info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Digitale real-time feedback in musea

De modernste manier om op het moment van de waarheid de dialoog met bezoekers aan te gaan

Succesvol geïmplementeerd in meer dan 100 musea in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

besucherfeedback, besucherbefragung, visitor feedback, museum
feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Feedback op tablets

in musea

Baat dit digitale kanaal voor bezoekers uit

Voor musea is het vaak moeil­ijk de bal­ans te vin­den tussen enerz­i­jds de hoge verwachtin­gen van bezoek­ers en anderz­i­jds de snel toen­e­mende eisen van financierende instanties en dona­teurs. Een jaar­lijkse enquête op papi­er is niet langer vol­doende.

Say­Way helpt musea om een dig­i­taal com­mu­ni­catiekanaal op te zetten dat iedere dag van het jaar feed­back meet, zodat achter­haald kan wor­den wat bezoek­ers echt willen en daar de juiste acties voor kun­nen wor­den onder­nomen.

Dit doen we met behulp van een tool­box die we samen met onze klanten ontwikkeld en voort­durend ver­be­terd hebben.

Continue meting van bezoekerstevredenheid

Met ons een­voudig op te bouwen feed­backsys­teem kunt u de tevre­den­heid van de bezoek­ers bij de uit­gang, of in grote musea op elke afdel­ing, con­tinu meten. De scores zijn in het online rap­portagesys­teem in real-time beschik­baar voor het man­age­ment.

 

Het feedbackproces

Om een feed­back­pro­ject suc­cesvol te lat­en zijn en voort­durend te gebruiken, moet het feed­back­pro­ces heel nauwkeurig wor­den gedefinieerd en geïm­ple­menteerd. Duidelijke ver­ant­wo­ordelijkhe­den bin­nen het project, geschik­te vra­gen­li­jsten en een nauwkeurige locatiekeuze zijn slechts enkele van de onderde­len van het opzetten van een feed­back­pro­ces. Daar­naast kunt u bezoek­ers uitn­odi­gen tot het geven van feed­back bij de kas­sa, of wan­neer ze vertrekken.

 

SayWay als marketinginstrument

In de eerste plaats verza­melt Say­Way “slechts” beo­ordelin­gen. Maar het sys­teem kan veel meer dan dat. Het hebben van een feed­back­kanaal dat voort­durend feed­back meet, zendt ook een sig­naal uit naar de bezoek­ers, zelfs als het niet wordt gebruikt. Als bezoek­ers feed­back geven op het moment dat ze het muse­um ver­lat­en is dat een soort ‘emo­tion­eel uitcheck­en’. Daar­naast kan het sys­teem ook als infor­matiepa­neel wor­den gebruikt. Veel van onze klanten gebruiken de laat­ste pag­i­na van het onder­zoek voor adver­ten­ties, bijvoor­beeld voor lopende even­e­menten of spe­ciale ten­toon­stellin­gen.

bezoeker enquête & Feedbackvragenlijsten

Speciale functies voor musea

besucherfeedback-museum-2

De drijfveeranalyse

Vri­jwel ieder soort vra­gen­li­jst kan met de Say­Way feed­back-soft­ware wor­den geïm­ple­menteerd. Maar in musea wordt de dri­jfveer­analy­se­tool van Say­Way vaak gebruikt. Bij een dri­jfveer­analyse wor­den alleen de ontevre­den bezoek­ers doorgeleid naar een tweede pag­i­na, waar naar de rede­nen van hun ontevre­den­heid wordt gevraagd. De tevre­den bezoek­ers kri­j­gen alleen een aan­vul­lende open vraag om lof of sug­gesties te kun­nen uiten. Op deze manier wor­den tevre­den bezoek­ers niet onn­odig gesto­ord en kun­nen ontevre­den bezoek­ers hun onge­noe­gens uiten.

Complexe vragenlijsten

Voor wat betre­ft musea kun­nen over het alge­meen uit­ge­brei­dere vra­gen­li­jsten wor­den gebruikt dan in andere sec­toren. De reden hier­voor is dat de doel­groep zich nauw­er ver­bon­den voelt met het onder­w­erp. Hier is een voor­beeld­vra­gen­li­jst voor musea die bin­nen enkele minuten kan wor­den inge­vuld, maar een schat aan infor­matie oplev­ert.

besucherfeedback-museum

Rapportage op maat

Centraal of lokaal: altijd contact met uw doelgroep

Elk muse­um heeft andere infor­matie nodig. De Say­Way-rap­portage­tool biedt oplossin­gen op maat, om aan uw behoeften en die van uw organ­isatie te vol­doen. Ver­schil­lende locatiestruc­turen vra­gen om spe­ciale dash­boards.

Afhanke­lijk van de hiërar­chis­che niveaus wordt het rollen-en-recht­en­sys­teem anders ontwikkeld.
Het ontwerp van geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten moet naad­loos aansluiten bij de indi­vidu­ele eisen. Het retail team van Say­Way helpt u graag bij het ontwer­pen van uw eigen online rap­portage.

feedback-online-reporting-browser

Hoe SayWay in musea gebruikt kan worden

Verzamel onsite feedback in de volgende situaties

Feedback in centrale ruimtes

Say­Way-feed­backsys­te­men wor­den vaak gebruikt in de cen­trale ruimtes van musea. Lan­gere, aangepaste vra­gen­li­jsten kun­nen wor­den gebruikt, of een com­pacte dri­jfveer­analyse die de oorza­k­en voor ontevre­den­heid blootlegt.

Speciale onderzoeken en campagnes

Say­Way wordt vaak gebruikt om tijdelijke ten­toon­stellin­gen of spe­ciale exposi­ties te beo­orde­len. Mar­ket­ing­cam­pagnes zoals het verza­me­len van e-mailadressen voor nieuws­brieven zijn ook makke­lijk te imple­menteren.

Feedback op het gebied van catering

De invloed van voed­sel, of cater­ing in het alge­meen, op de algemene tevre­den­heid van muse­um­be­zoek­ers moet niet wor­den onder­schat. Veel van onze 100 muse­umk­lanten plaat­sen een tweede of derde feed­back­ter­mi­nal in de restau­rants en cafés. Het is ook ver­standig om op gezette tij­den onder­zoek naar de hore­cafa­ciliteit­en uit te voeren. Grotere musea plaat­sen in deze gebieden per­ma­nent feed­back­ap­pa­rat­en.

Feedback van medewerkers

Vra­gen­li­jsten kun­nen op elk Say­Way-sys­teem hand­matig, of op afs­tand vanu­it het hoofd­kan­toor, wor­den gewis­seld. Wij advis­eren onze klanten om het sys­teem min­stens vier maal per jaar voor een medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek te gebruiken. Het vin­den van goed per­son­eel is vaak moeil­ijk en kost­baar. Daarom is het ver­standig om nauw samen te werken met medew­erk­ers en het ver­loop zoveel mogelijk te beperken. Met ges­tandaardis­eerde medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoeken die zich al in de prak­tijk bewezen hebben kan Say­Way helpen om dit te bereiken.