonen.

Feedbackinstrumenten voor de auto-industrie

Speciale functies voor de auto-industrie

kundenfeedback-autohauskundenfeedback-autohaus

De drijfveeranalyse

Vri­jwel ieder soort vra­gen­li­jst kan met de Say­Way feed­back-soft­ware wor­den geïm­ple­menteerd. In garages en autoshow­rooms heeft de dri­jfveer­analyse van Say­Way zich ontwikkeld tot de stan­daard. Bij een dri­jfveer­analyse wor­den alleen de ontevre­den klanten doorgeleid naar een tweede pag­i­na, waar naar de rede­nen van hun ontevre­den­heid wordt gevraagd. De tevre­den klanten kri­j­gen alleen een aan­vul­lende open vraag om lof of sug­gesties te kun­nen uiten. Op deze manier wor­den tevre­den klanten niet onn­odig gesto­ord en kun­nen ontevre­den klanten hun onge­noe­gens uiten.

De net promoter score (NPS)

Steeds meer bedri­jven in de auto-indus­trie hebben het NPS-sys­teem toegepast voor onsite feed­back. Dit is een ges­tandaardis­eerd onder­zoekscon­cept dat de waarschi­jn­lijkheid meet dat een klant het bedri­jf, het prod­uct, of de dienst aan iemand anders zou aan­beve­len. Boven­di­en meet het indi­rect loy­aliteit en klant­tevre­den­heid. Uit veel onder­zoeken blijkt dat NPS cor­releert met inkom­sten­sti­jging. Het is van cru­ci­aal belang dat NPS voort­durend wordt geme­ten, zodat veran­derin­gen op betrouw­bare wijze kun­nen wor­den opge­spo­ord en actief con­tact met klanten wordt opgenomen met betrekking tot hun feed­back.

mitarbeiterfeedback-automobilbranche

Rapportage op maat

Centraal of lokaal: altijd contact met uw doelgroep

Elke onafhanke­lijke garage of autoshow­room heeft andere infor­matie nodig. De Say­Way-rap­portage­tool biedt oplossin­gen op maat, om aan uw behoeften en die van uw organ­isatie te vol­doen. Ver­schil­lende locatiestruc­turen vra­gen om spe­ciale dash­boards. Afhanke­lijk van de hiërar­chis­che niveaus wordt het rollen-en-recht­en­sys­teem anders ontwikkeld.

Het ontwerp van geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten die naar de aange­merk­te man­agers of lei­d­inggeven­den bij garages wor­den ges­tu­urd, moet naad­loos aansluiten bij de indi­vidu­ele eisen. Het retail team van Say­Way helpt u graag bij het ontwer­pen van uw eigen online rap­portage.

feedback-online-reporting-browser