info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Feedback-Software

Vrije invoer van tekst

feedback-software-tablet-app-header
feedback-software-flexible-design-dark

Flexibele vragenlijsten

Bij het ontwer­pen van onze feed­back­en­quêtes is niets onmo­gelijk. Met behulp van onze 20 jaar ervar­ing in dig­i­taal en online onder­zoek kunt u kiezen uit een grote ver­schei­den­heid aan soorten vra­gen, fil­ters of ani­maties. Uit­er­aard kunt u ervoor kiezen om uw Cor­po­rate Iden­ti­ty in de lay-out van de vra­gen­li­jsten te inte­gr­eren. Films en beeld­ma­te­ri­aal kun­nen wor­den geïn­te­greerd in het respon­segedeelte. Feed­back van klanten, mark­ton­der­zoekpro­jecten of mar­ket­ing cam­pagnes: Wat u ook nodig hebt, wij vin­den de juiste dig­i­tale oplossin­gen voor uw POS/POI.

feedback-software-omnichannel-light

Omni-channel oplossing

Natu­urlijk kun­nen Say­Way-vra­gen­li­jsten ook wor­den opgeroepen vanaf iedere willekeurige device via een link, e-mail of QR-code. Onze soft­ware is ‘respon­sive’; dat wil zeggen dat de pre­sen­tatievorm en res­o­lu­tie van de vra­gen­li­jst op basis van het device, waar het op getoond wordt, geop­ti­maliseerd wor­den. Zo kun­nen bijvoor­beeld mensen met een klantenkaart na het doen van een aankoop een dig­i­tale vra­gen­li­jst toeges­tu­urd kri­j­gen, of medew­erk­ers een link toeges­tu­urd kri­j­gen met de vraag om deel te nemen aan het onder­zoek. Say­Way feed­back­tech­nolo­gie kan ook wor­den geïn­te­greerd in bestaande ter­mi­nals of hard­ware-sys­te­men.

feedback-software-multi-language-dark

Meertalig

Ons plat­form kan over de gehele wereld wor­den gebruikt in elke offi­ciële taal. Onze sys­te­men wor­den op dit moment al in meer dan 30 lan­den met meer dan 20 ver­schil­lende tal­en gebruikt. Klanten kun­nen met de afbeeldin­gen van vlagget­jes makke­lijk de taal van hun keuze aangeven. Indi­en gewenst kan Say­Way natu­urlijk de pro­fes­sionele ver­tal­ing van de vra­gen­li­jsten voor u rege­len.

feedback-software-offline-light

Offline mogelijkheden

Say­Way-sys­te­men zijn ont­wor­pen om con­tinu met het inter­net ver­bon­den te zijn, via wifi of M2M-SIM. Het is echter van groot belang dat ze ook offline gebruikt kun­nen wor­den. Dit betekent dat feed­back­da­ta op de tablet opges­la­gen wor­den als er geen online verbind­ing is. Wan­neer het sys­teem ziet dat er weer een sta­biele verbind­ing mogelijk is, wor­den de data ver­stu­urd naar de Say­Way-serv­er. Dit garan­deert dat er nooit data ver­loren gaan.

feedback-software-free-text-analysis-dark

Flexibele oplossingen voor individuele eisen

Uit­er­aard biedt het Say­way-sys­teem ook de mogelijkheid tot het stellen van open vra­gen en het invo­eren van een vrij tek­stveld. Met name ontevre­den klanten voe­len vak­er de noodza­ak om hun onge­noe­gen in detail ken­baar te mak­en. U stelt hen in de gele­gen­heid deze feed­back te geven. Boven­di­en merken wij dat vri­je tek­stvelden respon­den­ten uitn­odi­gen tot het real-time geven van ideeën, lof, en aan­bevelin­gen die u kun­nen helpen uw assor­ti­ment van pro­ducten of dien­sten con­tinu te opti­malis­eren. De Say­Way tek­st­analyse-tool kan gebruikt wor­den om de inge­vulde tek­sten automa­tisch op te scho­nen, te beo­orde­len en te clas­si­fi­ceren.

feedback-software-remote-control-light

Bediening op afstand

De gehele infra­struc­tu­ur van de Say­Way feed­back­ter­mi­nals kan een­voudig vanu­it ons hoofd­kan­toor wor­den bestu­urd. Dit houdt in dat nieuwe vra­gen­li­jsten voor bedri­jven met meerdere fil­ialen snel en een­voudig kun­nen wor­den ingevo­erd (bijvoor­beeld een spe­ciale reclame­cam­pagne, na een ver­bouwing of voor een medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek). Upgrades, updates en ser­vice wor­den cen­traal vanu­it het Say­Way-hoofd­kan­toor gem­an­aged. Als vast onderdeel van de ser­vice wordt de online sta­tus van de Say­Way-sys­te­men en de lopende klant­tevre­den­hei­dsmet­ing onder­s­te­und en gemon­i­tord.