info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

De Service

Wij houden het vuur brandend

Say­Way is een full-ser­vice provider. We zor­gen ervoor dat hard­ware en soft­ware per­fect op elka­ar afgestemd zijn. In nauwe samen­werk­ing met u ontwer­pen en pro­gram­meren wij uw vra­gen­li­jsten en cam­pagnes. Ons ser­viceteam mon­i­tort onze sys­te­men in meer dan 30 lan­den en zorgt ervoor dat uw data veilig wor­den overge­bracht. Wij wis­se­len vra­gen­li­jsten op afs­tand en stellen zek­er dat de juiste vra­gen­li­jsten op de juiste feed­backsys­te­men terechtkomen.

service-kundenzufriedenheit-project-management-support

Project Management en support

Het Say­Way ser­viceteam lei­dt vanu­it het hoofd­kan­toor pro­jecten in meer dan 25 lan­den. Hier wor­den feed­back­man­age­ment­con­cepten ontwikkeld, vra­gen­li­jsten gepro­gram­meerd, sys­te­men ver­stu­urd en alle onder­s­te­un­ingsver­zoeken snel en flex­i­bel afge­han­deld.

service-kundenzufriedenheit-datenanalyse-data-analytics

Data analyse

Het Say­Way online real-time rap­portagesys­teem is een krachtige tool om de stroom aan dagelijkse feed­back te beheren. Bove­nal is het voor inter­na­tion­aal oper­erende bedri­jven belan­grijk om met enige regel­maat dieper in de beschik­bare data te duiken. Ons team is zeer ervaren in mark­ton­der­zoek en zal u hierin met plezi­er onder­s­te­unen met spec­i­fieke analy­ses en aan­bevelin­gen.

service-kundenzufriedenheit-beratung-consulting

Consulting

Het is erg belan­grijk om feed­backsys­te­men op ver­schil­lende locaties goed te organ­is­eren en te inte­gr­eren. Denk bijvoor­beeld aan het kiezen van ver­schil­lende feed­back­lo­caties, het com­mu­niceren van feed­back­meth­od­es naar medew­erk­ers, het ontwer­pen van ver­schil­lende vra­gen­li­jsten, het man­a­gen van toe­gang tot online rap­portages, etc. Ons project man­age­ment team zal u helpen om een geschik­te oploss­ing te ontwikke­len. Daarmee kan uw bedri­jf op lange ter­mi­jn prof­iteren van de tast­bare voorde­len van uw feed­back­pro­ject.