info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Het online rapportageplatform

Luister, begrijp, en manage de stem van uw klant

feedback-online-reporting-notebook
feedback-reporting-flexible-dashboard

Flexibele dashboards

De ervarin­gen, waarderin­gen en ideeën van uw klanten wor­den real-time verza­meld op het cen­trale online man­age­ment plat­form. Feed­back van klanten, online waarderin­gen of medew­erk­ertevre­den­hei­d­sen­quêtes vin­dt u hier in een duidelijk overzicht terug. De bin­nengekomen datasets wor­den automa­tisch geanaly­seerd en kun­nen vanaf elke vaste locatie met een inter­netverbind­ing wor­den bekeken.

Het ken­merk dat Say­Way-rap­portages uniek maakt: elk dash­board kan zodanig wor­den gecon­fig­ureerd dat het vol­doet aan uw spec­i­fieke wensen. Onze ervar­ing en onze stan­daar­den wor­den in com­bi­natie met uw eisen en ideeën gebruikt om analy­se­tools te mak­en die u een helder en bruik­baar beeld geven van uw pro­ducten en dien­sten, gezien vanu­it uw klant. We con­cen­tr­eren ons op het vin­den van de voor u belan­grijke aan­dacht­spun­ten, zodat u alle belan­grijke infor­matie en afwijkin­gen snel kunt vin­den en meteen de juiste oper­a­tionele beslissin­gen kunt nemen. Feed­back van klanten en KPI’s kun­nen via inter­faces ook in bestaande bedri­jf­s­ap­pli­caties of busi­ness intel­li­gence (BI) tools geïn­te­greerd wor­den.

feedback-reporting-flexible-dashboard

Rollen-en-rechtensysteem

Voor bedri­jven met meerdere ves­tigin­gen of com­plexe organ­isatiestruc­turen kan het belan­grijk zijn om te bepalen welke resul­tat­en voor welke hiërar­chis­che niveaus beschik­baar zijn.
In bepaalde gevallen hoeft een ves­tig­ings­man­ag­er bijvoor­beeld de resul­tat­en van alle andere fil­ialen niet te zien. Maar voor een man­ag­er op inter­na­tion­aal niveau kan het nut­tig zijn om een overzicht te hebben van alle wereld­wi­jde resul­tat­en.
Het rollen-en-recht­en­sys­teem in de Say­Way-rap­portage maakt het mogelijk om te bepalen wie welke gegevens ont­vangt. Pre­cies zoals u dat bepaalt.

feedback-alert-system

Alert-systeem (actiegerichte rapportage)

Het Say­Way-alert-sys­teem is een krachtige tool die het mogelijk maakt om real-time klanten­feed­back in uw organ­isatie te inte­gr­eren.

Als spec­i­fieke, vooraf gedefinieerde key­words (bijv. onvrien­delijk, kapot, wacht­ti­jd, etc.) in het veld voor vri­je tekst ver­schi­j­nen, wordt automa­tisch een alert naar de ves­tig­ings­man­ag­er of naar een cen­traal ser­vi­cepunt ges­tu­urd. Dit betekent dat u direct ter plekke kunt rea­geren en voort­durend het niveau van dien­stver­len­ing op oper­a­tion­eel niveau kunt opti­malis­eren. Het alert-sys­teem werkt ook voor alle soorten ges­loten vra­gen en kan, uit­er­aard, ook in lijn met uw eisen wor­den gecon­fig­ureerd.

feedback-reporting-plausibility-check

Plausibiliteitsmanager

Feed­back op uw klant­con­tact­punt is een laag­drem­pelige manier om con­tinu in con­tact te bli­jven met uw klant. Maar, zoals met elke onder­zoeksmeth­ode, is er alti­jd het risi­co op manip­u­latie. Zijn uw resul­tat­en wel aan­nemelijk, oftewel plau­si­bel? Om dit te waar­bor­gen lev­ert Say­Way een plau­si­biliteits­man­ag­er. Dit all-round instru­men­tar­i­um voorkomt manip­u­latie, pre­cies daar waar data wor­den ingevo­erd.

feedback-reporting-text-analysis

Tekstanalyse

Say­Way heeft lang­durig gew­erkt aan de ontwik­kel­ing van een effi­ciënt tek­st­analy­sesys­teem. Deze tool maakt een automa­tis­che drielaagse analyse van bin­nenkomende tek­sten mogelijk:

- Scheld­wo­or­den en betekenis­loze tek­sten wor­den ver­wi­jderd,
- Onder­scheid wordt tussen posi­tieve en negatieve tek­sten gemaakt
- Ingegeven tek­sten wor­den automa­tisch in een cat­e­gorie ingedeeld

Uit­er­aard kan het tek­st­analy­sesys­teem gekop­peld wor­den aan het alert-sys­teem. Zo kunt u in geval van som­mige tek­stuele feed­back direct rea­geren wan­neer deze wordt ingevo­erd.

feedback-reporting-automatic-pdf-report

Geautomatiseerde PDF-rapporten

Een ves­tig­ings­man­ag­er kri­jgt regel­matig geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten met daarin de feed­back van zijn klanten. Het ontwerp van deze rap­porten is flex­i­bel. U kunt zelf kiezen hoe vaak (dagelijks, weke­lijks, etc.) u per e-mail een ges­tandaardis­eerd ver­slag wilt ont­van­gen. Als er onregel­matighe­den wor­den opge­merkt kan nadere analyse in de rap­portage­tool wor­den uit­gevo­erd, maar u of uw ves­tig­ings­man­agers hoeven niet telkens een data-analyse uit te voeren.

feedback-reporting-raw-data-export

Export van ruwe data

Voor veel van onze klanten is het van belang com­plexe analy­ses uit te kun­nen voeren met de beschik­bare data. In dit geval kunt u, indi­en gewenst, de ruwe data direct als een CSV-bestand naar de online rap­portage­tool exporteren. Deze data kun­nen dan met sta­tis­tis­che programma’s zoals Excel, SPSS of SAS wor­den ver­w­erkt. Toe­gang tot de export van ruwe data kan door het rollen-en-recht­en­sys­teem wor­den beperkt.

feedback-reporting-api

Interfaces/API

Door de stan­daardinter­faces van Say­Way kunt u de verza­melde data of vooraf berek­ende KPI’s in uw bestaande bedri­jfs­dash­board inte­gr­eren. Neem daar­voor con­tact op met onze IT-afdel­ing. Als het een­maal is opgezet kun­nen data snel en een­voudig wor­den overge­bracht. De uitkom­sten wor­den in de gebruike­lijke vorm in uw eigen man­age­ment infor­matie sys­teem of BI-tool weergegeven.

feedback-reporting-automatic-feedback

Geautomatiseerde feedbackprocessen

Nadat uw klanten met hun klantenkaart in de winkel of online iets hebben gekocht, of con­tact hebben gehad met uw sup­port cen­ter, geven wij ze de mogelijkheid om hun ervar­ing, sug­gesties, of con­tactwens met ons te delen. Say­Way maakt het u mogelijk om alle essen­tiële zake­lijke inter­faces met uw klanten voort­durend en sys­tem­a­tisch te mon­i­toren. Via een beveiligde inter­face met uw klant/CRM data­base creëren wij een dig­i­taal feed­back­pro­ces en wor­den uw klanten automa­tisch (via e-mail of sms) uitgen­odigd om feed­back te geven.