info@sayway.com

+49.(0)221.67782330

  • de
  • en
  • nl
  • pl

digitale feedback van klanten ter plaatse

Speciaal geoptimaliseerd voor uw sector:

Bedrijfssucces door feedbackbeheer

Blijf uw klanten, medewerkers, patiënten, afnemers, bezoekers, publiek vragen wat ze van u denken …

Say­Way lev­ert een een­voudi­ge end-to-end oploss­ing die het mogelijk maakt om de con­crete dagelijkse ervarin­gen van klanten of werkne­mers te ver­w­erken tot nut­tige infor­matie voor uw bedri­jf – op locatie, online, in elke branche, in iedere winkel en op elke plaats.

Het Say­Way feed­backsys­teem reg­istreert de con­crete ervarin­gen, verwachtin­gen en voorgestelde ver­be­terin­gen van klanten online real-time via een ter­mi­nal (op de vlo­er, op een tafel, aan de wand of los gedra­gen). Say­Way ver­w­erkt deze belan­grijke gegevens direct op een cen­traal online plat­form, en zorgt ervoor dat alleen betrokke­nen bin­nen uw bedri­jf een snel en helder overzicht hebben van wat klanten denken. Naast toe­gang tot het online plat­form kan Say­Way direct waarschuwen wan­neer de feed­back daarom vraag. Als u wilt kan Say­Way automa­tisch weke­lijks of maan­delijks spe­ci­aal toegesne­den PDF-ver­sla­gen naar de ver­schil­lende con­tact­per­so­n­en e-mailen.
Onze pro­fes­sionele feed­back­o­ploss­ing voor uw bedri­jf komt voort uit onze uit­ge­brei­de ervar­ing in vele ver­schil­lende sec­toren, gecom­bi­neerd met onze hard­ware en soft­ware. Met onze deskundi­ge feed­back, ver­sla­gen, alerts en ons advies met betrekking tot interne processen, zor­gen wij ervoor dat de stem van de klant daad­w­erke­lijk bin­nen uw bedri­jf wordt geho­ord. Zodat deze klant feed­back actief gebruikt wordt bij het nemen van beslissin­gen en het door­vo­eren van ver­be­terin­gen. Say­Way onder­s­te­unt een ges­loten Feed­back­man­age­mentsys­teem zodat u klanten op de hoogte kunt stellen van veran­derin­gen die naar aan­lei­d­ing van hun feed­back zijn doorgevo­erd.
Say­Way biedt de ide­ale manier om te achter­halen wat klanten dagelijks ervaren in hun con­tact met uw organ­isatie. De tool om de loy­aliteit van bestaande klanten te lat­en toen­e­men, en door posi­tieve mond-tot-mon­dreclame, PR en klant­waarderin­gen te helpen om nieuwe klanten bin­nen te halen.

5 redenen om voor SayWay te kiezen

De standaard voor digitale onsite feedback

handel-vorteile-kundenzufriedenheit-transparenz-filialmanagement

1. Transparant

Say­Way brengt de mate van klant­tevre­den­heid in de fil­ialen over naar het hoofd­kan­toor, waar­door gemakke­lijk transparantie en klant­gerichtheid gecreëerd kan wor­den.

handel-vorteile-qualitaetsmanagement-qm-echtzeit-kundenfeedback

2. Quality management

Het Say­Way online real-time rap­portagesys­teem lev­ert in een vroeg sta­di­um infor­matie over (negatieve) ontwik­kelin­gen. Hier­door kun­nen kwaliteit­seisen op een betrouw­bare manier wor­den bijge­houden en ver­hoogd.

handel-vorteile-marketing-marketinginstrument-direktmarketing

3. Marketing

Say­Way stu­urt een bood­schap naar uw klanten: “Uw mening doet ertoe!“ Boven­di­en kun­nen de tablets ook gebruikt wor­den om voor pro­ducten te advert­eren en om direct mar­ket­ing­cam­pagnes uit te voeren, en kun­nen de beo­ordelin­gen wor­den gebruikt voor zoek­ma­chine-mar­ket­ing.

handel-vorteile-kundenbindung-kundennaehe-kundenkritik-kundenfeedback-loyalitaet

4. Klantenbinding en aanbevelingen

Say­Way helpt bij het begri­jpen van uw klanten en snel te rea­geren op hun wensen, ideeën en kri­tiek. Door deze manier van klant­gerichtheid kunt u meer klanten­bind­ing bereiken, eve­nals een hoger aan­tal aan­bevelin­gen op de lan­gere ter­mi­jn.

handel-vorteile-umsatzsteigerung-kundenfeedback

5. Omzetstijging

Meer transparantie over klant­tevre­den­heid (punt 1), beter kwaliteits­man­age­ment (punt 2), meer aan­bevelin­gen van klanten aan hun vrien­den en ken­nis­sen en een sterkere klanten­bind­ing (punt 4) dra­gen bij aan het ver­groten van het suc­ces van uw bedri­jf.

Neem contact op

Ons team neemt onmiddellijk contact met u op.

Bedri­jf

Naam*

E-Mail*

Tele­foon­num­mer

Uw bericht

* Ver­plichte velden