info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Feedback in de sportschool

Optimaal beheer van loyaliteit van leden en aanbevelingscijfers

Feedbackterminal-Mitgliederfeedback-Fitnessstudio
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Het feedbackproces

Om een feed­back­pro­ject suc­cesvol te lat­en zijn en voort­durend te gebruiken, moet het feed­back­pro­ces heel nauwkeurig wor­den gedefinieerd en geïm­ple­menteerd. Duidelijke ver­ant­wo­ordelijkhe­den bin­nen het project, geschik­te vra­gen­li­jsten en een nauwkeurige locatiekeuze zijn slechts enkele onderde­len van het opzetten van een feed­back­pro­ces. Een extra optie is het uitn­odi­gen van klanten tot het geven van feed­back na con­tact bij de kas­sa, of na een gesprek met een medew­erk­er.

 

Closed Loop

Het Closed-Loop­con­cept geeft u richtli­j­nen over hoe u actief aan de slag kunt gaan met de verza­melde feed­back­da­ta en hoe u de resul­tat­en ‘terug’ kunt ver­tal­en naar uw doel­groep. Op deze manier vor­men feed­back, opti­mal­isatie en infor­matie een cirkel, een Closed Loop. Voor Say­Way houdt de Closed Loop voor sportsc­holen het vol­gende in:

1. 1. Terug­bel­func­tie: Als een lid een reac­tie op zijn of haar feed­back wil kan dit direct in de ter­mi­nal wor­den aangegeven en is een onmid­del­lijke reac­tie mogelijk. Vooraf aangewezen medew­erk­ers kri­j­gen een alert met de feed­back en de con­tact­gegevens, zodat per­soon­lijk con­tact met het lid kan wor­den opgenomen.
2. 2. Feed­back over veran­derin­gen: De belan­grijk­ste zak­en die in de feed­back wer­den genoemd, eve­nals de getrof­fen maa­trege­len, wor­den per kwartaal ver­meld. Dit kan bijvoor­beeld in nieuws­brieven en op med­edelin­gen­bor­den.

Feedback in sportscholen

Baat dit digitale kanaal naar klanten uit.

Het stelsel­matige gebruik van Say­Way in sportsc­holen heeft direct invloed op hun suc­ces. Leden bren­gen vaak een groot deel van hun vri­je tijd door in de sportschool. Iden­ti­fi­catie en gedreven­heid zijn in deze con­text erg belan­grijk. Deze intrin­sieke moti­vatie van leden en de con­tractuele verbin­tenis­sen mak­en het extreem belan­grijk om ervoor te zor­gen dat bin­nen de sportschool alles per­fect is. Of het nu gaat om lesroost­ers, train­ers, de staat van het train­ings­ma­te­ri­aal, in hoev­erre alles schoon is, of wat dan ook – het voort­durend opti­malis­eren van zak­en en dit ook naar leden toe com­mu­niceren wordt beloond met een hoge loy­aliteit onder de bestaande leden en, dankz­ij de hoge aan­bevel­ingsper­cent­ages, een regel­matige toe­stroom van nieuwe leden.
Say­Way beperkt de drem­pels voor het geven van feed­back tot een absolu­ut min­i­mum. Leden kun­nen anon­iem en snel feed­back geven op hun train­ingssessie. Als mark­tlei­ders hebben we Say­Way in meer dan 200 sportsc­holen geïn­stalleerd. Zow­el de hoeveel­heid als de kwaliteit van de feed­back is uit­zon­der­lijk hoog en con­stant in de loop der tijd. Sportsc­holen gebruiken het Say­Way-cri­teri­um als algemene richtli­jn voor de Duitse sportschool­sec­tor.

 

Say­Way helpt sportschoolketens en onafhanke­lijke sportsc­holen om een dig­i­taal com­mu­ni­catiekanaal op te zetten bij elke ves­tig­ing, zodat sneller op klantwensen kan wor­den gereageerd. Dit doen we met behulp van een tool­box die we samen met onze klanten hebben ontwikkeld:

Continue meting van klanttevredenheid

Met ons een­voudig op te bouwen feed­backsys­teem kunt u con­tinu tot op microniveau van elke sportschool de klant­tevre­den­heid meten. Op macroniveau, bijv. het hoofd­kan­toor, kun­nen ves­tigin­gen een­voudig wor­den gemon­i­tord en geop­ti­maliseerd.
We hebben een opti­maal bas­is­feed­backsys­teem voor de sportschool­sec­tor ontwikkeld waarin leden hun feed­back meteen na een train­ingssessie kun­nen doorgeven. Hier­mee wordt de stem­ming onder de leden opge­maakt en dit geeft nauwkeurige infor­matie in het geval van prob­le­men, zodat u pre­cies weet waar ver­be­terin­gen nodig zijn.

