info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

afdruk

Infor­matie vol­gens § 5 van de Duitse Tele­me­di­awet (TMG)

Say­Way GmbH
Hol­be­in­str. 6
50733 Köln

Verte­gen­wo­ordigd door zijn directeur:
Frank Klein­ert
con­tact:
Tele­fon: +49 (0) 221 67782330
Tele­fax: +49 (0) 221 67782333
E-Mail: info@sayway.com

Reg­is­tratiede­tails:
Recht­bank van reg­is­tratie: Recht­bank van Keulen
Reg­is­ter blad: HRB 75837
BTW-num­mer:
BTW-num­mer: overeenkom­stig artikel § 27a van de btw-wet:
DE 284051677

Dis­claimer:
Aansprake­lijkheid voor inhoud

De inhoud van deze web­site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We kun­nen echter geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of huidi­ge geldigheid ervan. Op grond van § 7 (1) van de Duitse Tele­me­di­awet (TMG) beperkt de wet onze ver­ant­wo­ordelijkheid als dien­stver­len­er tot onze eigen inhoud op deze web­site. Vol­gens §§ 8 tot 10 van de TMG zijn wij niet ver­plicht toezicht te houden op infor­matie van der­den die wordt ver­strekt of opges­la­gen op onze web­site of om omstandighe­den die impliceren dat er sprake is van ille­gale activiteit­en te onder­zoeken. Dit heeft geen invloed op onze algemene wet­telijke ver­plicht­ing om infor­matie te ver­wi­jderen of het gebruik ervan te blokkeren. Onze aansprake­lijkheid zal in dergelijke gevallen echter pas aan­van­gen op het moment dat wij de overtred­ing vast­stellen. We zullen onmid­del­lijk alle inhoud ver­wi­jderen zodra we ons ervan bewust wor­den dat deze in stri­jd is met de wet.

Aansprake­lijkheid voor links

Onze site bevat links naar web­sites van der­den waar­bij we geen enkele invloed hebben op de inhoud. Daarom kun­nen wij voor deze inhoud geen enkele garantie bieden. De respec­tieve eige­naars of exploitan­ten van de sites zijn alti­jd ver­ant­wo­ordelijk voor de inhoud van de gelink­te sites. De gelink­te sites wer­den gecon­troleerd op mogelijke inbreuken op het moment van kop­pe­len. We von­den op dat moment geen aan­wi­jzin­gen voor ille­gale inhoud. Ten­z­ij er con­creet bewi­js is van een wet­telijke overtred­ing, is het echter onre­delijk om de inhoud van de gekop­pelde site per­ma­nent te con­trol­eren. We zullen alle links ver­wi­jderen zodra we ons ervan bewust zijn dat ze de wet overtre­den.

Copy­right
De inhoud en het mate­ri­aal op deze web­site ver­strekt door de exploitant van de site zijn bescher­md door de Duitse auteur­swet. Voor ver­menigvuldig­ing, ver­w­erk­ing, dis­trib­u­tie of enige vorm van exploitatie van dergelijk mate­ri­aal buiten de reik­wi­jdte van de auteursrechtwet­gev­ing is de vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van de betr­e­f­fende auteur of mak­er vereist. Deze web­site mag alleen wor­den gedown­load of gekopieerd voor privége­bruik en niet voor com­mer­ciële doelein­den. Waar de inhoud van deze site werd aange­bo­den door der­den, wer­den de auteursrecht­en van deze der­den in acht genomen. Inhoud van der­den is als zodanig aangegeven. Als u echter een inbreuk op het auteursrecht ont­dekt, laat het ons dan weten. We zullen dergelijke inhoud onmid­del­lijk ver­wi­jderen zodra we ons ervan bewust zijn dat deze in stri­jd is met de wet.

(Bron: eRecht24 Dis­claimer)