info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl


Totaaloplossing

De standaard voor digitale onsite feedback

Say­Way biedt een inno­vatieve end-to-end oploss­ing voor het sys­tem­a­tisch in kaart bren­gen van klant­tevre­den­heid, met: mod­erne hard­ware, feed­back-soft­ware teza­men met een duidelijk en zeer flex­i­bel online rap­portagesys­teem. Deze drie onderde­len zijn onder één dak ontwikkeld en zo goed mogelijk op elka­ar afgestemd om makke­lijk en on-site en online te gebruiken.

Kundenfeedback-Handel-Hardware-Software-Reporting-Tablet
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Feedback-hardware

Feedbackterminals ontwikkeld voor gebruik op klantcontactmomenten

De hard­ware kan tegen een stoot­je; deze is exclusief ontwikkeld en gepro­duceerd door Say­Way en geop­ti­maliseerd voor gebruik op klant­con­tact­pun­ten. Met onze vlo­er­stan­daards, balie-oploss­ing en wand- ter­mi­nals kun­nen we vri­jwel alti­jd een ide­ale oploss­ing bieden.

bodenstaendersysteme-test

Feedback-software

 

Speciaal geoptimaliseerd voor feedbackterminals

Bij de ontwik­kel­ing van onze soft­ware zoeken we con­tinu naar gebruik­ers­ge­mak. De knop­pen, de beo­ordel­ingss­chalen en de feed­back-scher­min­del­ing zijn toe­ganke­lijk gemaakt voor con­sumenten, patiën­ten en medew­erk­ers. Met als doel de berei­d­wil­ligheid om feed­back te geven te ver­hogen en respon­den­ten over het alge­meen een posi­tief gevoel te geven.

Onze vra­gen­li­jsten bieden veel mogelijkhe­den voor aangepast design en inhoud. De lay-out kan makke­lijk wor­den toegesne­den op uw bedri­jf­si­den­titeit. De mogelijkheid tot meer­ta­l­igheid, flex­i­bele schalen en een ver­schei­den­heid aan vra­gen helpen om zoveel mogelijk infor­matie te verza­me­len. Naast de input via onder­zoek­ster­mi­nals kan feed­back ook online, via e-mail of als QR-code wor­den verza­meld.

Feedback online rapportage

 

Intelligente rapportagetool voor elk platform

Say­Way vertelt u pre­cies wat uw klanten ervaren wan­neer ze iets kopen of gebruik mak­en van een dienst. Deze infor­matie wordt real-time geleverd, vanaf elke locatie en in een bruik­bare vorm. Ons online rap­portagesys­teem helpt om elke dag de stem van uw klant op een effec­tieve manier in beslissin­gen mee te nemen.

Ver­schil­lende para­me­ters, analy­ses, automa­tis­che tek­st­analyse: Elk dash­board en elke PDF-e-mail-rap­portage wordt op maat gemaakt om aan de behoefte van u en uw organ­isatie te vol­doen.

SayWay diensten

 

Onze diensten voor u

Een van onze belan­grijk­ste doe­len is onze klanten te helpen om de verza­melde data pro­duc­tief te gebruiken. Een com­pe­tent team van anal­is­ten, project man­agers, con­sul­tants en adviseurs staat klaar om u te helpen als u Say­Way gebruikt om uw klant in het mid­delpunt van al uw activiteit­en te zetten. Wij imple­menteren feed­back­man­age­ment con­cepten, mon­i­toren voort­durend de bin­nenkomende data en doen aan­bevelin­gen voor de te nemen maa­trege­len.

Klant­gerichtheid is het tover­wo­ord dat het mogelijk maakt om met behulp van Say­Way zak­en vanu­it het oog­punt van uw klant te bezien.

vor-ort-feedback-service

Wilt u een contactpersoon?

 

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Bedri­jf

Naam*

E-Mail*

Tele­foon­num­mer

Uw bericht

* Ver­plichte velden