 

SayWay als marketinginstrument

In de eerste plaats verza­melt Say­Way “slechts” beo­ordelin­gen. Maar het sys­teem kan veel meer dan dat. Het hebben van een feed­back­kanaal dat voort­durend feed­back meet, zendt ook het sig­naal uit naar de klanten dat ze wor­den gere­specteerd. Als klanten feed­back geven op het moment dat ze de sportschool ver­lat­en is dat een soort ‘emo­tion­eel uitcheck­en’. Daar­naast kan het sys­teem ook als infor­matiepa­neel wor­den gebruikt. Veel van onze klanten gebruiken de laat­ste pag­i­na van het onder­zoek voor reclame-uitin­gen, bijvoor­beeld voor spe­ciale aan­biedin­gen voor leden.

Feedback als fitness instrument

Speciale functies voor de sportschoolsector

De drijfveeranalyse voor fitness

Vri­jwel ieder soort vra­gen­li­jst kan met de Say­Way feed­back-soft­ware wor­den geïm­ple­menteerd. In sportsc­holen heeft de dri­jfveer­analyse voor sportsc­holen van Say­Way zich ontwikkeld tot stan­daard. Bij een dri­jfveer­analyse wor­den alleen de ontevre­den klanten doorgeleid naar een tweede pag­i­na, waar naar de rede­nen van hun ontevre­den­heid wordt gevraagd. De tevre­den klanten kri­j­gen alleen een aan­vul­lende open vraag om lof of sug­gesties te kun­nen uiten. Op deze manier wor­den tevre­den klanten niet onn­odig gesto­ord en kun­nen ontevre­den klanten hun onge­noe­gens uiten.

Rapportage op maat

Centraal of lokaal: altijd contact met uw doelgroep

Elke onafhanke­lijke sportschool of sportschoolketen heeft andere infor­matie nodig. De Say­Way-rap­portage­tool biedt oplossin­gen op maat, om aan uw behoeften en die van uw organ­isatie te vol­doen. Ver­schil­lende struc­turen (bijv. bij fran­chis­ing) vra­gen om spe­ciale dash­boards. Afhanke­lijk van de hiërar­chis­che niveaus wordt het rollen-en-recht­en­sys­teem anders ontwikkeld.

Het ontwerp van geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten die naar de aange­merk­te man­agers of sportschoollei­ders wor­den ges­tu­urd, moet naad­loos aansluiten bij de indi­vidu­ele eisen. Het retail team van Say­Way helpt u graag bij het ontwer­pen van uw eigen online rap­portage.

Hoe SayWay in de sportschoolsector gebruikt kan worden

Verzamel onsite feedback in de volgende situaties

Basisfeedback

In sportsc­holen installeert Say­Way een bas­is­feed­backsys­teem dat snel en voort­durend de rel­e­vante para­me­ters reg­istreert. Say­Way lev­ert een betrouw­bare tevre­den­hei­ds­grafiek, samen met de rede­nen voor ontevre­den­heid. Iedere sportschool kan deze als basis voor snelle besluitvorm­ing gebruiken.

Speciale onderzoeken/campagnes

De com­plete infra­struc­tu­ur van de feed­back appa­rat­en kan snel en makke­lijk op afs­tand bedi­end wor­den. Een enkele, of alle sportsc­holen van een keten, kun­nen voor een beperk­te tijds­du­ur spe­ciale enquêtes of cam­pagnes lat­en lopen. Enkele voor­beelden die in de prak­tijk al effec­tief zijn gebleken:

- verza­me­len van klan­tadressen

- Leden wer­ven nieuwe leden

- Stem voor de coach van het jaar

- Feed­back aan­gaande nieuwe toestellen of aan­passin­gen

Feedback van medewerkers

Feed­back­ter­mi­nals kun­nen ook gebruikt wor­den voor medew­erk­eren­quêtes op vooraf bepaalde tijdsin­ter­vallen. Tevre­den­heid van leden en van medew­erk­ers zijn nauw ver­bon­den en kun­nen met Say­Way sys­tem­a­tisch geanaly­seerd wor­den.

Uw voordelen in één oogopslag:

- Weet alti­jd de stem­ming in al uw sportsc­holen

- Focus op de klanter­var­ing

- Hoge en sta­biele par­tic­i­patiegraad

- Vri­jwillig en anon­iem

- Vergelijk­bare rat­ings van 300 sportsc­holen in Duit­s­land, Oost­en­rijk en Zwit­ser­land

- Sys­tem­a­tis­che en lange-ter­mi­jn opti­mal­isatie van sportsc­holen

- Con­t­role van getrof­fen maa­trege­len

- Bind­ing van regel­matige bezoek­ers

- Werf nieuwe leden door aan­bevelin­gen

- Flex­i­bel inzetbaar voor andere soorten feed­back en cam­pagnes

- Helpt service/ondersteuning