info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

Online digitale feedback van personeel

Manage tevredenheid van medewerkers. Verminder verloop. Laat opbrengsten toenemen.

mitarbeiter-feedbackterminal-mitarbeiterbefragung-betriebliches-vorschlagswesen

Hoe SayWay in de HR-sector gebruikt kan worden

Verzamel onsite feedback in de volgende situaties

Feedback bij afmelden

Wan­neer medew­erk­ers naar huis gaan en hun ervarin­gen en indrukken van de dag meen­e­men, moeten ze de kans kri­j­gen om het man­age­ment te lat­en weten hoe ze zich voe­len. Deze bas­is­feed­back wordt over het alge­meen voort­durend verza­meld en slechts onder­bro­ken voor verdere diepte-onder­zoeken of spe­ciale enquêtes. Dit geeft het bedri­jf een betrouw­bare met­ing van de “impuls van tevre­den­heid” in de loop van de tijd.

Feedback bij events

Met name in grotere organ­isaties nemen medew­erk­ers vaak deel aan train­in­gen, sem­i­nars en events. Het belan­grijk­ste is hier om te achter­halen of aan verwachtin­gen in het alge­meen is voldaan en, spec­i­fiek­er, hoe de sprek­ers, de organ­isatie en de inhoud wor­den beo­ordeeld.

Feedback bij de kantine

Voed­ing is een cul­tu­urbepaalde fac­tor die een enorme invloed heeft op het algemene tevre­den­hei­ds­gevoel van werkne­mers. Daarom is het ver­standig om mensen regel­matig, of zelfs voort­durend, anon­iem te vra­gen om het eten te beo­orde­len. In de prak­tijk zult u niet alleen lof en kri­tiek ont­van­gen, maar ook sug­gesties die u kunt door­vo­eren in de maalti­j­den. Say­Way heeft uit­ge­brei­de ervar­ing op dit vlak. Meer dan 300 ter­mi­nals wor­den met suc­ces gebruikt in de kan­tines van vele nationale en inter­na­tionale ves­tigin­gen van bedri­jven.

Suggestiesysteem voor werknemers van het bedrijf

Elk bedri­jf heeft een gigan­tisch cre­atief poten­tieel. Bedri­jven zouden deze cre­ativiteit en ken­nis regel­matig moeten inzetten om voorstellen voor ver­be­terin­gen en ideeën te verza­me­len. Natu­urlijk is het in dit kad­er van belang dat de medew­erk­ers op de hoogte wor­den gebracht van de uitkomsten/suggesties.

Feedback over strategie

Feed­back over strate­gie
Veran­derin­gen die al zijn doorgevo­erd in de bedri­jf­sstrate­gie, of gep­lande veran­derin­gen waar alter­natieve con­cepten bestaan, kun­nen snel en gemakke­lijk wor­den beo­ordeeld door gebruik te mak­en van SayWay’s instant feed­back infra­struc­tu­ur. Feed­back­maa­trege­len hebben een belan­grijke impact op de accep­tatie en effec­tiviteit van veran­derin­gen en nieuwe ideeën bin­nen bedri­jven. Say­Way Inter­nal kan gebruikt wor­den als aan­vul­lende oploss­ing bij tra­di­tionele per­son­eel­son­der­zoeken. Als er in spec­i­fieke gebieden teko­rten zijn bloot­gelegd en maa­trege­len zijn getrof­fen om deze teko­rten te ver­helpen, kun­nen Say­Way-sys­te­men gebruikt wor­den om pre­cies te analy­seren hoe suc­cesvol de getrof­fen maa­trege­len zijn

Peilingen / Meningsvorming

Peilin­gen bin­nen het gehele bedri­jf (of bin­nen bepaalde bedrijfsonderdelen/regio’s en afdelin­gen) over een ver­schei­den­heid aan onder­w­er­pen (bijv. fond­sen­werv­ing­spro­jecten, wijzigin­gen, bedri­jf­sev­en­e­menten en Ker­st­feesten) zijn de ide­ale manier om een open feed­back­cul­tu­ur op te bouwen. Boven­di­en is dit een een­voudi­ge manier om per­son­eels­be­trokken­heid te bevorderen.

feedbackterminal-tablet-touch-feedback

Het feedbackproces

Om een feed­back­pro­ject suc­cesvol te lat­en zijn en voort­durend te gebruiken, moet het feed­back­pro­ces heel nauwkeurig wor­den gedefinieerd en geïm­ple­menteerd. Duidelijke ver­ant­wo­ordelijkhe­den bin­nen het project, geschik­te vra­gen­li­jsten en een nauwkeurige locatiekeuze zijn slechts enkele van de onderde­len van het opzetten van een feed­back­pro­ces.

 

Closed Loop

Het Closed-Loop­con­cept geeft u richtli­j­nen over hoe u actief aan de slag kunt gaan met de verza­melde feed­back­da­ta en hoe u de resul­tat­en ‘terug’ kunt ver­tal­en naar uw doel­groep. Op deze manier vor­men feed­back, opti­mal­isatie en infor­matie een cirkel, een Closed Loop. Hier­door ontstaat een lev­endi­ge en zeer motiv­erende feed­back­cul­tu­ur. Medew­erk­ers zien meteen wat er is veran­derd als gevolg van hun feed­back en zien zo dat hun stem kan bij­dra­gen aan het vor­men van het bedri­jf. Ons project man­age­ment team helpt u graag met het Closed-Loop­pro­ces.

