info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

De hardware

Made by SayWay, made in Germany

feedback-tablet

De tablet

Say­Way gebruikt pro­fes­sionele B2B tablets die spe­ci­aal voor ons gemaakt en in meer dan 5.000 ter­mi­nals getest zijn. Of u nu 5 of 500 sys­te­men wilt, wij kun­nen snel en betrouw­baar lev­eren. Onze hard­ware heeft een sta­biele en bli­jvende vorm waar­door onder­s­te­un­ing en ver­vang­ing van onderde­len voor lange tijd gegaran­deerd bli­jft. De sys­te­men zijn in ver­schil­lende mat­en verkri­jg­baar en kun­nen ook wor­den geïn­te­greerd in onafhanke­lijke behuizin­gen en con­tex­ten.

De vloerstandaarden

Het meest gang­bare sys­teem is de vlo­er­stan­daard, omwille van zijn flex­i­biliteit.

Een in hoogte ver­stel­bare en ver­ste­vigde voet zorgt voor sta­biliteit op onef­fen vlo­eren. Een uitn­odi­gende (reclame)boodschap kan in lijn met uw Cor­po­rate Iden­ti­ty ont­wor­pen 

wor­den. Alle met­al­en onderde­len kun­nen in elke RAL-kleur wor­den gefab­riceerd. Het gehele sys­teem is ontwikkeld en geop­ti­maliseerd door Say­Way en in Keulen ver­vaardigd.

bodenstaendersystem-feedbackterminal
feedbackterminal-wandbefestigung

Het wand-systeem

Het ruimtebe­sparende Say­Way wand-sys­teem is uiter­mate geschikt voor drukke ruimtes met een hoge bezoek­ers­fre­quen­tie en een onveran­der­lijke inricht­ing. Dit sys­teem wordt vooral gebruikt in zieken­huizen, bijvoor­beeld bij spoedeisende hul­pafdelin­gen. Uw eigen tech­nis­che afdel­ing kan dit sys­teem dankz­ij de een­voudi­ge gebruik­saan­wi­jz­ing en bijgevoegde mon­tage­set snel en gemakke­lijk mon­teren.

Het balie-systeem

In kleine ruimtes of op balies en bij kassa’s biedt het lichte en solide balie-sys­teem vele voorde­len. Het balie-sys­teem is uiterst veelz­i­jdig en is zeer geschikt voor bijvoor­beeld, de com­bi­natie van klant- en medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek. Kleinere retail­ers, apotheken en art­sen­prak­tijken gebruiken dit com­pacte appa­raat.

Feedbackterminal-Countersystem-Restaurant-Feedback-Counterterminal
mobiles-feedback-tablet

De mobiele feedback-tablet

Onze mobiele feed­back-tablets hebben zichzelf in veel ver­schil­lende omgevin­gen bewezen. Klanten, gas­ten of patiën­ten kun­nen hun beo­ordelin­gen en sug­gesties op een flex­i­bele, hand­i­ge en snelle manier aan het man­age­ment doorgeven. Een spe­ciale Say­Way-hoes geeft deze oploss­ing de fin­ish­ing touch (bijv. als reken­ingmap­je in restau­rants).

autostart-tablet

De zelfstart-functie

Say­Way-data moeten het lev­en voor uw per­son­eel ter plaatse makke­lijk­er mak­en. Hier­voor is de zelf­s­tart-func­tie ontwikkeld. Zodra het appa­raat is aanges­loten op het elek­triciteit­snet start het sys­teem automa­tisch op en maakt verbind­ing met online vra­gen­li­jsten, die voor de betr­e­f­fende locatie ges­e­lecteerd zijn. De feed­back­ter­mi­nal kan dan meteen gebruikt wor­den. In som­mige pro­fes­sionele omgevin­gen wordt de stroom ‘s nachts of in het weekeinde in een cen­trale ruimte afges­loten. Say­Way-sys­te­men passen we hierop aan.

feedbackterminal-connectivity-4g

Connectiviteit

Say­Way tablet-sys­te­men kun­nen met het inter­net ver­bon­den wor­den via wifi of 4G-SIM-kaart. Er is een aan­tal voorde­len aan het gebruiken van een 4G-SIM-kaart. Ten eerste maakt het sys­teem na de zelf­s­tart automa­tisch verbind­ing met het mobiele netwerk en brengt feed­back­da­ta over naar onze serv­er, en ten tweede kan Say­Way volledig geschei­den van de interne IT-infra­struc­tu­ur wor­den gebruikt.

Een 4G-SIM-kaart is onderdeel van het stan­daard­pakket van al onze sys­te­men. Al is een WIFI-instal­latie alti­jd mogelijk.
Onze uit­ge­brei­de ervar­ing en exper­tise bieden aanzien­lijke voorde­len:
— Inter­na­tion­aal toepas­baar
— Opti­male dekkings­graad: Automa­tisch data ver­s­turen over alle belan­grijke netwerken
— Hard­ware ontwikkeld voor max­i­male WIFI/4G-ont­vangst
— Inclusief cen­traal man­age­ment en mon­i­tor­ing van alle con­nec­tiviteit­skaarten

sayway-safe-box

De SayWay Safe Box

Ieder sys­teem wordt getest op ons hoofd­kan­toor en wordt gebruik­sklaar bij u geleverd in de spe­ci­aal ont­wor­pen Say­Way Safe Box. Deze ver­pakking garan­deert dat het sys­teem onbeschadigd aankomt en snel en gemakke­lijk kan wor­den gemon­teerd. Ver­schil­lende verzend­meth­o­d­en zijn mogelijk – cen­trale dis­trib­u­tie door een logistiek dien­stver­len­er, afhalen op het mag­a­z­i­jn van Say­Way, of afzon­der­lijke zendin­gen naar uw nationale en/of inter­na­tionale ves­tigin­gen.