info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Real-time feedback in restaurants en bedrijfscateringfaciliteiten

Verbeter kwaliteit en verhoog uw aanbevelingsgraad.

gastronomie-restaurant-cafe-gaestefeedback-feedbackterminal

Speciale functies voor de restaurantsector

Verzamel onsite feedback in de volgende situaties

SayWay bij de uitgang

Say­Way-feed­backsys­te­men staan vaak bij uit­gan­gen en zijn geïn­te­greerd in een feed­back­pro­ces. Na betal­ing wordt aan klanten gevraagd om bij het ver­lat­en van het restau­rant op een tablet hun feed­back te geven. Met de dri­jfveer­analyse kun­nen we de oorza­k­en van de ontevre­den­heid snel en makke­lijk te achter­halen, zon­der de tevre­den mensen onn­odig te storen.

gastronomy-restaurant-cafe-guestfeedback-feedbackterminal

SayWay aan tafel

Say­Way heeft een spe­ciale reken­ingmap voor restau­rants ontwikkeld. Wan­neer gas­ten de map ope­nen zien ze op de inge­bouwde tablet meteen de eerste vraag. Voor­dat de ober terugkomt om de betal­ing te ont­van­gen is er genoeg tijd om rustig een korte enquête in te vullen. Say­Way aan tafel werkt uit­stek­end, maar moet in een betrouw­baar pro­ces wor­den geïn­te­greerd.

Feedback van medewerkers

Vra­gen­li­jsten kun­nen op elk Say­Way-sys­teem hand­matig, of op afs­tand vanu­it het hoofd­kan­toor, wor­den gewis­seld. Wij advis­eren onze klanten om het sys­teem min­stens vier maal per jaar voor een medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek te gebruiken. Het vin­den van goed per­son­eel is vaak moeil­ijk en kost­baar. Daarom is het ver­standig om nauw samen te werken met medew­erk­ers en het ver­loop zoveel mogelijk te beperken. Met ges­tandaardis­eerde medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoeken die zich al in de prak­tijk bewezen hebben kan Say­Way helpen om dit te bereiken.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Het feedbackproces

Om een feed­back­pro­ject suc­cesvol te lat­en zijn en voort­durend te gebruiken, moet het feed­back­pro­ces heel nauwkeurig wor­den gedefinieerd en geïm­ple­menteerd. Duidelijke ver­ant­wo­ordelijkhe­den bin­nen het project, geschik­te vra­gen­li­jsten en een nauwkeurige locatiekeuze zijn slechts enkele van de onderde­len van het opzetten van een feed­back­pro­ces. In restau­rants heeft de com­bi­natie van een vaste feed­back­ter­mi­nal bij de uit­gang en een mobiele tablet bij de reken­ing zijn meer­waarde bewezen.

 

Closed Loop

Het Closed-Loop­con­cept geeft u richtli­j­nen over hoe u actief aan de slag kunt gaan met de verza­melde feed­back­da­ta en hoe u de resul­tat­en ‘terug’ kunt ver­tal­en naar uw doel­groep. Op deze manier vor­men feed­back, opti­mal­isatie en infor­matie een cirkel, een Closed Loop. Ons project man­age­ment team helpt u graag met het Closed-Loop­pro­ces.

Feedback op tablets in restaurants

Baat dit digitale kanaal naar klanten uit.

Het dig­i­taal meten van tevre­den­heid is in de hore­ca veel verder ontwikkeld dan in andere sec­toren. Maar meestal gaat dat via por­tals zoals Tri­pad­vi­sor, Yelp of Book a Table. Door Say­Way te gebruiken kun­nen restau­ran­thoud­ers en ketens dichter bij hun klanten bli­jven en via het online real-time rap­portagesys­teem direct op kri­tiek rea­geren. Boven­di­en hebt u aan­vanke­lijk de con­t­role over de feed­back en komt deze pas online wan­neer u deze vri­jgeeft.

 

Say­Way helpt restau­rants en restau­ran­tketens om dit dig­i­tale com­mu­ni­catiekanaal snel en makke­lijk op te zetten, zon­der de bestaande IT-infra­struc­tu­ur in de weg te zit­ten. Dit doen we met behulp van een tool­box die we samen met onze klanten hebben ontwikkeld en zijn bli­jven ver­beteren:

Continue meting van klanttevredenheid

Tevre­den klanten bli­jven langer klant. Met ons een­voudig op te bouwen feed­backsys­teem kunt u con­tinu tot op microniveau van elk restau­rant (keuken/dienst/evenement) de klant­tevre­den­heid meten. Op macroniveau, bijv. het hoofd­kan­toor of het man­age­ment, kun­nen ves­tigin­gen een­voudig wor­den gemon­i­tord en geop­ti­maliseerd.

 

SayWay als marketinginstrument

In de eerste plaats verza­melt Say­Way “slechts” beo­ordelin­gen. Maar het sys­teem kan veel meer dan dat. Het hebben van een feed­back­kanaal dat voort­durend feed­back meet zendt ook een sig­naal uit naar de doel­groep, zelfs als het niet wordt gebruikt. Als klanten feed­back geven op het moment dat ze het restau­rant ver­lat­en is dat een soort ‘emo­tion­eel uitcheck­en’. Daar­naast kan het sys­teem ook als infor­matiepa­neel wor­den gebruikt. Op de laat­ste pag­i­na van het onder­zoek kan een beeld wor­den getoond, om klanten bijvoor­beeld aan een spe­ciale aan­bied­ing te herin­neren.

 

SayWay als “digitale verzamelbak ”

Vooral in de hore­ca bestaat het grote risi­co dat ontevre­den klanten hun onge­noe­gen uiten op dig­i­tale plat­forms (zoals social media) waar u geen con­t­role over hebt. Met Say­Way kunt u deze onge­noe­gens in een bescher­mde omgev­ing verza­me­len, en hier snel opbouwend op rea­geren (bijvoor­beeld als de per­soon in kwest­ie om een reac­tie heeft gevraagd).

Feedbackvragenlijsten

Hoe SayWay in restaurants gebruikt kan worden

Bewezen feedbackinstrumenten in de restaurantsector

Vri­jwel ieder soort vra­gen­li­jst kan met de Say­Way feed­back-soft­ware wor­den geïm­ple­menteerd. In de hore­ca hebben we instru­menten voor ver­schil­lende sub­groepen ontwikkeld die zich in de prak­tijk zeer doel­tr­e­f­fend hebben getoond. Deze instru­menten reg­istr­eren en rap­porteren de belan­grijk­ste presta­tiepa­ra­me­ters van tra­di­tionele restau­rants (en van cater­ing­fa­ciliteit­en in bedri­jven en hotels) snel en nauwkeurig.

Rapportage op maat

Centraal of lokaal: altijd contact met uw doelgroep

Elk restau­rant en elke restau­ran­tketen heeft andere infor­matie nodig. De Say­Way-rap­portage­tool biedt oplossin­gen op maat, om aan uw behoeften en die van uw organ­isatie te vol­doen. Ver­schil­lende locatiestruc­turen vra­gen om spe­ciale dash­boards.

Afhanke­lijk van de hiërar­chis­che niveaus wordt het rollen-en-recht­en­sys­teem anders ontwikkeld. Het ontwerp van geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten moet naad­loos aansluiten bij de indi­vidu­ele eisen. Het hos­pi­tal­i­ty team van Say­Way helpt u graag bij het ontwer­pen van uw eigen online rap­portage.

feedback-online-reporting-browser