Feedback van medewerkers

Sla munt uit dit digitale kanaal voor personeel

Bedri­jven func­tioneren beter als zij op een suc­cesvolle manier hun per­son­eel bij com­mu­ni­catieprocessen betrekken en effec­tieve feed­back­in­fra­struc­turen gebruiken, omdat hun medew­erk­ers gemo­tiveerder, inno­vatiev­er en gelukkiger zijn. De veran­derin­gen en trans­for­maties die nodig zijn om con­cur­rerend te bli­jven kun­nen in zulke bedri­jven veel effi­ciën­ter wor­den doorgevo­erd. Mod­erne bedri­jven zouden niet alleen de tra­di­tionele harde cijfers en KPI’s voort­durend en sys­tem­a­tisch moeten mon­i­toren, maar ook de emo­tionele stand van zak­en onder het per­son­eel. Veran­derin­gen in de stem­ming onder het per­son­eel en de meningsvorm­ing in bepaalde con­tex­ten kun­nen tijdig wor­den waargenomen en gebruikt wor­den als basis voor betere beslissin­gen die nauw­er aansluiten bij de wensen van het per­son­eel.

De tra­di­tionele medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoeken zijn in dit ver­band een belan­grijk en krachtig instru­ment. Maar over het alge­meen wor­den deze slechts een­maal per jaar, of om het jaar gehouden. Vaak vra­gen deze medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoeken veel organ­isatiew­erk en neemt het analy­seren van gegevens en het opstellen van rap­portages veel tijd in beslag. Door de toen­e­mende snel­heid van bedri­jf­sprocessen wor­den, naast de bestaande, tra­di­tionele onder­zoeksmeth­o­d­en, snellere en lange-ter­mi­jn feed­back­pro­ce­dures noodza­ke­lijk. Dig­i­tale feed­backsys­te­men op de afdelin­gen of op locaties van interne dien­sten bieden een ide­ale basis voor deze vorm van feed­back­in­fra­struc­tu­ur met een com­mu­ni­catiekanaal dat alti­jd open staat voor alle per­son­eel­sle­den op kri­tieke gebieden.

 

Say­Way helpt bedri­jven om dit dig­i­tale kanaal voor medew­erk­ertevre­den­hei­d­son­der­zoek snel en een­voudig op te zetten, zon­der de bestaande IT-infra­struc­tu­ur te ver­storen. Dit doen we met behulp van een tool­box die we samen met onze klanten ontwikkeld en voort­durend ver­be­terd hebben:

Continue meting van medewerkertevredenheid

Met ons een­voudig op te bouwen feed­backsys­teem kunt u con­tinu de medew­erk­ertevre­den­heid tot op microniveau van het bedri­jf meten. Op macroniveau, bijv. het hoofd­kan­toor, kun­nen ves­tigin­gen en afdelin­gen een­voudig wor­den gemon­i­tord en geop­ti­maliseerd.

Feedbackvragenlijsten

Speciale functies voor HR

mitarbeiterfeedback-mitarbeiterbefragung-vorschlagswesen

HR drijfveeranalyse

De Say­Way-dri­jfveer­analy­se­tool heeft zich ontwikkeld tot de stan­daard in het dagelijks meten van “instant feed­back”. Eén vraag, één scherm – alleen ontevre­den per­son­eel wordt gevraagd naar de oorza­ak van hun ontevre­den­heid. Hier­door bli­jft u alti­jd op de hoogte van het over­all­niveau van medew­erk­ertevre­den­heid. Elke dag, over­al. De rede­nen voor ontevre­den­heid wor­den real-time vast­gelegd en lat­en onmid­del­lijk zien of er op bepaald gebied sig­nif­i­cante en sys­tem­a­tis­che afwijkin­gen voorkomen waarop meteen gereageerd moet wor­den.

HR verdiepend onderzoek

Say­Way adviseert haar klanten min­stens iedere drie maan­den een diep­graven­der vra­gen­li­jst aan te bieden. Wij kun­nen online links voor deze vra­gen­li­jsten sturen, die natu­urlijk meer tijd ver­gen. De links kun­nen over het Intranet aange­bo­den wor­den of per e-mail naar het per­son­eel ges­tu­urd wor­den. Zo kan ieder voor zich kiezen welke plaats en tijd het beste uitkomt om de vra­gen­li­jst in te vullen.

Rapportage op maat

Centraal of lokaal: altijd contact met uw doelgroep

Elke onderne­m­ing heeft andere infor­matie nodig. De Say­Way-rap­portage­tool biedt oplossin­gen op maat, om aan uw behoeften en die van uw organ­isatie te vol­doen. Ver­schil­lende locatiestruc­turen vra­gen om spe­ciale dash­boards.

Afhanke­lijk van de hiërar­chis­che niveaus wordt het rollen-en-recht­en­sys­teem anders ontwikkeld.
Het ontwerp van geau­toma­tiseerde PDF-rap­porten moet naad­loos aansluiten bij de indi­vidu­ele eisen. Het HR-team van Say­Way helpt u graag bij het ontwer­pen van uw eigen online rap­portage

feedback-online-reporting-browser